Eolas ar Ligean Gearrthéarmach

Ligin Ghearrthéarmach a Rialáil

Mar chuid de bhearta chun cabhrú le dul i ngleic le brúnna sa mhargadh cíosa tithíochta príobháidí, tá leasuithe reachtaíochta pleanála nua chun an earnáil ligin ghearrthéarmach a rialáil – mar a fhoráiltear san Acht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú) 2019 agus rialacháin fhorlíontacha arna ndéanamh ag an Aire Tithíochta, Pleanála. agus an Rialtas Áitiúil dar teideal Rialacháin an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 (Forbairt Dhíolmhaithe) (Uimh. 2) 2019 – tháinig siad i bhfeidhm an 1 Iúil 2019.

Tá na hathchóirithe dírithe go príomha ar aghaidh a thabhairt ar an tionchar ar an margadh cíosa príobháideach ó úsáid tithe cónaithe le haghaidh ligean ar cíos gearrthéarmach i gceantair ina bhfuil éileamh ard ar thithíocht. Dá réir sin, ní bheidh feidhm ag na forálacha nua ach amháin i limistéir atá ainmnithe mar “Chriosanna Brú Cíosa” (RPZ) faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004, arna leasú.

Tá criosanna brú cíosa sainithe faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004. Is iad Cill Chainnigh agus Baile an Phoill an t-aon Chriosanna Brú Cíosa i gCill Chainnigh faoi láthair. Freagraíonn an RPZ do Thoghcheantair Chill Chainnigh agus Bhaile an Phoill. Le seiceáil an bhfuil do mhaoin i gCrios Brú Cíosa (RPZ) i gCill Chainnigh nó i mBaile an Phoill bain úsáid as na léarscáileanna thíos le do thoil nó féach ar na LEAanna ar ár suíomh Gréasáin. tairseach mapála;

gis.kilkennycoco.ie/leacain

Cill ChainnighCathairLEA
LEA Chathair Chill Chainnigh.
Baile an Phoill-LEA
LEA Bhaile an Phoill.

Is féidir leat a sheiceáil freisin an bhfuil tú i gcrios brú cíosa ag baint úsáide as an áireamhán cuardaigh atá ar shuíomh Gréasáin na Criosanna Brú Cíosa https://www.rtb.ie/calculator/rpz/v

Ligean Gearrthéarmach lasmuigh de RPZ

Níl aon tionchar ag na socruithe nua ar Ligean Gearrthéarmach i gceantair lasmuigh de na criosanna brú cíosa sainithe. Faoi na socruithe nua is infheidhme i gcriosanna brú cíosa:

  • Sainmhínítear ligean gearrthéarmach mar ligean tí nó árasáin, nó cuid de theach nó árasán, ar feadh aon tréimhse is faide ná 14 lá.
  • Leanfar de bheith ceadaithe ar bhonn neamhshrianta do chomhroinnt tí (seomra nó seomraí a ligean ar cíos i bpríomháit chónaithe phríobháideach duine) agus beidh sé díolmhaithe ó na ceanglais phleanála nua. Beidh cead ag roinnteoirí tí a bpríomháit chónaithe príobháideach (teach nó árasán) a fholigean ar bhonn gearrthéarmach ar feadh tréimhse carnach 90 lá nuair a bhíonn siad as láthair go sealadach óna dteach.
  • Sa chás go sáraítear an tairseach 90 lá, beidh gá le cead pleanála um athrú úsáide.

 

Díolúintí Ligin Gearrthéarmacha

Má roinneann tú do phríomháit chónaithe phríobháideach i gcrios brú cíosa agus más mian leat leas a bhaint as na díolúintí pleanála nua, beidh ort clárú le Comhairle Contae Chill Chainnigh agus oibleagáidí sonraithe tuairiscithe a chomhlíonadh. Is féidir leat Foirmeacha Fógraí a íoslódáil trí chliceáil ar na naisc seo a leanas; 

Seol ar ais sa phost le do thoil chuig an Rannóg Ligin Ghearrthéarmach, An Roinn Pleanála, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh, R95 A39T.

Nó de rogha air sin scanadh agus seol ríomhphost chuig planning@kilkennycoco.ie

 

Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha

Sa chás go bhfuil réadmhaoin ag duine i gcrios brú cíosa nach é a phríomháit chónaithe phríobháideach é agus go bhfuil sé ar intinn aige é a ligean ar cíos go gearrthéarmach, beidh air/uirthi iarratas a dhéanamh ar chead pleanála um athrú úsáide mura bhfuil cead pleanála ag an réadmhaoin cheana féin. cead pleanála ar leith le húsáid chun críocha turasóireachta nó ligin ghearrthéarma.

Ullmhaíodh cáipéis 'Ceisteanna Coitianta' chun cabhrú le tuiscint níos cuimsithí agus níos mionsonraithe a sholáthar ar na hathchóirithe gearrthéarmacha nua ar ligean ar cíos agus ar na hoibleagáidí tuairiscithe nua ar lucht comhroinnte tí.

Soláthróidh an nasc seo a leanas faisnéis ar fhormhór na gceisteanna a d’fhéadfadh a bheith agat. Más mian leat tuilleadh plé a dhéanamh déan teagmháil le do thoil leis an Rannóg Ligin Ghearrthéarmach, An Roinn Pleanála, Co. Chill Chainnigh ar 056 7794010.

Nua-Rialachán-Ligean-Téarma-Gearrthéarmacha-FAQs.pdf (méid 726.6 KB)

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan