Scéim Bonneagair Áineasa Allamuigh

Glao 2023 ar an Scéim um Bonneagar Áineasa Allamuigh

Arna chur suas ar 13 Meitheamh 2023 Ag Comhairle Contae Chill Chainnigh

Tá ciste mór €16 milliún fógartha ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD, chun tacú le tionscadail áineasa faoin aer.

Le Scéim Bonneagair Áineasa Allamuigh (ORIS) 2023 forbrófar taitneamhachtaí nádúrtha ar nós ár gcoillearnacha, sléibhte, aibhneacha, lochanna, tránna, portaigh, cosáin agus leagfar béim faoi leith ar thaitneamhachtaí a fhorbairt do thurasóireacht eachtraíochta faoin tuath in Éirinn.

Tá an maoiniú dírithe ar thacú le turasóireacht áineasa allamuigh, earnáil turasóireachta atá ag dul i méid go hidirnáisiúnta, a bhfuil an poitéinseal ann go mbeadh buntáistí eacnamaíocha móra aici dár mbailte agus sráidbhailte tuaithe chomh maith le sláinte agus folláine na bpobal tuaithe a fheabhsú.

Tá liosta de ghníomhaíochtaí incháilithe sonraithe thíos, ach ba cheart a thabhairt faoi deara nach liosta uileghabhálach é seo:-

Bunaithe ar an talamhUisce BunaitheAerbhunaithe
 • Ag siúl
 • Siúlóid/Siúlóid
 • Rothaíocht fóillíochta
 • Rothaíocht sléibhe
 • Marcaíocht
 • Rith
 • Treoshuíomh
 • Bouldering,
 • Scrambling,
 • Ailleadóireacht,
 • Sléibhteoireacht
 • Uaimheadóireacht
 • Seinn sa nádúr
 • Curachóireacht/Cadhcáil
 • Rámhaíochta
 • Snámh fiáin
 • Surfing
 • cósta
 • Luas-sheirbheáil/Turnáil Eitilte
 • Seoltóireachta
 • Tumadóireachta
 • Slatiascaireacht
 • Bord Suas Paddle
 • Paragliding
 • Croch-gliding
Taitneamhacht éighníomhach as an taobh amuigh

Ní chuimsíonn sé gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl amuigh faoin aer ar chúrsaí nó páirceanna teoranta (cosúil le Cluichí Gaelacha, gailf, sacar agus seó-léimneach) nó gníomhaíochtaí mótair (cosúil le cuadrothair/scramblers). Mar thoradh air sin níl gníomhaíochtaí den sórt sin incháilithe do mhaoiniú faoi ORIS.

Is ceanglas é go mbeadh an bonneagar a mhaoinítear faoi ORIS ar fáil saor in aisce don phobal.

Tá Léirithe Suime á lorg ag Comhairle Contae Chill Chainnigh do thionscadail faoi gach beart;

 • Beart 1: Deisiúchán/Forbairt/Cur Chun Cinn agus Margaíocht ar Mhionscála – deontas suas le €30,000
 • Beart 2: Deisiúchán/Uasghrádú Meánscála agus Conairí Nua/Fhorbairt Taitneamhachta – deontas suas le €200,000
 • Beart 3: Deisiúchán/Uasghrádú Straitéiseach ar Mhórscála agus tionscadail um Rian Straitéiseach Nua/Forbairt Taitneamhachta – deontas suas le €500,000
 • Bearta Forbartha Tionscadal– Soláthrófar maoiniú d’fhorbairt mhionsonraithe na dtionscadal a chuirfeadh ar a gcumas caighdeán a bhaint amach le cur i bhfeidhm faoi Bheart 2 nó 3 de ORIS – deontas suas le €50,000

 Mar atá leagtha amach sa scéim a ghabhann leis seo, tabharfar tosaíocht do thionscadail a bhfuil fianaise acu ar rannpháirtíocht láidir pobail. Nuair a bhíonn cead pleanála ag teastáil ó thionscadal, ní mór é seo a bheith i bhfeidhm sula gcuirtear iarratas isteach. 

Ba chóir go mbeadh tionscadail lonnaithe go príomha faoin tuath agus ní i bpurláin baile nó sráidbhaile mura bhfuil an tionscadal molta ag nascadh baile nó sráidbhaile leis an tuath.

Seol ríomhphost le do thoil chuig Oifig an Tionscadail agus Rannóg na bPáirceanna de chuid Chomhairle Contae Chill Chainnigh, ag tabhairt sonraí faoi aon tionscadal féideartha, laistigh den chontae, a chomhlíonann na critéir cháilitheachta forordaithe faoin Scéim ar mhaith leat a bheith curtha san áireamh. Nuair a dhéanfar athbhreithniú ar aighneachtaí déanfar teagmháil le comhairle a thabhairt ar thoradh an phróisis mheasúnaithe seo. 

Ní mór gach léiriú spéise a chur isteach i Formáid WORD chuig oris23@kilkennycoco.ie le 4.00 pm Dé Céadaoin an 12úth Iúil to dóthain ama a cheadú chun iarratais a ullmhú agus a thabhairt chun críche.

eagraíochtaí comhpháirtíochta - An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, Tionscadal Éireann 2040, Ár dTodhchaí Tuaithe

Foirm Iarratais Beart 1.docx (méid 208.4 KB)

Beart 2 3 Foirm Iarratais.docx (méid 206.4 KB)

Imlíne Scéim ORIS 2023.pdf (méid 1.3 MB)

Foirm Iarratais Beart Forbartha Tionscadal.docx (méid 201.5 KB)

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan