Tá an Scéim Chaipitil d’Áiseanna Pobail & Cultúir oscailte do 2023 anois

Scéim Chaipitil Áiseanna Pobail & Cultúir

Is é cuspóir na scéime seo freagairt don ghá atá le háiseanna áineasa agus cultúrtha níos fearr do ghrúpaí pobail trí dheontas caipitil a sholáthar.

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh ar an scéim caipitil áiseanna pobail agus cultúrtha?

Tá an scéim oscailte do ghrúpaí atá ag feidhmiú laistigh den earnáil phobail a bhfuil struchtúr dlíthiúil aitheanta acu, a oibríonn ar bhonn neamhbhrabúis, a léiríonn polasaí cuimsitheachta agus a léiríonn an cumas na háiseanna atá beartaithe a bhainistiú agus a oibriú.

I measc na samplaí de thionscadail atá incháilithe le haghaidh tacaíochta tá forbairt spásanna oscailte, siúlóidí agus fearann ​​páirce, limistéir súgartha, áiseanna leathana áineasa, tionscadail ealaíon pobail agus tionscadail a chaomhnaíonn oidhreacht thógtha agus nádúrtha an chontae.

Leibhéal an chúnaimh deontais atá ar fáil

Tá maoiniú ag ráta 75% de chostais incháilithe iomlána an tionscadail suas go dtí uasmhéid de €45,000. Beidh ar thairbhí an deontais an 25% eile den mhaoiniú meaitseála a sholáthar. Íosmhéid an deontais atá ar fáil €9,000. Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh costas iomlán an tionscadail incháilithe a bheith ar a laghad €12,000.

Conas iarratas a dhéanamh?

Tá coinníollacha téarmaí agus treoirlínte ar fáil le híoslódáil ón nasc thíos nó trí theagmháil a dhéanamh leis an Roinn Pobail

Téarmaí Coinníollacha & Treoirlínte 2023.doc (méid 136.7 KB)

Roinn Pobail
comhairle contae Chill Chainnigh
Johns Green, Cill Chainnigh
Teil 056 779 4920

Ní eiseofar foirmeacha iarratais go dtí go mbeidh cruinniú ag an ngrúpa leasmhar leis an mball ábhartha den fhoireann pobail agus cultúir

Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha. Ní dhéanfar ach iarratais atá comhlánaithe go hiomlán agus a bhfuil na doiciméid tacaíochta riachtanacha ar fad iniata a chur san áireamh don chúnamh deontais.

  • Ceantar Bardasach Chaisleán an Chomair - Katherine Peacock 056-7794924
  • Ceantar Bardasach Chathair Chill Chainnigh - Ronan Ryan 056-7794928
  • Ceantar Bardasach Bhaile an Phoill - Catherine Byrne Murphy 056-7794115
  • Ceantar Bardasach Callan-Bhaile Mhic Andáin - Ronan Ryan/Catherine Byrne Murphy.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan