An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 agus Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Oifigigh Phoiblí Ainmnithe Chomhairle Contae Chill Chainnigh

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

Tá gach Comhalta Tofa den Chomhairle, an Príomhfheidhmeannach agus Comhaltaí den Bhainistíocht Shinsearach ina nOifigigh Phoiblí ainmnithe faoi na An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 a tháinig i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015. Forálann sé nach mór do dhaoine áirithe a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta clárú leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus go gcaithfidh siad faisnéis a sholáthar faoina ngníomhaíochtaí brústocaireachta.

Is é cuspóir an Chláir faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi chéannacht na ndaoine a dhéanann cumarsáid le hoifigigh phoiblí ainmnithe ar bheartas sonrach, ar chúrsaí reachtacha nó ar chinntí ionchasacha. Beidh ar dhaoine den sórt sin clárú agus beidh orthu tuairisceáin ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta a thíolacadh trí huaire sa bhliain.

Coimeádfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an Clár Brústocaireachta agus beidh rochtain ag an bpobal air ag www.lobbying.ie

Áireofar sa Chlár Brústocaireachta faisnéis faoi:

 • Cé atá ag stocaireacht
 • Ar son a bhfuil brústocaireacht á déanamh
 • na saincheisteanna a bhaineann leis an stocaireacht
 • Cad é an toradh atá beartaithe don stocaireacht
 • Cé atá á stocaireacht

Oifigigh Phoiblí Ainmnithe:

Forálann alt 6(1) den Acht do dhaoine a mheastar mar “Oifigigh Phoiblí Ainmnithe” chun críocha an Achta.

Is oifigeach poiblí ainmnithe an duine a bhfuiltear ag déanamh brústocaireachta air.

Ina measc tá:

 • Airí agus Airí Stáit
 • Teachtaí Dála agus Seanadóirí
 • Feisirí Eorpacha do dháilcheantair sa Stát seo
 • Comhaltaí údarás áitiúil
 • Comhairleoirí Speisialta
 • Ard-Rúnaithe agus Rúnaithe Cúnta sa Státseirbhís
 • Príomhoifigigh Feidhmiúcháin agus Stiúrthóirí Seirbhísí in Údaráis Áitiúla
 • Comhaltaí Seachtracha ceaptha ar Choistí Beartais Straitéisigh agus ar Choistí Pobail & Forbartha Áitiúla.

Treoirlínte d'Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Is iad na hoifigigh phoiblí ainmnithe do Chomhairle Contae Chill Chainnigh na Baill Tofa (Comhairleoirí), Foireann Ardbhainistíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh (Príomhfheidhmeannach agus Stiúrthóirí Seirbhísí) agus Baill Sheachtracha arna gceapadh ar Choistí Beartais Straitéisigh agus ar an gCoiste Pobail & Forbartha Áitiúil.

D'ullmhaigh agus d'fhoilsigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe cód ar a dtugtar an Cód Trédhearcachta a leagann amach conas is féidir le comhlachtaí poiblí ábhartha áirithe, amhail Grúpaí Comhairleacha Aireachta, a ngníomhaíochtaí a sheoladh ar bhealach trédhearcach. Trí chloí leis an gCód Trédhearcachta, chomhlíonfadh cumarsáidí laistigh de na comhlachtaí sin an díolúine ón gceanglas maidir le clárú agus tuairisciú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta.

(A) Tá sonraí teagmhála na gComhaltaí Tofa ar fáil anseo a leanas nasc.

(B) Tá sonraí teagmhála an Phríomhfheidhmeannaigh & na Stiúrthóirí Seirbhísí ar fáil anseo a leanasnasc:

(c) Comhaltaí Seachtracha arna gceapadh ar na coistí seo a leanas:

 • SPC 1: Forbairt Eacnamaíoch, Tacaíocht Fiontair agus Turasóireacht, Beartas Pleanála & Forbartha nasc
 • SPC 2: Beartas Iompair/Bainistíocht Soghluaisteachta & Seirbhísí Uisce nasc
 • SPC 3: Tithíocht nasc
 • SPC 4: Cosaint Comhshaoil, Gníomhú ar son na hAeráide & Fuinneamh nasc
 • SPC5: Seirbhísí Pobail, Cultúir & Dóiteáin nasc
 • LCDC: An Coiste Pobail & Forbartha Áitiúil nasc
 • CCP: Comhchoiste Póilíneachta Chontae Chill Chainnigh nasc

Tuilleadh eolais:

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 ag www.lobbying.ie

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan