Taisteal agus Iompar

Fáilte go Taisteal agus Iompar Chill Chainnigh

Plean Soghluaisteachta Uirbeach Inbhuanaithe Cathair Chill Chainnigh

Soláthraíonn rannóg Taistil agus Iompair na comhairle comhairle agus faisnéis ar cheisteanna soghluaisteachta; forbraíonn sé beartais agus tosaíochtaí chun taisteal agus iompar inbhuanaithe Chill Chainnigh a fheabhsú lena n-áirítear taisteal gníomhach, iompar poiblí, bainistíocht tráchta agus páirceáil; bailíonn agus comhordaíonn sonraí soghluaisteachta, agus cuireann sé chun cinn agus tacaíonn sé le feasacht agus oideachas soghluaisteachta inbhuanaithe ar fud an chontae. Príomhchuspóir is ea oibriú le foireann idir-rannach agus grúpa príomhpháirtithe leasmhara chun Plean Soghluaisteachta Uirbeach Inbhuanaithe na cathrach a ullmhú agus a chur i bhfeidhm. 

Plean Soghluaisteachta Uirbeach Inbhuanaithe Chathair Chill Chainnigh (SUMP)

Ceangail na poncanna ag obair ar son Chomhairle Contae Chill Chainnigh chun clár imeachtaí rannpháirtíochta a chur i gcrích, ag comhoibriú le príomhpháirtithe leasmhara agus saoránaigh chun Plean Soghluaisteachta Uirbeach Inbhuanaithe Chathair Chill Chainnigh (SUMP) a fhorbairt.

Is plean straitéiseach é an SUMP atá deartha chun riachtanais soghluaisteachta na ndaoine agus na ngnólachtaí sa Chathair agus a timpeallacht a shásamh ar mhaithe le cáilíocht beatha níos fearr. Sa phlean seo cuirfear i bhfeidhm fís, cuspóirí agus bearta sainiúla bearta a bhaineann le bainistíocht tráchta sa chathair (cosúil le trácht aontreo agus coisithe ar shráideanna). Leis na feabhsuithe seo beidh an Chathair níos soláimhsithe le húsáid, agus ag an am céanna beidh todhchaí níos athnuachana á déanamh do thimpeallacht áitiúil Chill Chainnigh. Tarlóidh próiseas an phlean thar 12 mhí, le bheith críochnaithe faoi Ráithe 4 2023. 

Leagann próiseas SUMP béim ar leith ar rannpháirtíocht agus ar chomhoibriú ar fud leibhéil éagsúla rialtais, le saoránaigh, geallsealbhóirí, agus geallsealbhóirí príobháideacha ag ligean do mhuintir na háite a bheith mar phríomhfhórsa chun fís na Cathrach a thiomáint. Dearfaidh foireann idirdhisciplíneach de phríomhpháirtithe leasmhara a dhéanfaidh ionadaíocht ar chúrsaí iompair, pleanála agus an chomhshaoil, chomh maith le gnólachtaí áitiúla, ionadaithe cónaitheoirí, eagraíochtaí míchumais agus eagraíochtaí cultúrtha, i measc nithe eile an SUMP. Féach amlíne an phróisis thíos. 

Próiseas an Phlean um Shoghluaisteacht Uirbeach Inbhuanaithe

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan