Scéim Cheannaigh Údarás Áitiúil Chill Chainnigh

Scéim Cheannaigh Inacmhainne na nÚdarás Áitiúil

Scéimeanna Reatha

Cad í Scéim Cheannaigh Inacmhainne na nÚdarás Áitiúil?

Faoin gCiste Tithíochta Inacmhainne, cuirfidh Comhairle Contae Chill Chainnigh tithe ar fáil ar phraghas laghdaithe d’iarratasóirí incháilithe atá ag iarraidh teach nuathógtha a cheannach ach a dteastaíonn cistí breise uathu chun an bhearna idir a morgáiste agus a éarlais a líonadh chun praghas iomlán an tí a chlúdach. .  

Mar mhalairt air sin, tógfaidh Comhairle Contae Chill Chainnigh céatadán Sciar Cothromais sa Teach Inacmhainne. Rachaidh ceannaitheoirí i mbun Comhaontú Ceannaigh Teaghaise Inacmhainne le Comhairle Contae Chill Chainnigh.

Is féidir leis an gceannaitheoir an Scair Cothromais seo a fhuascailt nó a ‘cheannach amach’ ag am a roghnaíonn sé ach níl aon oibleagáid air sin a dhéanamh. Má roghnaíonn an ceannaitheoir gan an Scair Cothromais a fhuascailt agus é ina chónaí sa teach, is féidir leis an gComhairle é sin a dhéanamh nuair a dhíoltar, a aistrítear an réadmhaoin nó tar éis bhás an úinéara.

Tá sé beartaithe na tithe seo a sheachadadh ar thalamh faoi úinéireacht na Comhairle agus trí chomhaontuithe le Forbróirí Príobháideacha.

Cé dó a bhfuil an Scéim?

Tá an scéim dírithe ar theaghlaigh nach bhfuil acmhainn acu teach ar a luach margaidh oscailte ag baint úsáide as a n-éarlais chomhcheangailte, a n-uasmhorgáiste ceadaithe agus coigilteas.

Tá an scéim oscailte do na daoine seo a leanas:

 • A Ceannaitheoir Céaduaire, a shainmhínítear mar dhuine:
  • Nár cheannaigh nó nár thóg áitreabh roimhe seo i bPoblacht na hÉireann nó in aon áit eile dá c(h)uid slí bheatha, agus
  • Nach bhfuil nó nach bhfuil i dteideal go tairbhiúil eastát, nó nach bhfuil leas aige in aon áit chónaithe i bPoblacht na hÉireann nó in aon áit eile, agus
  • Tá sé de cheart aige cónaí i bPoblacht na hÉireann.
 • Féadfaidh duine a bheith incháilithe freisin má shásaíonn sé/sí an Tús Nua Treoirlínte prionsabail mar seo a leanas:
  • gur cheannaigh nó gur thóg sé maoin chónaithe roimhe sin, ach go bhfuil sé colscartha nó idirscartha anois agus go bhfuil leas aige nó aici sa mhaoin sin a dhífheistiú
  • go bhfuil dul trí shocrú dócmhainneachta pearsanta nó féimheachta nó imeachtaí nó próiseas dlíthiúil eile, incháilithe chun iarratas a dhéanamh.
 • D’fhéadfadh go mbeadh iarratasóirí a raibh úinéireacht acu roimhe seo, a bhí i dteideal nó a bhfuil leas acu in áit chónaithe sa stát agus nach bhfuil an áit chónaithe seo, mar gheall ar a méid, oiriúnach do riachtanais chóiríochta reatha theaghlach an iarratasóra .i. teach plódaithe, incháilithe. a chur i bhfeidhm.

Ní mór d'iarratasóirí a bheith:

 • Os cionn 18 bliana d’aois
 • Ní mór an teach a úsáid mar Phríomháit Chónaithe Phríobháideach an cheannaitheora tí.

Conas a oibríonn an Scéim?

 • Baineann an scéim le tithe nuathógtha ar leith.
 • Ní mór an mhaoin a úsáid mar do phríomháit chónaithe.
 • Tá an tacaíocht a chuireann an t-údarás áitiúil ar fáil i bhfoirm céatadán Sciar Cothromais ar an teach.
 • Chun páirt a ghlacadh sa scéim, beidh ar iarratasóirí a n-acmhainn tarraingthe anuas morgáiste a uasmhéadú (4 oiread ioncam teaghlaigh, ó bhanc rannpháirteach, de réir rialacha macrastuamachta an Bhainc Ceannais).
 • D’fhéadfadh go mbeadh iarratasóirí in ann leas a bhaint as Iasacht Tí an Údaráis Áitiúil.
 • D’fhéadfadh go mbeadh iarratasóirí in ann leas a bhaint as an Scéim um Chúnamh Ceannaigh.
 • Is é an t-údarás áitiúil a sholáthróidh na tithe a shocróidh an t-uasmhéid tacaíochta airgeadais a bheidh ar fáil ón údarás áitiúil do gach teach.
 • Ní bheidh an sciar cothromais íosta a bheidh ag teastáil níos lú ná 5% de luach margaidh na teaghaise.
 • Is féidir leis an gceannaitheoir an Scair Cothromais a fhuascailt (ceannach amach) ag am a roghnaíonn sé ach ní bheidh aon cheanglas air sin a dhéanamh.
 • Má roghnaíonn an ceannaitheoir gan an sciar cothromais a fhuascailt agus é ina chónaí sa teach, féadfaidh an t-údarás áitiúil é sin a dhéanamh nuair a dhíoltar nó a aistrítear an mhaoin, nó tar éis bhás an úinéara nó tar éis 40 bliain.

Cad iad na critéir incháilitheachta?

Le bheith incháilithe do réadmhaoin faoi Scéim Ceannaigh Inacmhainne an Údaráis Áitiúil, beidh feidhm ag na critéir seo a leanas:

 1. Tá comhioncam teaghlaigh comhlán na ndaoine go léir a dhéanann an t-iarratas faoi bhun leibhéal áirithe. Ríomhtar é seo trí ollioncam an teaghlaigh a iolrú faoi 4. Caithfidh sé seo a bheith níos lú ná 85.5% de luach margaidh an Tí Inacmhainne. Ní féidir le hioncam comhlán teaghlaigh an iarratasóra móide éarlais móide coigilteas barrachais a bheith níos mó ná 95% de luach margaidh an tí.
 2. Níor cheannaigh nó níor thóg aon duine atá ag déanamh an iarratais áit chónaithe sa stát dá c(h)ónaí. (Baineann eisceachtaí – Féach Leabhrán Faisnéise Chomhairle Contae Chill Chainnigh).
 3. Níl aon duine de na daoine atá ag déanamh an iarratais ina n-úinéirí, nó i dteideal go tairbhiúil ar eastát nó leas in, aon teaghais sa Stát nó in aon áit eile.
 4. Tá sé de cheart ag gach duine atá ag déanamh an iarratais cónaí sa Stát ar feadh tréimhse éiginnte.

Féach ar Leabhrán Eolais Chomhairle Contae Chill Chainnigh le haghaidh tuilleadh sonraí.

Scéim Tosaíochta

Chomh maith leis na critéir incháilitheachta liostaithe, d’fhaomh Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Chill Chainnigh Scéim Tosaíochta do Shocruithe Ceannaigh Áitreabh Inacmhainne ar 20 Feabhra 2023.  

Is é cuspóir na Scéime Tosaíochta breac-chuntas a thabhairt ar na rialacha a úsáideann Comhairle Contae Chill Chainnigh chun cinneadh a dhéanamh ar na hiarratasóirí a thairgfear áitribh. Beidh feidhm ag an Scéim Tosaíochta sa chás go bhfuil níos mó iarratasóirí incháilithe ná Tithe Inacmhainne ar fáil.

Féach ar Chomhairle Contae Chill Chainnigh Scéim Tosaíochta

Cathain agus Conas a dhéantar iarratas?

Beidh próiseas iarratais aonair ann do gach Scéim Ceannaigh Inacmhainne.

Tabhair faoi deara le do thoil: níl aon fhoirm iarratais ghinearálta nó liosta feithimh ann

Nuair a chuirtear Tithe Inacmhainne ar fáil le ceannach, fógrófar iad sna háiteanna seo a leanas:

 1. Suíomh idirlín Chomhairle Contae Chill Chainnigh
 2. Leathanaigh Meán Sóisialta Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus
 3. I nuachtán áitiúil

Áireofar san fhógra sonraí faoin scéim lena n-áirítear na tithe atá ar fáil le díol, cineálacha agus láithreacha na réadmhaoine atá ar fáil, teorainneacha ioncaim agus íosphraghas/uasphraghas díola mar aon le conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh.  

Glacfar le hiarratais trí thairseach iarratais ar líne amháin. Ar an lá a osclaíonn an tairseach iarratais, beidh ar an iarratasóir/na hiarratasóirí clárú ar an tairseach ar dtús agus ansin is féidir leis/léi dul ar aghaidh leis an bhfoirm iarratais ar líne a chomhlánú agus na doiciméid iarrtha a chur isteach.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go dtabharfar tosaíocht d’iarratais ar bhonn an chéad duine a thagann isteach.

Beidh nasc chuig an tairseach iarratais chomh maith le liosta de na doiciméid riachtanacha ar fáil ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chill Chainnigh. Beidh treoir físeán ar conas iarratas a chomhlánú ar fáil roimh ré freisin. Ceadóidh an córas do na sonraí ábhartha go léir a ionchur agus beidh ar iarratasóirí doiciméid tacaíochta a uaslódáil.

Tábhachtach:

Ba cheart d’iarratasóirí a chinntiú go bhfuil na doiciméid tacaíochta riachtanacha go léir bailithe le chéile acu roimh an dáta iarratais mar go mbeidh an dáta agus an t-am a bhfaighfear iarratais chomhlánaithe mar aon leis na doiciméid riachtanacha ar fad ar cheann de na critéir ar a dtabharfar tús áite d’iarratais incháilithe faoi Acht na Comhairle. Scéim Tosaíochta.

Doiciméid Riachtanacha

Tá liosta mionsonraithe de na doiciméid tacaíochta go léir a theastaíonn mar chuid d'iarratas faoi Scéim Cheannaigh Inacmhainne an Údaráis Áitiúla imlínithe sa Seicliosta den Doiciméad Riachtanach chun iarratas LAAPS a dhéanamh.

Cá bhfuil na Tithe Inacmhainne suite?

Fógrófar eolas ar shuíomh na réadmhaoine, ar chineálacha réadmhaoine, ar mhéid agus ar phraghas na réadmhaoine ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chill Chainnigh, ar leathanaigh na Meán Sóisialta agus ar nuachtán áitiúil de réir mar a fhógraítear gach Scéim Tithíochta Inacmhainne roimh an dáta oscailte d’iarratais.

Tuilleadh eolais ar Thithíocht Inacmhainne

Tá tuilleadh sonraí faoin Scéim Ceannaigh Inacmhainne le fáil i Leabhrán Faisnéise Chomhairle Contae Chill Chainnigh ar féidir a fheiceáil anseo

Físeán scéim ceannaigh inacmhainne

Scéim Cheannaigh Inacmhainne Chill Chainnigh Nasc físe

Sonraí Ráiteas Príobháideachta maidir le Socrú Ceannaigh Teaghaise Inacmhainne

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan