turasóireacht

Tá ról suntasach ag Comhairle Contae Chill Chainnigh i gcur chun cinn agus i bhforbairt na turasóireachta i gCill Chainnigh. Tá an chomhairle freagrach as polasaithe agus tionscnaimh a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a chuireann le heispéireas an chuairteora chuig ár gcontae agus a chuireann an contae chun cinn mar cheann scríbe turasóireachta den scoth.

gabháil-11

Bhí cur chuige iomlánaíoch i gcónaí ag Comhairle Contae Chill Chainnigh maidir le forbairt na cathrach agus an chontae agus bhreithnigh sí na tairbhí dár bpobail áitiúla, dár n-infheisteoirí agus dár gcuairteoirí.

I measc cuid de na príomhghníomhaíochtaí a dhéanann an chomhairle chun na cuspóirí seo a bhaint amach tá:

 

  1. Margaíocht Ceann Scríbe: Tacaíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh le Turasóireacht Chill Chainnigh i ngníomhaíochtaí margaíochta agus cur chun cinn éagsúla chun cuairteoirí a mhealladh go Cill Chainnigh. Áirítear leis seo feachtais fógraíochta, na meáin shóisialta, forbairt láithreáin ghréasáin, agus cruthú ábhair. Oibríonn an chomhairle go dlúth freisin le gnólachtaí turasóireachta áitiúla chun an contae agus na nithe is díol spéise a chur chun cinn.
  2. Bainistiú Ceann Scríbe: Tá an chomhairle freagrach as an earnáil turasóireachta a bhainistiú go háitiúil i gCill Chainnigh. Is éard atá i gceist leis seo ná tosaíochtaí agus cuspóirí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le forbairt inbhuanaithe turasóireachta sa chontae. Leagann straitéis na comhairle um Fhorbairt Turasóireachta 2023-2028 amach na tosaíochtaí, na tionscadail agus na cuspóirí seo.
  3. Forbairt Bonneagair: Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh freagrach as forbairt agus cothabháil an bhonneagair turasóireachta sa chontae. Áirítear leis seo soláthar faisnéise turasóireachta, seirbhísí treo-aimsithe agus treoshuímh, cothabháil agus feabhsú an Fhearainn Phoiblí, forbairt conairí agus taitneamhachtaí turasóireachta, agus feabhsú naisc iompair agus áiseanna páirceála.
  4. Oibriú Comhpháirtíochta: Oibríonn an chomhairle go dlúth le gnólachtaí turasóireachta áitiúla, grúpaí pobail, agus eagraíochtaí turasóireachta chun tionscnaimh a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a chuireann le heispéireas an chuairteora agus a chuireann Cill Chainnigh chun cinn mar cheann scríbe. Oibríonn an chomhairle freisin i gcomhpháirtíocht leis an ngníomhaireacht turasóireachta náisiúnta, Fáilte Éireann, chun tionscadail infheistíochta caipitil a bhfuil tábhacht náisiúnta leo a sheachadadh. Léiríonn Plean Forbartha Taithí Ceann Scríbe Chill Chainnigh na tionscadail seo do na blianta atá le teacht.  
  5. Tacaíocht d’Fhéilte agus d’Imeachtaí: Tacaíonn agus cuireann Comhairle Contae Chill Chainnigh raon féilte agus imeachtaí chun cinn i rith na bliana, lena n-áirítear Féile Ealaíon Chill Chainnigh, Féile Ghrinn Cat Laughs, agus Féile Bia Savor Kilkenny. Soláthraíonn an chomhairle maoiniú, tacaíocht lóistíochta, agus cúnamh tionscnaimh chun a chinntiú go n-éireoidh leis na himeachtaí seo agus chun feabhas a chur ar cháil Chill Chainnigh mar cheann scríbe do chuairteoirí ar feadh na bliana.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le Martina Comerford, Oifigeach Turasóireachta, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Sráid Eoin, Cill Chainnigh @ martina.comerford@kilkennycoco.ie 056 7794011

 

Chun eolas a fháil faoi gach rud atá le feiceáil agus le déanamh inár gCathair & Contae iontach, téigh chuig www.visitkilkenny.ie

 gabháil-10

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan