Plean Ceantair Áitiúil Bruach an Chalaidh Belview

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh Plean Ceantair Áitiúil a ullmhú do Phort an Chalaidh-Belview. 

Cuireadh chun Aighneachtaí ar an bPáipéar Saincheisteanna agus freastal ar sheisiúin faisnéise poiblí

Tá tús curtha ag Comhairle Contae Chill Chainnigh leis an bpróiseas chun Plean Ceantair Áitiúil (LAP) nua a ullmhú do Phort an Chalaidh in ionad an PCÁ reatha. Is é an LAP an plean reachtúil a leagann amach an straitéis úsáide talún. Chun cabhrú leis an bpróiseas seo, ullmhaíodh “Páipéar Saincheisteanna” a shainaithníonn na príomhcheisteanna pleanála ar féidir aghaidh a thabhairt orthu sa Dréachtphlean Ceantair Áitiúil.

Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara saincheisteanna ‘pictiúr níos mó’ a aithint ar gá aghaidh a thabhairt orthu san LAP.

Tá dhá phríomhchuid den phróiseas comhairliúcháin réamhdhréachta seo:

 • Cuireadh chun aighneachtaí a dhéanamh agus,
 • Seisiúin buail isteach comhairliúcháin phoiblí a reáchtálfar i gColáiste Pobail na Mainistreach,Ferrybank ar an gCéadaoin 19 Meitheamh ó 3pm-5pm agus 6.30pm - 8.30pm. (Buail isteach am ar bith le linn na seisiún sin)

An Páipéar Saincheisteanna féadfar é a iniúchadh ó na 14 Meitheamh 2024 ag na láithreacha seo a leanas:

 • Ar shuíomh Gréasáin comhairliúcháin na Comhairle: téigh i gcomhairle.kilkenny.ie/
 • Oifig Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh (le linn gnáthuaireanta oscailte)
 • Oifig Ceantair Phort an Chalaidh, Ionad Siopadóireachta Phort an Chalaidh, (le linn uaireanta oscailte)
 • Leabharlann Phort an Chalaidh, Ionad Siopadóireachta Phort an Chalaidh, (le linn uaireanta oscailte)
 • Lárleabharlann Phort Láirge, Lána Mhuire Port Láirge (le linn uaireanta oscailte)
 • Deasc Seirbhíse do Chustaiméirí in Oifig Chomhairle Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge (le linn uaireanta oscailte)

Is féidir aighneacht ar an bPáipéar Saincheisteanna a dhéanamh roimh 5pm an 12 Iúil 2024 mar seo a leanas:

 • Ar líne ag téigh i gcomhairle.kilkenny.ie/ or
 • Trí ríomhphost chuig: ourplan@kilkennycoco.ie nó
 • I scríbhinn chuig: An Pleanálaí Sinsearach, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.

Ní ghlacfar le haighneachtaí déanacha.

Cuirtear fáilte freisin roimh leanaí nó grúpaí nó cumainn a dhéanann ionadaíocht ar leasanna leanaí aighneachtaí a dhéanamh. Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirfear gach aighneacht ar fáil don phobal lena fheiceáil ar shuíomh Gréasáin comhairliúcháin na Comhairle le linn thréimhse déanta an phlean. Seo an deis atá agat labhairt faoi fhorbairt do cheantair amach anseo. Táimid ag tnúth le cloisteáil uait.

Coinneoidh Comhairle Contae Chill Chainnigh le gach sonraí pearsanta a thugann tú dúinn faoi rún. Ní choinneoimid do shonraí ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gá chun críche an LAP seo agus de réir Bheartas Coinneála na Comhairle agus na reachtaíochta ábhartha um Chosaint Sonraí.

Sean McKeown,                                                                    

Stiúrthóir Seirbhísí

 

Ábhar cartlainne

Fógra faoi Phlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh-Belview 2017 a Dhéanamh

Ghlac Comhairle Contae Chill Chainnigh leis an bPlean Ceantair Áitiúil do Phort an Chalaidh-Belview ag cruinniú den Chomhairle Contae ar an 18 Nollaig, 2017. Beidh éifeacht leis an LAP ón 15 Eanáir 2018.

Tá an Plean Ceantair Áitiúil ar fáil anois ar an suíomh Gréasáin seo thíos. Beidh sé ar fáil freisin le hiniúchadh ag an Rannóg Pleanála ag Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh (idir 9-1 agus 2-4 pm Luan go hAoine) agus ag Oifig Cheantair Bhruach an Chalaidh.

Beidh cóipeanna den LAP ar fáil le ceannach tríd an Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh ar chostas €40 ar chóip chrua.

Má tá aon cheist agat maidir leis seo cuir glaoch le do thoil ar 056-7794010 nó seol ríomhphost chuig ourplan@kilkennycoco.ie

Íoslódáil na doiciméid phlean

Plean Ceantar Áitiúil 2017 Ferrybank Belview 40Mb.pdf

Fíor 2.3 Criosú úsáide talún

Fíor 2.4 Cuspóirí Forbartha

Ráiteas Measúnaithe Straitéiseach Timpeallachta don Phlean Ceantair Áitiúil

Tuarascáil Timpeallachta ar an bPlean Ceantair Áitiúil ar Glacadh leis

Measúnú Straitéiseach Riosca Tuile don PCÁ glactha 4.7 Mb.pdf

Fógra maidir le hAthruithe Ábhartha Molta ar Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh Belview

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh i mbun Plean Ceantair Áitiúil a dhéanamh do Phort an Chalaidh-Belview agus tá sé beartaithe acu roinnt athruithe a dhéanamh ar an Dréachtphlean a foilsíodh roimhe seo.

Tar éis di na hAthruithe Ábhartha Beartaithe a scagadh, chinn an Chomhairle nach bhfuil Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MSC) agus Measúnacht Chuí (AA) riachtanach do na hAthruithe Ábhartha Beartaithe.

Is féidir na hathruithe molta a iniúchadh ó Dé hAoine, 6 Deireadh Fómhair go dtí Dé hAoine, 3 Samhain, 2017 (an dá dháta san áireamh ach gan laethanta saoire bainc san áireamh) ag na láithreacha seo a leanas:

- http://consult.kilkenny.ie/
- An Rannóg Pleanála, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh ó 9am go 1pm agus 2 - 4pm Luan go hAoine.
- Oifig Ceantair Phort an Chalaidh, ó 9am go 1pm agus 2 - 5pm Luan go hAoine.
- Leabharlann Phort an Chalaidh, le linn a n-uaireanta oscailte
- An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, Foirgneamh Menapia, An Meal, ó 9:30-1pm agus 2-4pm Luan go hAoine.

Cuirfear san áireamh aighneachtaí nó tuairimí maidir leis na hathruithe ábhartha molta, nó leis an bhfaisnéis ar na héifeachtaí suntasacha dóchúla ar an gcomhshaol de bharr na n-athruithe a chur i bhfeidhm sula ndéanfar aon athrú. Is féidir aighneachtaí a dhéanamh:

- ar líne ag http://consult.kilkenny.ie/ or
- trí ríomhphost chuig ár bplean@kilkennycoco.ie or
- i scríbhinn chuig Denis Malone, Pleanálaí Sinsearach, An Roinn Pleanála, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh
Beidh cóipeanna crua de na hAthruithe Ábhartha Beartaithe ar fáil le ceannach ón Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, ar na praghsanna seo a leanas:
- €5 le haghaidh Athruithe Ábhartha Beartaithe ar an LAP
- €2 le haghaidh Scagadh SEA
- €2 le haghaidh Scagadh AA
Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirfear gach aighneacht ar fáil don phobal lena fheiceáil ar shuíomh Gréasáin comhairliúcháin na Comhairle le linn thréimhse déanta an phlean.

Ní mór aighneachtaí nó tuairimí a bheith faighte faoi 4pm Dé hAoine an 3 Samhain 2017. Déan teagmháil le Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Chill Chainnigh, 056-7794010 le do thoil le haon cheist.

Mary Mulholland
Stiúrthóir Seirbhísí
4th Deireadh Fómhair 2017

Féach ar agus íoslódáil na doiciméid anseo:

Athruithe Ábhartha Molta ar Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh Belview

Fíor 2.3 Athruithe Ábhartha ar an Dréacht Léarscáil Chriosaithe

Fíor 2.4 Athruithe Ábhartha ar an Dréachtléarscáil Cuspóirí Forbartha

Fíor 10.1 Athruithe Ábhartha ar an Léarscáil Iompair

Scagadh SEA ar Athruithe Ábhartha Molta ar Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh

AA Scagadh ar Athruithe Ábhartha Beartaithe ar Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh

SFRA de Athruithe Ábhartha Molta ar Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh

 

Tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh Plean Ceantair Áitiúil (LAP) a dhéanamh do Phort an Chalaidh-Belview.


Tá sé socraithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh go bhfuil gá le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta. Cinneadh freisin nach bhfuil gá le Measúnú Cuí de bhun Airteagal 6(3) agus (4) de Threoir um Ghnáthóga 92/43/CEE agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin & Gnáthóga Nádúrtha) 2011.


Is féidir cóip den Dréacht-LAP, an Measúnú Straitéiseach Timpeallachta, an Tuarascáil Scagthástála ar an Measúnú Iomchuí agus an Measúnú Straitéiseach ar Riosca Tuile, a iniúchadh ón Aoine 9 Meitheamh 2017 go dtí an Aoine 4 Lúnasa, 2017 (an dá dháta san áireamh ach gan laethanta saoire bainc san áireamh) ag an méid seo a leanas. suíomhanna:


- http://consult.kilkenny.ie/
- An Rannóg Pleanála, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh ó 9am go 1pm agus 2 - 4pm Luan go hAoine.
- Oifig Ceantair Phort an Chalaidh, ó 9am go 1pm agus 2 - 5pm Luan go hAoine.
- Leabharlann Phort an Chalaidh, le linn a n-uaireanta oscailte
- An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, Foirgneamh Menapia, An Meal, ó 9:30-1pm agus 2-4pm Luan go hAoine.

Féadfar aighneachtaí nó tuairimí a thabhairt:
- ar líne ag http://consult.kilkenny.ie/ or
- trí ríomhphost chuig ár bplean@kilkennycoco.ie or
- i scríbhinn chuig Denis Malone, Pleanálaí Sinsearach, An Roinn Pleanála, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh
Cuirfear aighneachtaí nó tuairimí san áireamh agus cinneadh á dhéanamh ar an Dréachtphlean. Tá leanaí, nó grúpaí nó cumainn a dhéanann ionadaíocht thar ceann leasanna leanaí, i dteideal aighneachtaí nó tuairimí a dhéanamh ina leith seo.

D'ullmhaigh an tÚdarás Pleanála Tuairisc Chomhshaoil ​​ar na héifeachtaí suntasacha dóchúla ar an gcomhshaol ó chur i bhfeidhm an Phlean Ceantair Áitiúil. Cuirfear san áireamh freisin aighneachtaí nó tuairimí maidir leis an Tuarascáil Timpeallachta, an Tuarascáil Scagtha ar Mheasúnú Cuí (AA) agus an Mheasúnacht Straitéiseach ar Riosca Tuile a rinneadh don údarás pleanála laistigh den tréimhse a shonraítear.

Beidh cóipeanna crua den Dréachtphlean ar fáil le ceannach ón Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, ar na praghsanna seo a leanas:
- €25 don LAP
- €20 don Tuarascáil Timpeallachta agus SFRA
- €10 le haghaidh Scagadh AA
Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirfear gach aighneacht ar fáil don phobal lena fheiceáil ar shuíomh Gréasáin comhairliúcháin na Comhairle le linn thréimhse déanta an phlean.
Ní mór aighneachtaí nó tuairimí a bheith faighte faoi 5pm Dé hAoine an 4 Lúnasa 2017. Déan teagmháil le Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Chill Chainnigh, 056-7794010 le do thoil le haon cheist.

Mary Mulholland
Stiúrthóir Seirbhísí
7th June 2017

Féach ar agus íoslódáil na doiciméid anseo:

Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Ferrybank Belview 2017 8.37 MB i bhformáid PDF

Tuarascáil Timpeallachta ar an Dréachtphlean Ceantair Áitiúil 8.5 MB i bhformáid PDF

Measúnú Straitéiseach Riosca Tuile ar Dhréacht-Phlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh Belview 5.2 MB i bhformáid PDF

Tuarascáil Scagtha le haghaidh Measúnacht Chuí ar Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh Belview 6 MB i bhformáid PDF

Fíor 2.3 Léarscáil chriosaithe úsáide talún

Fíor 2.4 Cuspóirí forbartha

 

Lá Faisnéise

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh Plean Ceantair Áitiúil (LAP) nua a dhéanamh do Phort an Chalaidh-Belview, agus tá Dréacht-LAP ar taispeáint go poiblí faoi láthair, féach thíos.

An Beidh Lá Faisnéise ar siúl Dé Céadaoin 21 Meitheamh i Leabharlann Phort an Chalaidh ó 2.30-8pm. Is é cuspóir an Lae Faisnéise ná deis a thabhairt don phobal féachaint ar an Dréachtphlean agus labhairt le ball den fhoireann phleanála roimh aighneachtaí a dhéanamh. Tá fáilte roimh chách, ní gá coinne a dhéanamh.

Tá an Plean Ceantair Áitiúil reatha do Bhruach an Chalaidh/An Bhéal Radharc i bhfeidhm ó 2009-2020. Toisc gur próiseas fada casta é an próiseas athbhreithnithe do Phlean Ceantair Áitiúil, chuir Comhairle Contae Chill Chainnigh tús le próiseas foirmiúil athbhreithnithe ar an bPlean Ceantair Áitiúil in 2015.


Tá leibhéal suntasach oibre cúlra déanta go dtí seo, lena n-áirítear measúnuithe comhshaoil, measúnú riosca tuilte, staidéar tráchta agus meastóireacht ar dhearadh uirbeach. Tá comhairliúchán fairsing déanta ag an gComhairle freisin le páirtithe leasmhara ábhartha, lena n-áirítear dhá thréimhse ar leith d’aighneachtaí poiblí.

Foilsíodh Páipéar Saincheisteanna réamhdhréachta agus doiciméid tacaíochta i mí an Mhárta 2016 agus tá siad ar fáil ó na naisc thíos.

Bhí sé mar aidhm ag an gComhairle Dréachtphlean Limistéir Áitiúil a fhoilsiú ag deireadh mhí na Samhna 2016. Mar chuid den ghnáthphróiseas dréachtaithe agus comhairliúcháin a bhaineann le hullmhú an phlean, tháinig tuilleadh saincheisteanna comhshaoil ​​agus pleanála chun cinn. Bhí gá le breis ama chun é seo a réiteach agus ar an drochuair chuir sé moill ar fhoilsiú an Dréachtphlean.

 

Páipéar Saincheisteanna Réamhdhréachta 2016

Chuir Comhairle Contae Chill Chainnigh tús le próiseas foirmiúil athbhreithnithe ar an bPlean Ceantair Áitiúil do Phort an Chalaidh in 2015. Tá leibhéal suntasach oibre cúlra déanta go dtí seo. Táimid ag athoscailt tréimhse aighneachtaí agus tá Páipéar Saincheisteanna réamh-dhréachta ar fáil anois le trácht a dhéanamh, ag cur síos ar an obair go dtí seo agus ag cur béime ar na príomhcheisteanna atá le cur san áireamh sa Dréachtphlean.

Tá an páipéar Saincheisteanna agus na doiciméid tacaíochta foilsithe anseo:

Athbhreithniú ar Phlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh/Belview, Páipéar Saincheisteanna Céime Réamhdhréachta

Tuarascáil Scóipe Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta Phlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh Belview

Tá sé foilsithe freisin ar http://consult.kilkenny.ie/ agus thíos. Is féidir é a fheiceáil freisin ag Oifig Cheantair Bhruach an Chalaidh, agus ag an gcuntar Pleanála i Halla an Chontae. Is féidir cóip chrua a cheannach ar €5 ó Phleanáil i Halla an Chontae.

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí maidir le hullmhú an Phlean Ceantair Áitiúil a dhéanamh, i scríbhinn, chuig an Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanála, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh ó 18 Márta 2016 go dtí 5 pm Dé hAoine 15 Aibreán, 2016 nó is féidir leat a dhéanamh. aighneachtaí trí ríomhphost chuig localareaplans@kilkennycoco.ie, nó tríd ár suíomh Gréasáin ag comhairligh.kilkenny.ie

Breithneoidh an Chomhairle Contae gach aighneacht/tuairim i scríbhinn agus ríomhphost a gheofar ar nó roimh an 15 Aibreán 2016 sula ndéanfar Dréachtphlean Ceantair Áitiúil.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirfear gach aighneacht ar fáil don phobal lena fheiceáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle le linn thréimhse déanta an phlean.

Maria Melia
Stiúrthóir Seirbhísí
16th Márta 2016

 

Comhairliúchán Réamh-Dhréachta

Tugtar fógra leis seo go bhfuil sé i gceist ag Comhairle Contae Chill Chainnigh athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean Ceantair Áitiúil do Phort an Chalaidh agus Plean Ceantar Áitiúil nua a ullmhú de réir fhorálacha na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2013.

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí maidir le hullmhú an Phlean Ceantair Áitiúil a dhéanamh, i scríbhinn, chuig an Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanála, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh ó 6 Feabhra 2015 go dtí 5 pm Dé hAoine 6 Márta, 2015 nó is féidir leat a dhéanamh. aighneachtaí trí ríomhphost chuig localareaplans@kilkennycoco.ie, nó tríd ár suíomh Gréasáin ag comhairligh.kilkenny.ie

Le linn na tréimhse seo, beidh cruinniú comhairliúcháin poiblí ar siúl chun deis a thabhairt do bhaill an phobail páirt a ghlacadh i bpróiseas an athbhreithnithe ar an bPlean. Reáchtálfar an cruinniú seo i gcomhar le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, mar chuid dá gcomhairliúchán ar a bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail.

Tugtar cuireadh duit freastal ar cheardlann comhairliúcháin phoiblí ag Coláiste Pobail na Mainistreach, Bóthar na Mainistreach, Port an Chalaidh ag 7pm Dé Céadaoin an 18 Feabhra 2015.

Breithneoidh an Chomhairle Contae gach aighneacht/tuairim scríofa agus ríomhphoist a gheofar ar an 6 Márta 2015 nó roimhe sula ndéantar Dréachtphlean Ceantair Áitiúil.

Seán Mac Cormaic
Stiúrthóir Seirbhísí
3 Feabhra 2015

 

LAPanna roimhe seo (arna n-ionad anois)

Plean Ceantar Áitiúil 2009 Ferrybank Belview

Plean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh/Belview - Leasú 1

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan