Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail

Is léarscáil é an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail chun Cill Chainnigh a fhorbairt go dtí 2021 agus cuidíonn sé le comhordú éifeachtach na gclár maoinithe go poiblí a chinntiú.

Cad é an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail?

De réir an dlí[1], ní mór do gach údarás áitiúil Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) sé bliana a ullmhú dá limistéar faoi dheireadh mhí na Nollag 2015.

Beidh sraith gníomhartha i bPÁEP Chontae Chill Chainnigh bunaithe ar thuairimí eagraíochtaí, pobail agus daoine cosúil leatsa. Beidh tionchar ag an bplean seo ar fhorbairt eacnamaíoch, shóisialta agus phobail Chontae Chill Chainnigh go dtí 2021.

Íoslódáil an plean :  LECP Chill Chainnigh 2016-2021

LECP-launch-12.2.16-Aire-Ann-Phelan

An Clr. D’fhógair Mary Hilda Cavanagh, Cathaoirleach Chontae Chill Chainnigh seoladh Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Chill Chainnigh 2016-2021 (LECP) ar an 12 Feabhra in Óstán Rivercourt .

 

Forbraíodh an plean chun a chinntiú “gur áit iontach í Cill Chainnigh le maireachtáil, le hoibriú agus le súgradh; dínit, slándáil agus an cumas a bheith rannpháirteach chomh fada agus is féidir dá saoránaigh”
Soláthraíonn an PÁEP treochlár d’fhorbairt Chontae Chill Chainnigh go dtí 2021. Ceann de phríomhchuspóirí an PÁEP is ea comhordú éifeachtach na gclár maoinithe go poiblí a chinntiú. Mar phlean reachtúil, soláthróidh an PÁEP treoirphlean do mhaoiniú forbartha áitiúla agus pobail a infheisteofar i gContae Chill Chainnigh thar na 6 bliana amach romhainn. Áirítear leis seo cláir mar an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail, nó SICAP, agus an clár forbartha tuaithe LEADER.

Is ionann an PÁEP agus bailchríoch ar bhreis agus naoi mí d’obair ina raibh taighde fairsing, comhairliúchán poiblí, anailís, ceardlanna agus cruinnithe. Dúirt an Cathaoirleach ina haitheasc tosaigh ar an bpróiseas cuimsitheach a bhaineann le hullmhú an PÁEP:
“Is fíor-chomhoibriú é próiseas forbartha an phlean idir gníomhaireachtaí reachtúla, eagraíochtaí forbartha áitiúla, ionadaithe tofa, daoine áitiúla, gnólachtaí agus pobail. Mar sin cuireann cur i bhfeidhm an phlean deis uathúil ar fáil le haghaidh smaointeoireachta agus comhoibrithe comhleanúnach.”
Dúirt sí: “Tuigim go hiomlán nach críoch ann féin é an Plean, agus tuigim nach bhfuiltear ag tosú ach anois ar an bhfíor-obair chun a chinntiú go gcuirtear na gníomhartha i bhfeidhm. Tá sé ríthábhachtach go n-oibreodh gach duine a bhfuil suim acu i bhforbairt Chontae Chill Chainnigh le chéile anois chun an Plean a sheachadadh. Creidim go láidir go bhfuil an cumas ag an PÁEP tionchar dearfach a imirt, agus seirbhísí agus torthaí áitiúla níos fearr a sholáthar do ghnólachtaí agus do phobail i gContae Chill Chainnigh.”

Cé gur Plean comhtháite é, cuimsíonn an PÁEP 2 ghné ar leith: An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil, nó an LCDC, a d’ullmhaigh agus atá freagrach as gnéithe forbartha pobail áitiúil an Phlean a chur i bhfeidhm; agus Coiste Beartais Straitéisigh, nó SPC, um Fhorbairt Eacnamaíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh ullmhaithe agus freagrach as gnéithe forbartha geilleagracha an phlean a chur i bhfeidhm.

Labhair Cathaoirleach an CPS um Fhorbairt Eacnamaíoch, an Comhairleoir Pat Millea agus Cathaoirleach LCDC Chill Chainnigh, an tUasal Fergus Keane ó Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chill Chainnigh (PPN) faoi thábhacht an phlean seo do Chill Chainnigh. Thagair an Comhairleoir Millea do chuid de na 63 gníomh eacnamaíoch atá le seachadadh sa phlean thar na 6 bliana amach romhainn lena n-áirítear turasóireacht mar spreagthóir eacnamaíoch, infhaighteacht leathanbhanda agus tuilleadh forbartha ar áiseanna ardoideachais i gCill Chainnigh; agus labhair an tUasal Keane faoi na 117 gníomh atá leagtha amach sna gnéithe pobail den phlean a dhéanfar a sheachadadh ar bhealach comhtháite thar 29 gníomhaireacht agus grúpa atá ag feidhmiú i gCill Chainnigh; agus an tábhacht a bhaineann leis an ról atá ag an iliomad cleachtóirí agus oibrithe deonacha oibre pobail gan phá i gcúrsaí cáilíochta beatha i gCill Chainnigh.

Sheol Ann Phelan TD an plean; An tAire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a bhfuil Freagracht Speisialta uirthi as Forbairt Eacnamaíochta na Tuaithe (Tuarascáil CEDRA a chur i bhfeidhm) agus iompar tuaithe

LECP-seoladh-12.2.16-1

Dúirt an tAire ag an seoladh:
“Tá an PÁEP uathúil ina nádúr, sa mhéid is go dtugann sé na cuspóirí agus na gníomhaíochtaí eacnamaíocha agus pobail le chéile in aon phlean comhtháite amháin. Sílim gur féidir linn go léir a aontú go bhfuil ciall leis sin; mar ní féidir leis an ngeilleagar áitiúil a bheith rathúil gan bonn láidir pobail chun tacú leis. Aithnímid go léir, áfach, go mbeidh na leibhéil chéanna comhoibrithe agus tiomantais ag teastáil ó na comhpháirtithe ag an leibhéal áitiúil chun an Plean a chur i bhfeidhm.”
Mhol an tAire gach duine a raibh baint aige le hullmhú an phlean agus as cáilíocht an phlean chomh maith leis an bpróiseas fairsing comhairliúcháin a rinneadh ina fhorbairt.

Íoslódáil an plean :  LECP Chill Chainnigh 2016-2021

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan