Pobal agus Cultúr

Rannóg Pobail & Cultúir

Tá an Roinn Pobail agus Cultúir bunaithe chun éascú a dhéanamh ar fhorbairt straitéisí agus clár comhtháite a fheabhsaíonn eispéiris shóisialta agus chultúrtha i gCill Chainnigh. Tá an Roinn bunaithe mar chuid de bheartas an rialtais maidir le comhtháthú an Rialtais Áitiúil agus na Forbartha Áitiúil le croí-fheidhm a éascú. An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) agus ullmhú agus cur i bhfeidhm eilimint phobail an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail


Croíchuspóirí na Roinne Pobail & Cultúir:

Tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil oibriú i dtreo cur chuige comhleanúnach agus comhtháite i leith forbairt áitiúil agus pobail a fhorbairt, a chomhordú agus a chur i bhfeidhm.

Meicníochtaí a chur i bhfeidhm trína spreagfar agus trína dtabharfar tacaíocht do shaoránaigh agus do phobail páirt a ghlacadh i bpróiseas cinnteoireachta an Údaráis Áitiúil.

Ceannaireacht agus rannpháirtíocht shibhialta a chur chun cinn agus a chothú ar fud na n-earnálacha pobail, cultúir, ealaíon, oidhreachta agus áineasa Straitéisí Tacaíochta


Is iad seo a leanas na Príomhchláir agus na príomhchláir atá á gcur i bhfeidhm laistigh den rannán:

 • Ullmhú eilimint phobail den Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Chill Chainnigh (LECP)
 • Tionól agus eagrú An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC).
 • Foghrúpa SICAP a bhunú den LCDC chun maoirsiú agus monatóireacht a dhéanamh ar an gClár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) trí chóras monatóireachta gréasán-bhunaithe IRIS agus trí thuarascálacha rialta a sholáthar do LCDC.
 • Tacaigh leis an LCDC mar Ghrúpa Gníomhaíochta Áitiúil chun aighneacht spéise a dhéanamh don Chlár Forbartha Tuaithe 2015 - 2020 agus Plean Forbartha Tuaithe do Chill Chainnigh ina dhiaidh sin.
 • Bunú agus oibriú an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) i gCill Chainnigh.
 • Rannpháirtíocht i “Phlean Forbartha Leanaí agus Daoine Óga” an Choiste um Sheirbhísí Leanaí agus Daoine Óga do Chill Chainnigh.
 • Leanúint leis an gCoiste Idirghníomhaireachta don Lucht Siúil a chomóradh.
 • Acmhainní agus tacaíocht a thabhairt d'Fhóram Daoine Scothaosta Chill Chainnigh.
 • Chun acmhainní agus tacaíocht a thabhairt Gluaiseacht Phobail Lucht Siúil Chill Chainnigh (KTCM)
 • Tacú le seachadadh Thionscadal na gCapall i gcomhar le Comhpháirtíocht LEADER Chontae Chill Chainnigh (CKLP) agus Gluaiseacht Pobail Lucht Siúil Chill Chainnigh (KTCM).
 • Tacú le cur i bhfeidhm na bpríomhghníomhaíochtaí i Straitéis Imeasctha Chill Chainnigh 2014 - 2017 .
 • Tacú le rolladh amach na ngníomhaíochtaí do Sheachtain Rothar Chill Chainnigh, an Lá Náisiúnta Caitheamh Aimsire agus an Lá Náisiúnta Súgartha.
 • Rolladh amach agus riar an Scéim Chaipitil Áiseanna Pobail agus Cultúir
 • Tacú le cur i bhfeidhm Phlean Straitéiseach Forbartha Pobail Phort an Chalaidh 2015 - 2020 .
 • Tacú le cur i bhfeidhm phlean gníomhaíochta bliantúil an Comhairle na nÓg.


Foireann sa Roinn Pobail & Cultúir:

Lindsey Butler, Oibrí Sinsearach Forbartha Pobail
Stephen O'Connor, Oibrí Sinsearach Forbartha Pobail
Cora Nolan, Tacaíocht Riaracháin

Is iad na huaireanta oifige ná 9am go 1pm agus 2pm go 5pm, Luan go hAoine lonnaithe i
Teach Johns Green,
Eoin Glas,
kilkenny
R95 CX92

Teil: 056 7794920
r-phost: pobal@kilkennycoco.ie
Facebook leathanach Comhairle Contae Chill Chainnigh, Forbairt Pobail & Cultúr

Tá seirbhísí na Roinne Pobail & Cultúir ar fáil saor in aisce, áit a bhfuil costas ar imeachtaí luafar iad seo.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun féachaint ar an Scéim Foilsithe um Shaoráil Faisnéise Chomhairle Contae Chill Chainnigh.

 

cliceáil ANSEO chun teacht ar an Nuachtlitir Phobail le déanaí

Eisiúint 12

 

 

 

Tuilleadh sa Phobal agus sa Chultúr

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan