Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT)

tithíocht-meirge

Is tacaíocht airgeadais í an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) chun cabhrú leo siúd atá ar cíos go príobháideach agus atá incháilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta. Déanann údaráis áitiúla íocaíocht mhíosúil cíosa thar ceann an tionónta leis an tiarna talún, faoi réir téarmaí agus coinníollacha, lena n-áirítear an teorainneacha cíosa thíos. Mar chúiteamh, íocann an tionónta ÍCT ranníocaíocht sheachtainiúil i dtreo an chíosa leis an údarás áitiúil. Tá an ranníocaíocht chíosa sheachtainiúil bunaithe ar ioncam an teaghlaigh. Ríomhtar é ar an mbealach céanna leis an gcíos a íocann tionónta ar mhaoin atá faoi úinéireacht údaráis áitiúil. Ní mór é seo a íoc le bheith incháilithe do ÍCT.

Tá solúbthacht teoranta ag údaráis áitiúla chun dul os cionn teorainneacha cíosa ÍCT i gcásanna áirithe. Sa chás go sáraíonn an cíos míosúil arna chomhaontú le do thiarna talún an t-uasráta ÍCT atá iníoctha ag d’údarás áitiúil, ní mór duit an difríocht a íoc go díreach le do thiarna talún. Mar sin féin, tá freagracht ar údaráis áitiúla a chinntiú go bhfuil tionóntachtaí inbhuanaithe agus nach féidir leo tacaíocht ÍCT a sholáthar nuair nach bhfuil teaghlach in ann na costais cíosa atá á lorg a íoc.

Tá an caidreamh ‘tiarna talún agus tionónta’ idir an tiarna talún agus an tionónta ÍCT. Mar aon le haon tionóntacht phríobháideach ar cíos eile, beidh an tionóntacht á rialú ag téarmaí an Achta um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 (arna leasú). Ciallaíonn sé seo gur tionónta an tiarna talún é an tionónta ÍCT agus nach tionónta de chuid an údaráis áitiúil é.

  • Ní mór d’iarratasóirí ar ÍCT a bheith ar liosta feithimh tithíochta a n-údarás áitiúil sular féidir leo cur isteach ar ÍCT. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar ÍCT agus nach bhfuil tú ar liosta feithimh d’údarás tithíochta, ní mór duit foirm iarratais ar thacaíocht Tithíochta Sóisialta a chur isteach le haghaidh measúnaithe.
  • Má tá tú ar liosta tithíochta d’údarás áitiúil cheana féin agus mura bhfuil tú i bhfoirm tithíochta sóisialta faoi láthair, beidh tú i dteideal iarratas a dhéanamh ar ÍCT. Mar sin féin, má tá athrú tagtha ar bhaill an teaghlaigh nó ar do chúinsí ó cuireadh ar an liosta thú, ní mór d’incháilitheacht do thacaíocht tithíochta sóisialta a athbhreithniú sula ndéanann tú iarratas ar ÍCT.
  • Más mian leat iarratas a dhéanamh ar ÍCT, ní mór duit do chóiríocht phríobháideach ar cíos a fháil atá laistigh de na teorainneacha cíosa thíos agus atá oiriúnach do riachtanais do theaghlaigh.

IARRATASÓIRÍ NUA HAP:

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar ÍCT ar líne anois, ach caithfidh tú a bheith ar liosta feithimh Chomhairle Contae Chill Chainnigh sular féidir leat an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú. Tá Uimhir Iarratais ar Thithíocht Shóisialta Chomhairle Contae Chill Chainnigh bailí ag teastáil don phróiseas ar líne seo.

Anseo thíos tá 2 nasc le tuilleadh eolais do Thiarnaí Talún & Tionóntaí, chomh maith le nasc chuig an Tairseach Ar Líne HAP áit ar féidir leat breathnú ar ranganna teagaisc don phróiseas ar líne roimh iarratas a dhéanamh.

Déan iarratas ar líne ag Tairseach Ar Líne HAP

Lámhleabhar Tionóntaí 

Ceisteanna Coitianta um Thiarnaí Talún

Is féidir foirm iarratais ÍCT a iarraidh freisin ón bhfoireann HAP trí theagmháil a dhéanamh ar (056) 779 4989 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig hap@kilkennycoco.ie .

Moltar duit dul i dteagmháil le Rannóg ÍCT ar 056 779 4989 nó ríomhphost a sheoladh hap@kilkennycoco.ie sula dtosóidh tú ar thionóntacht ar mian leat tacaíocht ÍCT a lorg ina leith.

Tá tuilleadh eolais don tionónta agus don tiarna talún ar an Scéim ÍCT ar fáil ag www.hap.ie.

   Teorainneacha Cíosa Míosúla HAP Chontae Chill Chainnigh 

Méid an teaghlaigh
Cóiríocht Aonair Roinnte230
Cóiríocht Lánúin Roinnte270
Aonair480
Lánúin gan leanaí530
Lánúin/Tuismitheoir amháin páiste amháin630
Lánúin/Tuismitheoir amháin beirt pháistí660
Lánúin/Tuismitheoir amháin triúr leanaí nó níos mó690

TIONÓNTAITHE HAP REATHA:

 Is féidir Íocaíochtaí ÍCT a dhéanamh anois trí na roghanna seo a leanas:

  • Ar líne ag https://happayments.limerick.ie chuige seo beidh d'ID Faighteoir ÍCT agus UAP ag teastáil uait.
  • Cuir glaoch ar 061 529654 agus cinntigh go bhfuil d’ID Faighteoir HAP agus UAP in aice leat.
  • Cárta Íocaíochta ÍCT in aon Oifig Poist nó siopa PostPoint.
  • HAP APP – is féidir é a íoslódáil trí Google Playstore nóApple Store, beidh d’ID Faighteoir HAP agus UAP ag teastáil uait.
  • Chun d'ID Faighteoir ÍCT agus UAP a fháil nó a fháil amach déan teagmháil le do thoil le HAP Luimneach: Fón: 061 556600 agus roghnaigh rogha 1 le haghaidh 'Tionóntaí'. Nó, seol ríomhphost hapcollections@limerick.ie

nua-HAP-app

Cá bhfaighidh mé cabhair má thagann athrú ar mo chúinsí?

Má thagann athrú ar chúinsí an éilitheora ÍCT, m.sh. má tá méadú nó laghdú ar ioncam an teaghlaigh nó má tá athrú ar líon an teaghlaigh, comhlánaigh an Fhoirm Athbhreithnithe Cíosa sa nasc thíos agus seol ar ais chuig an Rannóg ÍCT leis na doiciméid tacaíochta atá sonraithe ar an bhfoirm.

Foirm Athbhreithnithe Cíosa - cliceáil anseo

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS). Is seirbhís chomhairleach neamhspleách, rúnda agus saor in aisce é MABS do dhaoine a bhfuil fadhbanna airgid acu. Is féidir leat glaoch ar MABS ag (0818) 072 000 nó is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar a suíomh Gréasáin: www.mabs.ie

Má tá riachtanas eisceachtúil i gceist d’fhéadfadh cúnamh a bheith ar fáil duit ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

 

NAISC ÚSÁIDEACHA:

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan