An Scéim um Chóiríocht ar Cíos


Scéim Cóiríochta ar Cíos (RAS)

Bunaíodh an Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS) sa bhliain 2004 agus is tionscnamh rialtais í chun freastal ar dhaoine a cháilíonn do thacaíochtaí tithíochta sóisialta agus atá ag fáil forlíonadh cíosa (íocaíocht tacaíochta stáit) agus atá ina gcónaí san earnáil phríobháideach ar cíos ar feadh 18 mí nó níos mó. .

Chuir RAS freagracht ar údaráis áitiúla maidir le:

 • freastal ar riachtanais chóiríochta daoine atá ag fáil forlíonadh cíosa ar feadh 18 mí nó níos faide, agus
 • a meastar go bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu.

Soláthraíonn RAS cur chuige níos struchtúrtha, bunaithe ar chóiríocht maidir le húsáid na hearnála cíosa príobháidí chun freastal ar riachtanas tithíochta fadtéarmach, rud a chuireann deireadh le spleáchas ar íocaíochtaí sealadacha tacaíochta ioncaim, .i. forlíonadh cíosa.

Cé go sainmhínítear RAS anois sa reachtaíocht mar chineál tacaíochta do thithíocht shóisialta, is clár spriocdhírithe é fós chun freastal ar theaghlaigh forlíonta cíosa.

Chun iarratas a dhéanamh ní mór do thiarna talún a bheith cáin-chomhlíontach agus caithfidh a mhaoin pas a fháil i gcigireacht chun cáilíocht na cóiríochta a chinntiú.

Déanfar cíosanna a íocadh a chaibidil.

 

Léirithe Suime - Tiarnaí Talún


Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh ag lorg léirithe spéise ó Thiarnaí Talún a bhfuil réadmhaoin acu le ligean ar cíos i gCathair Chill Chainnigh agus sa Phurláin agus b’fhéidir gur mhaith leo na réadmhaoine seo a áireamh faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos.

Tá suim againn áitribh 2, 3 agus 4 leaba a fháil ar cíos i gCill Chainnigh chun freastal ar an éileamh reatha ar thithíocht shóisialta.

Déanfaidh tiarnaí talún;

 • Faigh ioncam cíosa ráthaithe ón údarás áitiúil go míosúil.
 • Bíodh aon oibleagáidí bailithe cíosa nó riaráistí cíosa ort.
 • Gan fógraíocht ná forchostais riaracháin a thabhú.
 • A bheith riachtanach tionóntachtaí a chlárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (BTCP).

Déanfaidh an t-úinéir:

 • Freagracht a choinneáil as cothabháil réadmhaoine ó lá go lá.
 • A bheith i do thiarna talún ag tionóntaí arna n-ainmniú ag an údarás áitiúil.
 • Tionóntachtaí a chlárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (BTCP).

Déan teagmháil leis an duine atá sínithe thíos más mian leat tuilleadh a fhoghlaim nó an Foirm Chláraithe Leasa an tiarna talún RAS 2024 pdf (méid 686.1 KB) nó déan teagmháil le Sean Tyrrell ag 056 7794505

Faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS) is féidir socruithe infhaighteachta a dhéanamh idir Comhairle Contae Chill Chainnigh agus úinéirí maoine. Tá dhá chineál conartha coitianta ann.

Is é an ceann is coitianta an socrú den chineál infhaighteachta faoina ndéanfaidh úinéirí maoine:

 • Faigh ioncam cíosa ráthaithe ón údarás áitiúil go míosúil.
 • Íocaíochtaí cíosa a fháil le haghaidh tréimhsí folúntais.
 • Bíodh aon oibleagáidí bailithe cíosa nó riaráistí cíosa ort.
 • Gan fógraíocht ná forchostais riaracháin a thabhú.
 • A bheith riachtanach tionóntachtaí a chlárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (BTCP).

Déanfaidh an t-úinéir:

 • Freagracht a choinneáil as cothabháil réadmhaoine ó lá go lá.
 • A bheith i do thiarna talún ag tionóntaí arna n-ainmniú ag an údarás áitiúil.
 • Tionóntachtaí a chlárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (BTCP).

Is é an cineál eile conartha a socrú tionóntachta-ar-thionóntacht i gcás go bhfanann comhaontú i bhfeidhm do thionónta ar leith agus go dtagann deireadh leis nuair a bhogann an tionónta sin amach. Ní dhéantar íocaíochtaí do thréimhsí folúntais faoin socrú seo. Féadfaidh úinéir na réadmhaoine an réadmhaoin a thairiscint don údarás áitiúil ag deireadh an chomhaontaithe tosaigh ar feadh téarma breise.

Is faoi rogha Chomhairle Contae Chill Chainnigh atá an cineál conartha a dhéantar.

Méid Cíosa

 • Gheobhaidh úinéirí méid cíosa thart ar 92% de chíos reatha an mhargaidh. Féadfaidh an lascaine cíosa a bheith éagsúil sa Socrú Infhaighteachta agus comhaontófar cíosanna trí idirbheartaíocht le Comhairle Contae Chill Chainnigh.
 • Cuirtear an lascaine cíosa i bhfeidhm chun a chur san áireamh go n-íoctar úinéir na réadmhaoine as tréimhsí folmha neamháitithe, go n-íoctar cíos roimh ré agus go gcuirtear deireadh leis na gnáthchúraimí tiarna talún a bhaineann le folús a líonadh.
 • Déanfar athbhreithniú cíosa a idirbheartú ar bhonn cás ar chás agus de ghnáth gach dhá bhliain.

Socruithe Infhaighteachta

Comhaontú Dlíthiúil

 • Sa chás go n-úsáidtear socrú den chineál infhaighteachta, síneoidh úinéirí ‘comhaontú infhaighteachta’ leis an údarás áitiúil. Faoi théarmaí an chomhaontaithe seo, aontaíonn an t-úinéir an réadmhaoin a chur ar fáil ar feadh tréimhse ar leith d’ainmnithe Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus an réadmhaoin a choinneáil i riocht ligean ar cíos.

Príomhthéarmaí an tSocraithe

 • Beidh an príomh-thiarna talún agus tionónta (agus comhaontú tionóntachta) idir úinéir na réadmhaoine agus an tionónta ainmnithe.
 • Coinneoidh an t-úinéir freagracht as:
 • — Árachas na maoine, inneachar an tiarna talún agus dliteanas poiblí.
 • — Muirear seirbhíse na cuideachta bainistíochta a íoc; (más ann) agus athruithe eile ar nós an muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR) agus an Muirear Teaghlaigh.
 • — Déileáil le sáruithe ar oibleagáidí an tionónta i leith an tiarna talún, má thagann siad chun cinn.
 • Ainmneoidh an t-údarás áitiúil tionóntaí nuair a thagann folúntais chun cinn.
 • Gheobhaidh úinéirí cíos thart ar 92% de chíos reatha an mhargaidh.
 • De ghnáth déanfar íocaíochtaí go míosúil.
 • Beidh athbhreithnithe cíosa aníos agus anuas i bhfeidhm go tréimhsiúil.

Riachtanais Maoine

 • Tá gá le réadmhaoine áit a bhfuil éileamh ginearálta ar thithíocht, go príomha i gceantair uirbeacha, ie bailte agus cathracha ar fud na tíre. Go ginearálta, teastaíonn tithe agus árasáin aon, dhá agus trí sheomra leapa. Tá líon teoranta de thithe ceithre sheomra leapa ag teastáil.

Caighdeáin Réadmhaoine

 • Caithfidh réadmhaoin a bheith i riocht maith agus beidh siad faoi réir iniúchta ag Comhairle Contae Chill Chainnigh.
 • Ní mór do réadmhaoine cloí leis na Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 2008 agus caithfidh siad cloí leis na Rialacháin Pleanála agus Tógála ar fad.
 • Beidh teastais BER ag teastáil le haghaidh gach réadmhaoine. Is é “D2” na critéir íosta BER do Chomhairle Contae Chill Chainnigh.
 • Ní bhreithneofar seomraí leapa.

Conas togra a dhéanamh

 • Is féidir le húinéirí maoine a bhfuil suim acu i gceachtar de na roghanna atá ar fáil sonraí faoina gcuid maoine a chur isteach chuig Comhairle Contae Chill Chainnigh ar Fhoirm Chláraithe Úis RAS.

Is féidir fiosrúcháin maidir leis an Scéim um Chóiríocht ar Cíos a dhéanamh freisin trí theagmháil a dhéanamh le Comhordaitheoir RAS i gComhairle Contae Chill Chainnigh ag 056-7794976.

Cad é an próiseas?

 1. Cuireann úinéir réadmhaoine togra isteach agus breithníonn Comhairle Contae Chill Chainnigh an moladh agus déanfaidh siad measúnú ar an ngá atá le tithíocht sa cheantar. Rachaidh an tÚdarás Áitiúil i dteagmháil le húinéir an réadmhaoine chun an togra a phlé ar bhealach níos mine. Pléifidh an tÚdarás Áitiúil freisin an méid cíosa atá iníoctha ar an réadmhaoin ag an bpointe seo le húinéir na réadmhaoine.
 2. D’éascódh úinéir réadmhaoine iniúchadh má tá an réadmhaoin in áit a bhfuil riachtanas tithíochta ag an Údarás Áitiúil, déanfar iniúchadh ar an réadmhaoin le fáil amach an bhfuil sé oiriúnach don Scéim um Chóiríocht ar Cíos. Iarrfar ar an tiarna talún oibreacha a dhéanamh agus teastais a chur isteach mar a iarrfaidh an tInnealtóir laistigh d’amscála ar leith. Nuair a bheidh na hoibreacha críochnaithe agus na deimhnithe curtha isteach déanfaidh an tInnealtóir an dara hiniúchadh a thabharfaidh le fios an bhfuil an réadmhaoin réidh le tabhairt faoin Scéim.
 3. Comhaontú Cíosa agus Doiciméid Tacaíochta A luaithe a théann an réadmhaoin thar an bpróiseas iniúchta, eiseofar comhaontú cíosa molta agus iarratas ar dhoiciméid tacaíochta chuig úinéir na maoine. D'fhéadfadh go n-áireofaí sna doiciméid tacaíochta a theastaíonn cruthúnas úinéireachta, toiliú iasachtóirí más gá, agus fianaise ar chomhlíonadh pleanála agus rialaithe tógála, srl. Tá deimhniú imréitigh cánach agus deimhniú BER ag teastáil.
 4. Comhaontuithe Síníonn úinéir na réadmhaoine agus an t-údarás áitiúil an comhaontú cíosa ar feadh téarma socraithe. Leithdháiltear tionóntaí ar an réadmhaoin agus cloíonn an dá pháirtí le coinníollacha an tsocraithe don téarma aontaithe.

Socrú Malartach

Cuireann an RGST in iúl do Chomhairle Contae Chill Chainnigh gach cliant atá ag fáil Forlíonadh Cíosa ar feadh 18+ mí. Déanann an tÚdarás Áitiúil measúnú ar na cliaint seo chun a fháil amach an bhfuil siad incháilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos. Má thugann an cliant le fios gur mian leo fanacht ina gcóiríocht phríobháideach ar cíos faoi láthair ar bhonn fadtéarmach, rachaidh an tÚdarás Áitiúil i dteagmháil leis an Tiarna Talún maidir leis an Scéim um Chóiríocht ar Cíos. Más mian leis an Tiarna Talún a bheith páirteach sa Scéim beidh feidhm ag an bpróiseas thuasluaite mar an gcéanna.

Cuir glaoch ar 056 - 7794900 le do thoil má tá aon cheist agat maidir leis an scéim.

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan