Achoimre ar an Measúnú ar Thithíocht Shóisialta, 2022

Tá Achoimre ar Mheasúnú Tithíochta Sóisialta á hullmhú ag an gComhairle de réir Alt 21 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 agus mar atá forordaithe sna Rialacháin um Measúnú Tithíochta Sóisialta (Achoimre), 2016.

ACHOIMRE AR MHEASÚNÚ TITHÍOCHTA SÓISIALTA

Tá Achoimre ar Mheasúnú Tithíochta Sóisialta á hullmhú faoi láthair ag Comhairle Contae Chill Chainnigh de réir Alt 21 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 agus mar atá forordaithe sna Rialacháin um Measúnú Tithíochta Sóisialta (Achoimre), 2016 .

Ceanglaítear ar gach Údarás Áitiúil ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an measúnú seo a chomhlánú do gach duine a chuir isteach ar thacaíocht tithíochta sóisialta.

Is é cuspóir an Mheasúnaithe líon iomlán na dteaghlach atá cáilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta ar fud an chontae nach bhfuiltear ag freastal ar a riachtanas tithíochta sóisialta a ghabháil, chun leibhéal an ghá le tacaíocht dá leithéid a thuiscint.

Tá an Chomhairle seo i dteagmháil le hiarratasóirí áirithe a chuir isteach ar thacaíocht tithíochta sóisialta roimh an 4 Meán Fómhair 2021 agus lena dheimhniú go bhfuil tacaíocht tithíochta sóisialta fós ag teastáil uathu. Ní mór do gach iarratasóir a riachtanas a dhearbhú don Chomhairle tríd an bhfoirm measúnaithe a eisíodh a chomhlánú. Ní scríobhfar chuig iarratasóirí a ndearnadh measúnú orthu tar éis 4 Meán Fómhair 2021 toisc go ndearnadh measúnú ar do chomhad le déanaí agus mar sin ní gá dul i dteagmháil leis an gComhairle mura bhfuil athrú ar na cúinsí. Tá iarratasóirí aistrithe, tionóntaí ÍCT agus RAS nach bhfuil san áireamh sa mheasúnú seo.

Seol d'fhoirm ar ais sa phost le do thoil tráth nach déanaí ná Dé hAoine 23rd Meán Fómhair 2022 a chinntiú go gcuirtear d’iarratas san áireamh sa mheasúnú seo. Tá clúdach litreach stampáilte agus seolta curtha ar fáil.

Déanfar measúnú ar gach foirm a sheoltar ar ais chuig an gComhairle lena chinntiú go bhfuil riachtanas leanúnach ag gach iarratasóir ar thacaíocht tithíochta sóisialta. Is tábhachtaí go bhfuil foirmeacha críochnaithe go hiomlán le gach eolas ábhartha. Ní mór d’iarratasóirí sonraí ioncaim cothrom le dáta a sholáthar don tréimhse 12 mhí roimhe sin.

Mura dteastaíonn tacaíocht tithíochta sóisialta ó iarratasóir a thuilleadh nó mura bhfuil sé/sí incháilithe a thuilleadh dúnfar a chomhad. Glacfar leis nach bhfuil suim ag iarratasóirí nach seolann a bhFoirmeacha Measúnaithe ar Thithíocht Shóisialta ar ais a thuilleadh / nach bhfuil gá acu le tacaíocht tithíochta sóisialta agus dúnfar a gcomhad.

Ba mhaith le Comhairle Contae Chill Chainnigh buíochas a ghabháil leat roimh ré as do chomhoibriú.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan