Cosaint Sonraí

Réamhrá

Tá sé mar aidhm ag Cosaint Sonraí bailiú, próiseáil, coinneáil, úsáid agus nochtadh sonraí pearsanta a bhaineann le daoine aonair a rialú. Sainmhíníonn na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2018, a rialaíonn an réimse seo, sonraí pearsanta mar shonraí a bhaineann le duine beo ar féidir a aithint ó na sonraí nó ó na sonraí i gcomhar le faisnéis eile. Baineann an reachtaíocht seo le sonraí pearsanta atá á gcoimeád i bhformáid láimhe agus leictreonach ag eagraíochtaí príobháideacha agus poiblí. Forchuireann sé freagrachtaí orthu siúd a rialaíonn sonraí pearsanta (Rialaitheoirí Sonraí) agus tugann sé cearta do dhaoine aonair maidir lena sonraí pearsanta féin (Ábhair Sonraí). Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh cláraithe mar Rialaitheoir Sonraí le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí (Uimhir Chláraithe 0268/A). Tá sonraí faoi chlárú na Comhairle ar fáil ag www.dataprotection.ie.

Ár mBeartas Cosanta Sonraí

Tá dualgas ar Chomhairle Contae Chill Chainnigh, mar Rialaitheoir Sonraí, faoi Alt 71 Caibidil 2 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí:

 • Sonraí pearsanta a fháil agus a phróiseáil go cothrom.
 • Coinnigh cruinn, iomlán agus cothrom le dáta é.
 • Coimeád é chun críche sonraithe, sainráite agus dleathach amháin nó níos mó.
 • Úsáid agus nocht é ar bhealaí atá ag luí leis na críocha sin.
 • Cinntigh go bhfuil sé leordhóthanach, ábhartha agus nach bhfuil sé iomarcach.
 • Ní choinnítear é ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gá chun na críche nó na gcríoch dár bailíodh é.
 • Coinnigh sé sábháilte agus slán.
 • Tabhair cóip de do chuid faisnéise pearsanta d’Ábhar Sonraí ar iarratas

Nasc leis an mBeartas Cosanta Sonraí

Beartas um Chosaint Sonraí & Cód Cleachtais

Chearta

Tá na cearta seo a leanas ag daoine aonair faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí:

1. Cearta chun Sonraí Pearsanta a bheith ann

Tá sé de cheart agat faoi Alt 90, Caibidil 4 den Acht um Chosaint Sonraí 2018 a fháil amach, saor in aisce, an bhfuil aon chuid d’fhaisnéis phearsanta i seilbh Chomhairle Contae Chill Chainnigh. Is féidir leat é seo a iarraidh i scríbhinn chuig Comhairle Contae Chill Chainnigh agus cuirfimid in iúl duit laistigh de 21 lá an bhfuil aon chuid de do shonraí pearsanta i seilbh againn. Tá sé de cheart agat freisin go dtabharfar tuairisc duit ar na sonraí pearsanta agus go n-inseofaí duit cad iad na críocha a gcoimeádtar iad.

2. Iarr Faisnéis Phearsanta

Faoi Alt 91, Caibidil 4 den Acht um Chosaint Sonraí 2018 tá sé de cheart agat cóip a fháil d’aon fhaisnéis phearsanta. Baineann sé seo le gach cineál faisnéise m.sh. eolas scríofa, taifid uathoibrithe, TCI srl.

Ní mór gach iarratas ar shonraí pearsanta a dhéanamh i scríbhinn, tríd an bpost nó trí ríomhphost. Is féidir go n-iarrfar ort fianaise ar d’aitheantas. Déantar é seo chun a chinntiú nach dtugtar faisnéis phearsanta don duine mícheart. Seol d’iarratas chuig:

Oifigeach Cosanta Sonraí, Seirbhísí Corparáideacha,

Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh

Ba cheart go léifí do litir mar a leanas: “ Is mian liom iarratas rochtana a dhéanamh faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2018 ar chóip d’aon fhaisnéis a choinníonn tú fúm, ar ríomhaire nó i bhfoirm láimhe.”

Cuir isteach sonraí ar bith a d’fhéadfadh cabhrú linn do thaifid a aimsiú. D’fhéadfadh go gcuimseodh sé seo:

 • Uimhir Chuntais an Chustaiméara.
 • Uimhir Foirne.
 • Aon fhaisnéis eile a d’fhéadfadh cabhrú linn do thaifid a aithint.

Cuirfidh Comhairle Contae Chill Chainnigh cóip de do shonraí pearsanta ar fáil duit laistigh de 30 lá.

3. Ceart chun Sonraí Pearsanta a cheartú nó a scriosadh

Tá sé de cheart agat faoi Chaibidil 4, Alt 92 den Acht um Chosaint Sonraí 2018 sonraí pearsanta a bheith ceartaithe nó nuair is cuí scriosta laistigh de 30 lá, má theip ar an gComhairle a freagrachtaí a chomhlíonadh maidir le bailiú, próiseáil, coinneáil, úsáid agus nochtadh. sonraí pearsanta faoi Chaibidil 2 den Acht.

Caithfidh an t-iarratas seo a bheith i scríbhinn chuig Comhairle Contae Chill Chainnigh. D’fhéadfaí go n-iarrfar ort fianaise ar d’aitheantas agus sonraí a chabhróidh leis na sonraí pearsanta atá i gceist a aimsiú.

Cinneadh a Achomharc

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Sonraí mura dtugann an Chomhairle do shonraí pearsanta duit mar a iarrtar faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, ar fhaisnéis maidir le sonraí pearsanta a bheith ann, rochtain ar shonraí pearsanta nó ceartú nó scriosadh sonraí pearsanta.

Seo a leanas na sonraí teagmhála: Oifig an Choimisinéara Sonraí

Teach na Canálach,

Bóthar an Stáisiúin,

Cúil an tSúdaire,

Co. Laoise.

Áitiúil: 1890 252 231,

Teileafón: 057 8684800

R-phost:info@dataprotection.ie

Le haghaidh tuilleadh cúnaimh maidir le Cosaint Sonraí déan teagmháil le:

Oifigeach Cosanta Sonraí, Seirbhísí Corparáideacha,

Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh

Teileafón: 056 7794070

Ríomhphost:dataprotection@kilkennycoco.ie

Doiciméid ghaolmhara

Faisnéis faoi Chosaint Sonraí

Foirm Iarratais Rochtana ar Chosaint Sonraí

Foirm Iarratais Rochtana ar Chosaint Sonraí.docx

Beartas um Chosaint Sonraí & Cód Cleachtais

Beartas agus Nósanna Imeachta Bainistíochta Sáraithe ar Chosaint Sonraí

Beartas Coinneála Náisiúnta

Beartas agus Nósanna Imeachta um Chearta Ábhar Sonraí.pdf 

Foirm Iarratais Rochtana Ábhar Sonraí.pdf

Ráiteas Príobháideachta Ginearálta d’Údaráis Áitiúla

Beartas Cumarsáide Leictreonaí Deireadh Fómhair 2018

Beartas TCI Deireadh Fómhair 2018.pdf (méid 237.6 KB)

Beartas agus Nósanna Imeachta um Iarratas Rochtana Ábhar.docx (méid 40.9 KB)

Beartas ar úsáid Drones.pdf (méid 180.8 KB)

Beartas agus Nósanna Imeachta Dash Cam.pdf (méid 295.5 KB)

Roinn Sonraí Sonracha Ráitis Príobháideachta

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan