Nochtadh Cosanta

Nochtadh Cosanta

Cuireadh tús leis an Acht um Nochtadh Cosanta 2014 i mí Iúil 2014. Is é cuspóir na reachtaíochta cabhrú le hoibrithe a spreagadh chun éagóir a thuairisciú trí chosaint ar phionós a sholáthar. Tugadh suas chun dáta é leis an Acht um Nochtadh Cosanta (Leasú) 2022, a tháinig i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2023. Déanann Acht 2022 Treoir an AE um Shéideadh Feadaíl a thrasuíomh i ndlí na hÉireann freisin.

Faoin Acht is féidir le hoibrí nochtadh a dhéanamh ar ábhar a gcreideann sé/sí go bhfuil éagóir ann san ionad oibre (a shainítear faoin Acht). I gcúinsí den sórt sin tugann an tAcht cosaint don oibrí ar phionós mar gheall ar an nochtadh a dhéanamh.

Níl an tAcht in ionad na gcóras tuairiscithe sainordaitheach atá ann faoi láthair agus ní in ionad na meicníochtaí casaoide atá ann cheana féin é. Tá sé beartaithe chun déileáil le hábhair leasa phoiblí agus nach bhfuil beartaithe le haghaidh tuairisciú ar ábhair leasa phríobháidigh.

Faoin Acht tá ceanglas ann (1) Nósanna Imeachta um Thuairisciú Inmheánach maidir le nochtadh cosanta a bheith i bhfeidhm, agus (2) Nósanna Imeachta um Thuairisciú Seachtrach maidir le nochtadh cosanta do Dhuine Forordaithe mar atá leagtha amach ag Ordú Aire.


"Nochtadh cosanta" ciallaíonn sé sin faisnéis ábhartha a nochtadh, a bhfuil claonadh ann, i dtuairim réasúnach an oibrí, éagóir ábhartha amháin nó níos mó a thaispeáint agus a tháinig ar aird an oibrí maidir lena fhostaíocht.


'Oibrí' folaíonn sé fostaithe, conraitheoirí, comhairleoirí, foireann gníomhaireachta, iarfhostaithe, fostaithe sealadacha, agus intéirnigh/oiliúnaithe.

"Earraí ábhartha" sainmhínithe i liosta uileghabhálach agus áirítear iad seo a leanas:

 • - go bhfuil cion déanta, á dhéanamh nó gur dóigh go ndéanfar,
 • - gur mhainnigh duine, go bhfuil ag mainneachtain nó gur dóigh go mainneoidh sé aon oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, seachas oibleagáid a eascraíonn faoi chonradh fostaíochta an oibrí nó faoi chonradh eile trína ngeallann an t-oibrí aon obair nó seirbhísí a dhéanamh nó a chomhlíonadh go pearsanta,
 • - gur tharla iomrall ceartais, go bhfuil sé ag tarlú nó gur dócha go dtarlóidh sé,
 • - go bhfuil, go bhfuil nó gur dóigh go gcuirfear sláinte nó sábháilteacht aon duine i mbaol,
 • - go ndearnadh, go bhfuiltear nó gur dócha go ndéanfar dochar don chomhshaol,
 • - gur tharla, nó gur dócha go dtarlóidh, úsáid neamhdhleathach nó mhíchuí ar shlí eile as cistí nó acmhainní comhlachta phoiblí, nó as airgead poiblí eile,
 • - go bhfuil gníomh nó neamhghníomh de chuid comhlachta phoiblí nó thar ceann comhlachta poiblí leatromach, idirdhealaitheach nó fíorfhaillíoch nó gur mór-mhíbhainistíocht é, nó
 • - an fhaisnéis sin a thaispeánann go bhfuil ábhar ar bith a thagann faoi réim aon cheann de na míreanna roimhe seo á cheilt, á cheilt nó á scrios nó á scriosadh.

Beartas Nochtadh Cosanta Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh tiomanta do chinntiú go spreagtar agus go dtacaítear le haon fhostaí/oibrí tuairisc a thabhairt ar shaincheist ar bith a d’fhéadfadh cur isteach ar chumas Chomhairle Contae Chill Chainnigh seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar mar gheall ar an gcultúr agus ar an timpeallacht oibre agus ina leith seo tugadh isteach. agus nósanna imeachta beartais curtha i bhfeidhm maidir le nochtadh cosanta a dhéanamh.


Is é cuspóir an bheartais agus an nós imeachta:

 • Spreagadh a thabhairt d’fhostaithe/oibrithe tuairisc a thabhairt go hinmheánach ar aon imní, a luaithe is féidir, a d’fhéadfadh a bheith acu maidir le héagóir a d’fhéadfadh a bheith acu san ionad oibre, ar an eolas go dtabharfar aird dáiríre ar a n-imní agus go ndéanfar imscrúdú orthu, nuair is cuí, agus go n-urramófar a rúndacht, ar an modh a fhoráiltear leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 .
 • A aibhsiú go bhfuil sé cuí i gcónaí imní den sórt sin a ardú nuair atá siad bunaithe ar chreideamh réasúnta beag beann ar cibé an sainaithnítear aon éagóir i ndáiríre ina dhiaidh sin.
 • Treoir a thabhairt d’fhostaithe/oibrithe maidir le conas ábhair imní a ardú
 • A chur ar a suaimhneas d’fhostaithe/oibrithe gur féidir leo éagóirí ábhartha a thuairisciú gan eagla roimh phionósú.

Coiste Iniúchóireachta Prótacal chun déileáil le faisnéis a fuarthas faoi thuairisciú airgeadais nó faoi chúrsaí airgeadais eile

De réir na Rialachán Rialtais Áitiúil (Coiste Iniúchóireachta), 2014, a éilíonn ar Choiste Iniúchóireachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm trína bhféadfaidh fostaithe de chuid na Comhairle, faoi rún, imní a ardú faoi neamhrialtachtaí féideartha i dtuairisciú airgeadais nó i gcúrsaí airgeadais eile. nithe, tá Prótacal Chomhairle Contae Chill Chainnigh chun déileáil le nochtadh a fuarthas faoi Thuairisciú Airgeadais nó faoi Nithe ​​Airgeadais eile faoi na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Coiste Iniúchóireachta), 2014 agus de réir an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014 curtha i bhfeidhm.

Cainéal Tuairiscithe Inmheánach
Chuir an Chomhairle i bhfeidhm agus cainéal inmheánach agus nósanna imeachta maidir le tuarascálacha a dhéanamh agus le leanúint suas tuarascálacha den sórt sin agus tá ceapadh an duine/na daoine seo a leanas chun Nochtadh Inmheánach faoi Chosaint a fháil de réir an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014 / An tAcht um Nochtadh Cosanta (Leasú) 2022. Is iad seo a leanas sonraí teagmhála an Oifigigh Ainmnithe (atá ainmnithe chun nochtadh a fháil sa Chomhairle);

Catherine Cooney, Oifigeach Riaracháin, An Roinn Seirbhísí Corparáideacha, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh
Fón: 056 7794053
r-phost:  protectdisclosures@kilkennycoco.ie

Forálann Alt 7(2A) den Acht nach mór do dhaoine forordaithe m.sh. Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus an Coimisinéir um Nochtadh Cosanta bealaí agus nósanna imeachta tuairiscithe seachtracha neamhspleácha agus uathrialacha a bhunú, a chothabháil agus a oibriú chun tuarascálacha a fháil agus a láimhseáil a dhéanann oibrithe sa Chomhphobal. réimsí a bhfuil siad freagrach as maoirsiú nó rialáil. Tá na bealaí tuairiscithe seachtracha seo ar leithligh ó na bealaí tuairiscithe inmheánacha agus sa bhreis orthu.

Cainéal Tuairiscithe Seachtrach
Chuir an Chomhairle i bhfeidhm agus cainéal tuairiscithe sheachtraigh agus nósanna imeachta chun tuarascálacha a dhéanamh agus chun tuarascálacha dá leithéid a leanúint agus tá ceapadh Oifigeach Ainmnithe chun an nochtadh a fhiosrú.

Is é an duine forordaithe: 
Lar Power, Príomhfheidhmeannach,
Comhairle Contae Chill Chainnigh Halla an Chontae,
Sráid Eoin,
kilkenny

Fón: 056 7794070

Ríomhphost - chosaintdisclosuresprescribedperson@kilkennycoco.ie

Is féidir nochtadh a dhéanamh freisin do Chathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta. Is é an Cathaoirleach an t-aon bhall ainmnithe den Choiste Iniúchóireachta ar féidir le fostaithe nochtadh a dhéanamh dó. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCathaoirleach trí

r-phost: seanbradys@gmail.com

Post: Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta, f/ch Iniúchadh Inmheánach, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.

Ba chóir don Chathaoirleach ansin an nochtadh a tharchur chuig an Oifigeach Ainmnithe (féach Prótacal an Choiste Iniúchóireachta um Nochtadh Cosanta).

Le haghaidh tuilleadh faisnéise:

Prótacal an Choiste Iniúchóireachta um Nochtadh Cosanta (.pdf doc).

Tuarascálacha Bliantúla ar Líon na Nochtadh Cosanta faighte ar feadh tréimhse 12 mhí.

Tréimhse Tuairisce Bliantúil um Nochtadh Cosanta dar críoch 31 Nollaig, 2022 (doiciméad .pdf).

Nochtadh Cosanta Tréimhse Tuairisce Bliantúil dar Críoch 30 Meitheamh 2021 (doiciméad .pdf)

Nochtadh Cosanta Tréimhse Tuairisce Bliantúil dar Críoch 30 Meitheamh 2020 (doiciméad .pdf)

Nochtadh Cosanta Tréimhse Tuairisce Bliantúil dar críoch 30 Meitheamh 2019.pdf (méid 14.7 KB)

Nochtadh Cosanta Tréimhse Tuairisce Bliantúil dar críoch 30/6/2018 (doiciméad .pdf)

An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 (doiciméad .pdf)

An tAcht um Nochtadh Cosanta (Leasú), 2022  (doiciméad .pdf)

Beartas Tuairiscithe Inmheánach um Nochtadh Cosanta (doiciméad .pdf)

Beartas Tuairiscithe Seachtraí um Nochtadh Cosanta (doiciméad .pdf)

Foirm Chaighdeánach chun Nochtadh Cosanta a dhéanamh (doiciméad focal)

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan