Pobal agus Cultúr

Rannóg Pobail & Cultúir

Tá an Roinn Pobail agus Cultúir bunaithe chun éascú a dhéanamh ar fhorbairt straitéisí agus clár comhtháite a fheabhsaíonn eispéiris shóisialta agus chultúrtha i gCill Chainnigh. Tá an Roinn bunaithe mar chuid de bheartas an rialtais maidir le comhtháthú an Rialtais Áitiúil agus na Forbartha Áitiúil le croí-fheidhm a éascú. An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) agus ullmhú agus cur i bhfeidhm eilimint phobail an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail


Croíchuspóirí na Roinne Pobail & Cultúir:

Tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil oibriú i dtreo cur chuige comhleanúnach agus comhtháite i leith forbairt áitiúil agus pobail a fhorbairt, a chomhordú agus a chur i bhfeidhm.

Meicníochtaí a chur i bhfeidhm trína spreagfar agus trína dtabharfar tacaíocht do shaoránaigh agus do phobail páirt a ghlacadh i bpróiseas cinnteoireachta an Údaráis Áitiúil.

Ceannaireacht agus rannpháirtíocht shibhialta a chur chun cinn agus a chothú ar fud na n-earnálacha pobail, cultúir, ealaíon, oidhreachta agus áineasa Straitéisí Tacaíochta


Is iad seo a leanas na Príomhchláir agus na príomhchláir atá á gcur i bhfeidhm laistigh den rannán:

 • Ullmhú eilimint phobail den Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Chill Chainnigh (LECP)
 • Tionól agus eagrú An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC).
 • Foghrúpa SICAP a bhunú den LCDC chun maoirsiú agus monatóireacht a dhéanamh ar an gClár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) trí chóras monatóireachta gréasán-bhunaithe IRIS agus trí thuarascálacha rialta a sholáthar do LCDC.
 • Tacaigh leis an LCDC mar Ghrúpa Gníomhaíochta Áitiúil chun aighneacht spéise a dhéanamh don Chlár Forbartha Tuaithe 2015 - 2020 agus Plean Forbartha Tuaithe do Chill Chainnigh ina dhiaidh sin.
 • Bunú agus oibriú an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) i gCill Chainnigh.
 • Rannpháirtíocht i “Phlean Forbartha Leanaí agus Daoine Óga” an Choiste um Sheirbhísí Leanaí agus Daoine Óga do Chill Chainnigh.
 • Leanúint leis an gCoiste Idirghníomhaireachta don Lucht Siúil a chomóradh.
 • Acmhainní agus tacaíocht a thabhairt d'Fhóram Daoine Scothaosta Chill Chainnigh.
 • Chun acmhainní agus tacaíocht a thabhairt Gluaiseacht Phobail Lucht Siúil Chill Chainnigh (KTCM)
 • Tacú le seachadadh Thionscadal na gCapall i gcomhar le Comhpháirtíocht LEADER Chontae Chill Chainnigh (CKLP) agus Gluaiseacht Pobail Lucht Siúil Chill Chainnigh (KTCM).
 • Tacú le cur i bhfeidhm na bpríomhghníomhartha i Straitéis Imeasctha Chill Chainnigh.
 • Tacú le rolladh amach na ngníomhaíochtaí do Sheachtain Rothar Chill Chainnigh, an Lá Náisiúnta Caitheamh Aimsire agus an Lá Náisiúnta Súgartha.
 • Rolladh amach agus riar an Scéim Chaipitil Áiseanna Pobail agus Cultúir
 • Tacú le cur i bhfeidhm phlean gníomhaíochta bliantúil an Comhairle na nóg.


Foireann sa Roinn Pobail & Cultúir:

Ronan Ryan, Oifigeach Riaracháin, 056-7794928
Catherine Byrne Murphy, Oifigeach Riaracháin, 056-7794115

Katherine Peacock, Oifigeach Riaracháin, 056-7794924 

Tacaíocht Riaracháin Cora Nolan 056-7794931 agus Ashling Slattery 056-7794488

Is iad na huaireanta oifige ná 9am go 1pm agus 2pm go 5pm, Luan go hAoine lonnaithe i
Teach Johns Green,
Eoin Glas,
kilkenny
R95 CX92

Teil: 056 7794920
r-phost: pobal@kilkennycoco.ie
Facebook leathanach Comhairle Contae Chill Chainnigh, Forbairt Pobail & Cultúr

Tá seirbhísí na Roinne Pobail & Cultúir ar fáil saor in aisce, áit a bhfuil costas ar imeachtaí luafar iad seo.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun féachaint ar an Scéim Foilsithe um Shaoráil Faisnéise Chomhairle Contae Chill Chainnigh.

  

 

 

Tuilleadh sa Phobal agus sa Chultúr

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan