Próiseas Eastát Tithíochta a Thógáil i gCúram

Eastát Cónaithe a Ghlacadh i gCúram

Liosta na nEastát a Glacadh i gCúram Meitheamh 2022

Iarratais Reatha ar Ghlacadh i gCúram

Liosta d'iarratais reatha Tógáil i gCúram.

Ciallaíonn an téarma “Tógáil i gCúram” go nglacann an tÚdarás Áitiúil freagracht agus freagracht as bóithre, cosáin agus limistéir phoiblí a bhaineann le heastát áirithe. Nuair a chríochnaítear forbairt cónaithe de réir na gcoinníollacha agus na sonraí go léir sa chead pleanála, féadfaidh an forbróir nó tromlach na n-úinéirí tí iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig an Roinn Pleanála chun an t-eastát a ghlacadh i gcúram.

Iarratais Úinéirí Tí

Ní mór sínithe fhormhór na n-úinéirí tí (nach tionóntaí) litir a iarrann ar Chomhairle Contae Chill Chainnigh an fhorbairt a ghlacadh i gcúram. Ní mór fianaise úinéireachta a sholáthar m.sh. cóip d’Fhóilió Chlárlann na Talún/cóip de litir aturnae ag dearbhú úinéireachta.

Feidhmchláir Fhorbróirí

Ní mór litir ag iarraidh ar Chomhairle Contae Chill Chainnigh an fhorbairt a ghlacadh i gcúram a bheith in éineacht le Deimhniú Géilliúlachta Bonneagair, Deimhniú Géilliúlachta Pleanála agus Deimhniú Caighdeán Forbartha, mar aon le líníochtaí mar-thógtha, TCI agus doiciméid ábhartha eile (féach an leathanach seo). Prótacal Tógála i gCúram le haghaidh liosta iomlán riachtanas).

Prótacal Glactha i gCúram

Ba chóir a thabhairt faoi deara, nuair a thógtar eastát i gcúram, gur bóithre poiblí iad na bóithre a fhreastalaíonn ar an eastát sin agus ní mór don eastát fanacht gan gheataí. Ní choimeádfaidh an Chomhairle spásanna oscailte mar lawns, crainn, srl.

Ráiteas ar Shaoráidí atá le Glacadh i gCúram
Nuair a bheidh rún faoi Alt 11 d’Acht na mBóithre 1993 rite ag an Údarás um Bóithre i leith eastáit chónaithe, measfar freisin aon cheann nó gach ceann de na háiseanna seo a leanas laistigh den eastát sin a bheith glactha i gcúram, mura rud é go bhfuil na háiseanna sin ann. a eisiamh go sainráite sa rún.

- Bóithre agus cosáin
- Limistéir pháirceála comónta
- Bonneagar soilsithe poiblí lena n-áirítear táillí leictreachais gaolmhar
- Hydrant dóiteáin agus gréasáin ghaolmhara
- Soláthar uisce poiblí, séarachas agus gréasáin uisce stoirme
- Ionaid chóireála fuíolluisce, stáisiúin chaidéalúcháin agus criosanna maolánacha gaolmhara, (lena n-áirítear na táillí leictreachais gaolmhara)
- Ionaid chóireála uisce agus taiscumair (lena n-áirítear táillí leictreachais gaolmhara) agus aon chriosanna cosanta gaolmhara
- Spásanna oscailte
- Clóis súgartha agus áiseanna caitheamh aimsire dá samhail; i gcás ina n-éilítear iad seo faoi choinníoll cead pleanála mar shaoráidí le haghaidh úsáid phoiblí
- Ballaí agus fálú comhchoiteann
Nóta: Ní bheidh an tÚdarás Áitiúil freagrach as Táillí Leictreachais a tabhaíodh roimh Réiteach Alt 11.

Ráiteas ar Sheirbhísí Cothabhála le cur ar fáil ag Comhairle Contae Chill Chainnigh d'eastát cónaithe tar éis é a ghlacadh i gcúram

Féadfaidh an t-údarás áitiúil aon cheann nó gach ceann díobh seo a leanas a bheith san áireamh sna seirbhísí cothabhála atá le soláthar ag an údarás áitiúil tar éis an próiseas glactha i gcúram a thabhairt chun críche:

- Cothabháil ar gach bóthar agus cosán, lena n-áirítear páirceáil sráide neamh-leithdháilte
- Cothabháil príomhphíopaí uisce agus seirbhísí draenála
- Deisiú agus athchóiriú bóithre, cosáin agus limistéir tírdhreachtaithe mar thoradh ar dheisiú agus/nó cothabháil seirbhísí faoi thalamh (píopaí uisce agus seirbhísí draenála) a dhéanann an t-údarás
- Gach suiteáil soilsithe poiblí a chothabháil agus a chothabháil
- Cothabháil agus cothabháil a dhéanamh ar gach dromchla, ar eilimintí fosaithe agus ar threalamh súgartha docht i gclós súgartha agus i gclós súgartha i gcásanna ina raibh gá le clós súgartha nó clós súgartha faoi choinníoll cead pleanála.

Ní choimeádfaidh an Chomhairle spásanna oscailte laistigh den fhorbairt.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan