Gníomhú Aeráide

Fáilte chuig leathanach gréasáin Gníomhú Aeráide Chomhairle Contae Chill Chainnigh. Ar an ardán seo tabharfaimid nuashonrú duit ar phríomhfhaisnéis a chuirfidh tú ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí gníomhaíochta aeráide, maoiniú agus smaointe spreagthacha atá ag tarlú ar fud Chontae Chill Chainnigh. Chun eolas ábhartha a fháil cliceáil le do thoil ar na híomhánna thíos. 

CAD A BHFUIL ATHRÚ AERÁIDEChill Chainnigh-COCO-GNÍOMHAÍOCHT AERÁIDE
INSPIRING-IDEASDEONTAIS

Plean Gníomhaíochta Aeráide Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2024-2029

Ghlac Comhairle Contae Chill Chainnigh lena Plean Gníomhaíochta Aeráide tionscnaimh i mí Feabhra 2024. 

Leagtar amach sa Phlean conas a fhreagróidh an Chomhairle don ghéarchéim aeráide trí éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú, trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, agus trí athléimneacht aeráide a neadú ar fud na heagraíochta. Tugann sé aghaidh freisin ar an gcaoi a nglacfaidh an Chomhairle ról ceannaireachta sa chontae trí thacú le pobail áitiúla, le gnóthais agus le páirtithe leasmhara eile gníomhú ar son na haeráide.

Is é fís an Phlean ná go mbeidh Comhairle Contae Chill Chainnigh ag “Eagraíocht atá athléimneach ó thaobh na haeráide de a spreagann agus a thacaíonn le haistriú an Chontae chuig geilleagar atá athléimneach ó thaobh aeráide de, saibhir ó thaobh bithéagsúlachta, inbhuanaithe agus neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2050.".

Glacadh leis an bPlean, ina bhfuil 95 gníomh, tar éis comhairliúchán fairsing leis an bpobal agus le geallsealbhóirí, ag bailiú sonraí eolaíocha, agus ag pléití ag Ionadaithe Tofa agus Foireann Chomhairle Contae Chill Chainnigh. Cliceáil anseo chun an Plean Gníomhaíochta Aeráide 2024-2029 de chuid Chomhairle Contae Chill Chainnigh a fheiceáil. Le haghaidh tuilleadh sonraí agus doiciméadú breise le do thoil Cliceáil anseo

Chill Chainnigh-Going-Green-cover

Plean Gníomhaíochta Aeráide Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2024-2029 (Ar fáil as Gaeilge go luath)

Aeráide_Gníomhaíocht_Plean-1

Grianghraf: ó chlé; Breda Maher (Oifigeach Pobail Gníomhaíochta ar son na hAeráide), Sean McKeown (Stiúrthóir Seirbhísí), An Clr. Michael Doyle (Cathaoirleach), Dearbhala Ledwidge (Comhordaitheoir Gníomhaíochta Aeráide, Lar Power (POF Chomhairle Contae Chill Chainnigh), Darragh Mahon (Foireann Gníomhaíochta Aeráide) & Ronan Ryan (Oifigeach Gníomhaíochta Aeráide).

Físeán faoi Ghníomhaíocht Aeráide

cliceáil ar an físeán nua thíos ag cur béime ar shonraí faoi Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2024-2029 nua Chomhairle Contae Chill Chainnigh

VIDEO-Play-VS-1--GOING-GREEN

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan