Gníomhú Aeráide Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Plean Gníomhaíochta Aeráide Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2024-2029

Ghlac Comhairle Contae Chill Chainnigh lena Plean Gníomhaíochta Aeráide tionscnaimh i mí Feabhra 2024. 

Leagtar amach sa Phlean conas a fhreagróidh an Chomhairle don ghéarchéim aeráide trí éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú, trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, agus trí athléimneacht aeráide a neadú ar fud na heagraíochta. Tugann sé aghaidh freisin ar an gcaoi a nglacfaidh an Chomhairle ról ceannaireachta sa chontae trí thacú le pobail áitiúla, le gnóthais agus le páirtithe leasmhara eile gníomhú ar son na haeráide.

Is é fís an Phlean ná go mbeidh Comhairle Contae Chill Chainnigh ag “Eagraíocht atá athléimneach ó thaobh na haeráide de a spreagann agus a thacaíonn le haistriú an Chontae chuig geilleagar atá athléimneach ó thaobh aeráide de, saibhir ó thaobh bithéagsúlachta, inbhuanaithe agus neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2050.".

Glacadh leis an bPlean, ina bhfuil 95 gníomh, tar éis comhairliúchán fairsing leis an bpobal agus le geallsealbhóirí, ag bailiú sonraí eolaíocha, agus ag pléití ag Ionadaithe Tofa agus Foireann Chomhairle Contae Chill Chainnigh. Cliceáil ar an íomhá thíos chun Plean Gníomhaíochta Aeráide 2024-2029 Chomhairle Contae Chill Chainnigh ar glacadh leis a fheiceáil.

Chill Chainnigh-Going-Green-cover

Cliceáil ar an íomhá thuas chun Plean Gníomhaíochta Aeráide Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2024-2029 a fheiceáil (Uaslódálfar é seo Dé hAoine 15 Márta 2024)

 Leagan Gaeilge Plean Gníomhaíochta Aeráide Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2024-2029 

Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2024 - 2029

Cliceáil ar an nasc le do thoil anseo chun teacht ar an leagan Gaeilge den Plean Gníomhaíochta Aeráide Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2024 - 2029 (Aistriúchán Gaeilge)

Tuarascálacha Timpeallachta

Ullmhaíodh an Plean Gníomhaíochta Aeráide de réir na gcaighdeán comhshaoil ​​ábhartha go léir. Áiríodh leis seo tabhairt faoi Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MSC) chun éifeachtaí suntasacha dóchúla comhshaoil ​​a bhaineann leis an bPlean a shainaithint, a mheasúnú agus a mhaolú; agus Measúnú Cuí (AA) chun éifeachtaí díobhálacha suntasacha féideartha ar láithreáin Eorpacha ainmnithe a aithint, a mheasúnú agus a mhaolú. Tá cóipeanna de na tuarascálacha seo ar fáil thíos.

Tuarascáil Timpeallachta SEA

Ráiteas SEA

Fógra Uchtála 

Tuarascáil Tionchair Natura

Ráiteas Conclúid AA

Cinneadh Deiridh AA 

Tuarascáil na bPríomhfheidhmeannach

D’iarr Comhairle Contae Chill Chainnigh aighneachtaí nó tuairimí ar an Dréachtphlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide agus ar Thuarascálacha Comhshaoil, mar a cheanglaítear faoin Acht um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021. Tugtar sonraí i dTuarascáil na bPríomhfheidhmeannach, thíos, ar an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí, na haighneachtaí. faighte agus torthaí.

cliceáil anseo chun féachaint ar an Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar Aighneachtaí a Fuarthas chuig Dréachtphlean Gníomhaíochta Aeráide Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2024-2029

    Físeán faoi Ghníomhaíocht Aeráide

    cliceáil ar an físeán nua thíos ag cur béime ar shonraí faoi Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2024-2029 nua Chomhairle Contae Chill Chainnigh

    VIDEO-Play-VS-1--GOING-GREEN

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan