An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC)

poiblí - Plean Aitiuil Geilleagrach agus Pobail Chill Chainnigh 2023 - 2028.pdf (size 11.7 MB)

Íoslódáil - Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Chill Chainnigh 2023 - 2028.pdf (méid 36.4 MB)

Réamhrá

'Is é ár n-uaillmhian go gcabhróidh an PÁEP seo le gach cónaitheoir, pobal, cuairteoir, fostaí agus fostóir i gCill Chainnigh a n-acmhainneacht a bhaint amach agus a gcion tairbhe is fearr a dhéanamh chun todhchaí dearfach a chumasú dár gContae thar a shaolré agus ina dhiaidh.'

Cuspóir

Is é cuspóir an PÁEP, mar a fhoráiltear dó san Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014, na cuspóirí agus na gníomhartha is gá chun forbairt eacnamaíoch agus forbairt áitiúil agus pobail Chill Chainnigh a chur chun cinn agus tacú leo a leagan amach, ar feadh tréimhse sé bliana,. ann féin go díreach agus i gcomhpháirtíocht le geallsealbhóirí forbartha eacnamaíochta agus pobail eile.

Tá sé dosheachanta go mbeidh raon dúshlán agus deiseanna nua le sárú againn thar shaolré an PÁEP nua. Cé go bhfuil go leor acu seo le cur i láthair go fóill, tá a fhios againn go bhfuil freagracht orainn a chinntiú go gcuidíonn an PÁEP nua linn gach deis a thapú chun athléimneacht a chothú laistigh dár bpobail, dár ngnólachtaí agus dár n-oibrithe.

Is léir freisin, i gcomhthéacs na gcomhaontuithe agus na ngealltanas náisiúnta agus idirnáisiúnta, go gceanglófar ar an bPÁEP seo a pháirt a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar an idirghlúine.
dúshláin a bhaineann le hathrú aeráide. Tá sé mar uaillmhian againn go gcabhróidh an PÁEP seo le gach cónaitheoir, pobal, cuairteoir, fostaí agus fostóir i gCill Chainnigh a n-acmhainneacht a bhaint amach agus a gcion tairbhe is fearr a dhéanamh chun todhchaí dhearfach a chumasú dár gContae thar a shaolré agus ina dhiaidh.

Plean a tógadh trí rannpháirtíocht

Cuireann an PÁEP seo leis an gcáipéis a bhí againn roimhe seo, PÁEP 2016-2021. Agus tús á chur againn leis an bPlean nua seo thapaigh muid an deis machnamh a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach againn ach d’aithin muid, cé go bhfuil dul chun cinn soiléir déanta againn, go bhfuil na mianta a gabhadh i bhFís agus i Spriocanna an phlean roimhe seo mar obair idir lámha.

Ceanglaíodh ar an PÁEP seo cloí le Treoirlínte Náisiúnta 2021. Leagann Fíor 1 amach i bhfoirm léaráide an próiseas a leanamar i bhforbairt an PÁEP seo.

Bhí rannpháirtíocht lárnach d’fhorbairt an Phlean. De réir Chéimeanna 1 agus 2 den phróiseas thuas d’ullmhaigh an Chomhairle Ráiteas Socheacnamaíoch agus chuaigh sí i gcomhairle leis le linn samhradh 2022. Tá cur síos iomlán ar an gcur chuige comhairliúcháin agus ar na torthaí i Ráiteas Socheacnamaíoch Chill Chainnigh – Tuarascáil Chomhairliúcháin atá ag gabháil leis.

Go hachomair, tháinig an comhairliúchán le chéile thart ar shuirbhé bonnlíne (ar oscailt ar feadh cúig seachtaine ón 26 Lúnasa go dtí an 30 Meán Fómhair 2022), ceardlann phearsanta agus cúig cheardlann fhíorúil leis an bpobal agus le príomhghrúpaí páirtithe leasmhara.

Ba é toradh an phróisis rannpháirtíochta seo ná comhaontú maidir leis na Spriocanna Ardleibhéil agus na Cuspóirí gaolmhara a sholáthraíonn an creat don PÁEP seo.

Chuimsigh bunú torthaí ardleibhéil agus gníomhartha tosaíochta laistigh den Phlean Forfheidhmithe (Céimeanna 3 agus 4 den phróiseas) rannpháirtíocht ó pháirtithe leasmhara ar fud Chill Chainnigh, trí rannpháirtíocht duine le duine, a mbeidh ról ceannasach acu i bhfíorú uaillmhianta ár gcuid. LECP.

Fíor-1.1-LDCP-Céimeanna Forbartha

Figiúr 1.1: Céimeanna Forbartha an PÁEP
Foinse: Treoirlínte an PÁEP, 2021

LECP 2016-2021

Is léarscáil é an Plean Áitiúil Eacnamaíochta & Pobail d’fhorbairt Chill Chainnigh go dtí 2021 agus cabhraíonn sé lena chinntiú go ndéantar comhordú éifeachtach ar chúrsaí poiblí...

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan