Siopa Ilfhreastail le haghaidh Deontais

Eolas Deontas Pobail

Cliceáil ar íomhá an chlúdaigh thíos chun leagan idirghníomhach de Leabhrán Deontas 2022 a oscailt. Soláthraíonn an leabhrán idirghníomhach seo naisc chuig na foirmeacha iarratais ar dheontas ábhartha agus sonraí teagmhála.
Tabhair faoi deara go n-oibríonn an leagan idirghníomhach seo le brabhsálaí gréasáin nua-aimseartha ar bith (Firefox, Chrome, Safari, Brave, Opera srl) ach nach n-oibríonn sé le Internet Explorer.

Cliceáil ar an nasc seo nó ar an íomhá thíos chun an Leabhrán Deontas idirghníomhach a oscailt

2022-deontais-clúdach

Liosta Deontais 2022

Deontais Taitneamhachta

Tá sé mar aidhm ag an scéim feabhas a chur ar áiseanna pobail lasmuigh chun taitneamhachtaí nádúrtha nó saorga a chosaint nó a fheabhsú / a fheabhsú. m.sh. féar a ghearradh, lomairí faiche a cheannach, crainn agus bláthanna a chur

https://www.kilkennycoco.ie/eng/services/parks/amenity_grant_scheme/

Deontas Pobail Frithbhruscair agus Frithghraifítí

Tionscadail a thacaíonn le grúpaí/eagraíochtaí pobail chun dul i ngleic le saincheisteanna bruscair agus graifítí ina bpobal áitiúil.

https://www.kilkennycoco.ie/eng/services/environment/environment_grants/

Deontais an Achta Ealaíon

Tá aon eagraíocht nó duine aonair atá lonnaithe i limistéar riaracháin Chill Chainnigh a bhfuil baint aige le gníomhaíochtaí a chuireann chun cinn, a fhorbraíonn eolas, léirthuiscint agus cleachtas na n-ealaíon i dteideal iarratas a dhéanamh ar Dheontas an Achta Ealaíon.

https://www.kilkennycoco.ie/eng/services/arts/grants_awards/

Deontais Ealaíne Eile

https://www.kilkennycoco.ie/eng/services/arts/grants_awards/

Pobail Fuinnimh Níos Fearr 2022

Is tionscnamh náisiúnta iarfheistithe é Pobail Fuinnimh Níos Fearr arna bhainistiú ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI). Tá sé mar aidhm ag deontas BEC tionscadail choigilt fuinnimh a sheachadadh do phobail agus d’eagraíochtaí san earnáil phríobháideach. Faoin gclár BEC, tá maoiniú suas le 50% ar fáil do roinnt tionscadal pobail neamhthráchtála agus tá suas le 30% de mhaoiniú ar fáil d’eagraíochtaí, do FBManna agus d’fhoirgnimh thráchtála.

https://3cea.ie/

Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha 2022

Tá sé mar aidhm ag Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha infheistíocht a dhéanamh i líon suntasach de thionscadail chaomhnaithe ar mhionscála atá dian ar shaothar ar fud an chontae agus tacú le fostú gairmithe caomhantais, ceardaithe agus ceardaithe i ndeisiú na timpeallachta tógtha stairiúil.

https://www.kilkennycoco.ie/eng/services/planning/conservation/conservation-grants/

Clár CLÁR

Is clár infheistíochta spriocdhírithe é an scéim CLÁR i dtreo limistéir CLÁR i gContae Chill Chainnigh. Tá sé mar aidhm ag CLÁR tacú le forbairt inbhuanaithe na gceantar aitheanta CLÁR agus é mar aidhm aige daoine a mhealladh chun cónaí agus oibriú ann. Is féidir foirm iarratais agus sonraí breise a íoslódáil ón nasc thíos nó déan teagmháil leis an Roinn Pobail 056-7794931. Is é an dáta deiridh ná 4 pm 20 Aibreán, 2022

Scéim Deontais CLAR, 2022

Scéim Péinte d'Áitreabh Tráchtála

Cabhrú leis an gcostas a bhaineann le péinteáil aghaidh tosaigh foirgneamh agus comharthaí traidisiúnta ar fud an chontae.

https://www.kilkennycoco.ie/eng/services/community_culture/grants/streetscape-paint-scheme.html

Ciste Gníomhaíochta Comhshaoil ​​Pobail

Tionscadail chomhshaoil ​​a chuireann forbairt inbhuanaithe chun cinn ag leibhéal áitiúil m.sh. geilleagar ciorclach, athrú aeráide & bithéagsúlacht.

https://www.kilkennycoco.ie/eng/services/environment/environment_grants/

Scéim Chaipitil Áiseanna Pobail & Cultúir

Is é cuspóir iomlán na scéime seo ná freagairt don ghá atá le saoráidí pobail, áineasa agus cultúrtha níos fearr do ghrúpaí pobail trí dheontas caipitil a sholáthar. Tá an scéim oscailte do ghrúpaí atá ag feidhmiú laistigh den Earnáil Phobail a bhfuil struchtúr dlíthiúil aitheanta acu, a oibríonn ar bhonn ‘neamhbhrabúis’, a léiríonn polasaí cuimsitheachta agus a léiríonn an cumas na háiseanna atá beartaithe a bhainistiú agus a oibriú.

https://www.kilkennycoco.ie/eng/services/community_culture/community-cultural-facilities-capital-scheme-ccfcs-/

Clár Feabhsaithe Pobail

Cuirfear deontais ar fáil do thionscadail chaipitil agus do threalamh chun áiseanna ar fud an Chontae a fheabhsú. Ní chuireann an scéim maoiniú ar fáil chun foireann a fhostú

Ríomhphost pobal@kilkennycoco.ie le haghaidh tuilleadh sonraí.

 

Scéim Deontais Imeachtaí Pobail

cabhróidh a scéim deontais le lucht eagraithe imeachtaí pobail le forbairt a chur chun cinn agus le reáchtáil imeachtaí pobail ar scála beag i gCill Chainnigh le linn 2022. Tá béim na scéime ar mhaoiniú a sholáthar d’Imeachtaí/Forbairt Pobail le fócas ar rannpháirtíocht áitiúil. Le haghaidh tuilleadh sonraí ar chritéir na Scéime Deontais Imeachtaí Pobail

 Téigh i dteagmháil le cora.nolan@kilkennycoco.ie, ronan.ryan@kilkennycoco.ie, nó cuir glaoch ar 056-7794931.

Deontais Oidhreachta Pobail/Áitiúla 2022

Fógróidh an Chomhairle Oidhreachta sonraí na scéime deontais seo i mí Eanáir 2022.

Teagmháil; An Chomhairle Oidhreachta, Cill Chainnigh Ríomhphost. aryan@heritagecouncil.ie

Ciste na Séadchomharthaí Pobail, 2022

Tá an scéim deontais seo chun séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú, a chothabháil, a chosaint agus a chur chun cinn. Aithníonn sé an gá atá le hathléimneacht a chothú inár séadchomharthaí le cur ar a gcumas éifeachtaí an athraithe aeráide a sheasamh. Tá maoiniú ar fáil i dtrí shruth.

https://kilkennyheritage.ie/2021/11/community-monuments-fund-2022/

Ciste Forbartha Uisce Pobail

Féadfaidh grúpaí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú caipitil le haghaidh oibreacha lena n-áirítear Oibreacha Athchóirithe Aibhneacha, Gaisteáil Siolta, Bainistiú ar Thruailliú, Speicis Ionracha, Cruthú gnáthóige (liosta iomlán na n-oibreacha caipitil ar fáil ar lawaters.ie) Feasacht an Phobail a Chruthú trí shuirbhéanna faoi stiúir an phobail, leabhráin, seisiún eolais, comharthaíocht srl. Feabhas a chur ar limistéar poiblí .i. limistéar picnice, siúlóid abhann srl.

Tá Foirm Iarratais agus Nótaí Treorach maidir leis an gCiste Forbartha Uisce Pobail 2021 ar fáil le híoslódáil ag https://lawaters.ie/ nó trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifig Uiscí agus Pobail ag 0761 06 5260 nó eolas@lawaters.ie

Éire Cruthaitheach & Scéim Deontais Cruinniú na nÓg 2022

Is é aidhm na scéime tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí áitiúla agus pobail agus do dhaoine aonair, do chleachtóirí ealaíne agus cruthaitheacha, agus dóibh siúd a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí agus tionscadail chruthaitheacha, chultúrtha agus oidhreachta, d’fhonn rannpháirtíocht chultúrtha a spreagadh ar fud Chill Chainnigh, agus tacú le seachadadh Straitéis Cultúir & Cruthaitheachta Chill Chainnigh Éire Cruthaitheach 2018-2022. Áiríonn an scéim seo freisin maoiniú do thionscadail a chuideoidh le clár Cruinniú na nÓg a sheachadadh i gCill Chainnigh. Is é Cruinniú na nÓg (Meitheamh 2022) an lá náisiúnta de ghníomhaíocht chruthaitheach saor in aisce do leanaí agus daoine óga suas go 18 mbliana d’aois, agus tá sé mar chuid de Chlár náisiúnta Éire Chruthaitheach.

Tá fáilte roimh iarratais ar Scéim Deontais Éire Chruthaitheach & Cruinniú na nÓg 2022 de chuid Chomhairle Contae Chill Chainnigh. Is é príomhchuspóir na scéime tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí áitiúla agus pobail agus do dhaoine aonair, do chleachtóirí ealaíne agus cruthaitheacha, do lucht eagraithe imeachtaí agus dóibh siúd a bhfuil baint acu le cúrsaí cruthaitheacha, cultúrtha. agus gníomhaíochtaí agus tionscadail oidhreachta, d’fhonn rannpháirtíocht chultúrtha a spreagadh ar fud Chill Chainnigh, agus tacú le seachadadh an Éire Cruthaitheach Straitéis Cultúir & Cruthaitheachta Chill Chainnigh 2018-2022. Tacaíonn sé le seachadadh Cholún 2 den náisiúnta Clár Éire Cruthaitheach, ie “Cruthaitheacht a chumasú i ngach pobal”.
Áiríonn an scéim seo freisin maoiniú do thionscadail a chuideoidh le clár Cruinniú na nÓg a sheachadadh i gCill Chainnigh. Is é Cruinniú na nÓg (11 Meitheamh 2022) an lá náisiúnta de ghníomhaíocht chruthaitheach saor in aisce do leanaí agus daoine óga suas go 18 mbliana d’aois, agus tá sé mar chuid de Chlár náisiúnta Éire Chruthaitheach.

Tacaíonn an clár náisiúnta Éire Cruthaitheach leis an scéim deontais seo.

Ní mór do gach tionscnamh agus gníomhaíocht a mhaoinítear ón scéim seo cloí leis an treoir um shláinte an phobail, arna leagan síos ag FSS agus ag an Rialtas, maidir leis an bpaindéim COVID-19.
Tá foirmeacha iarratais agus sonraí ar fáil ón Rannóg Pobail agus Cultúir, Comhairle Contae Chill Chainnigh. Ríomhphost: creativeireland@kilkennycoco.ie, Teil: 056-7794963, nó is féidir é a íoslódáil ag https://kilkennyheritage.ie/2022/03/creative-ireland-cruinniu-na-nog-grant-scheme-2022/
Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas ná Dé Luain 4 Aibreán 2022 ag 5.00in
Ní mór na tionscadail a bheith críochnaithe faoin Aoine 14 Deireadh Fómhair 2022.

https://www.creativeireland.gov.ie/en/creative-communities/

Scéim Deontais Deich mBliana na gCuimhneachán, 2022

Is é aidhm na scéime tacaíocht a chur ar fáil do phobail agus do dhaoine aonair chun tionscadail a fhorbairt a chomórfaidh Deich mBliana Céad Bliain i gContae Chill Chainnigh. Spreagfar freisin tionscadail ealaíontóirí agus daoine cruthaitheacha a léirmhíníonn agus a fhreagraíonn go cruthaitheach don tréimhse seo i gCill Chainnigh. Spreagann an scéim tionscadail a aithníonn gnéithe uile na tréimhse coinbhleachta seo – an ghníomhaíocht mhíleata, an comhthéacs polaitiúil, agus gnéithe agus oidhreachtaí sóisialta, eacnamaíocha agus cultúrtha.

Teagmháil; Oifig Oidhreachta Teil. 056-7794925/0567794938 Ríomhphost: oidhreachta@kilkennycoco.ie

Deontas Bainistíochta Eastát

Oscailte do choistí pobail in eastáit údaráis áitiúil chun tionscadail a mhaoiniú a chuireann bainistíocht eastát chun cinn. Chun cáiliú le haghaidh cúnaimh faoin Scéim Deontas Bainistíochta Eastát, ní mór iarratais a chur isteach thar ceann cumann cónaitheoirí bunaithe de chuid na Comhairle Contae agus ní mór a mheas go gcuireann tionscadail/gníomhaíochtaí molta leasanna na bainistíochta eastáit chun cinn sa phobal. Áireoidh an próiseas roghnóireachta measúnú gníomhach ó Chomhairle Contae Chill Chainnigh.

Sonraí Teagmhála; Forbairt Pobail Chomhairle Contae Chill Chainnigh Teil. 056-7794931 Ríomhphost: cora.nolan@kilkennycoco.ie

Scéim Deontas na bhFéilte

Scéim Deontas Tacaíochta na bhFéilte 2022. Cuirfidh Comhairle Contae Chill Chainnigh maoiniú ar fáil d’eagraithe féilte chun cabhrú le forbairt agus cur chun cinn féilte a bhfuil tionchar suntasach turasóireachta acu.

Teagmháil; An Roinn Turasóireachta Comhairle Contae Chill Chainnigh Teil. 056-7794097 Ríomhphost: féilegrants@kilkennycoco.ie

Scéim Deontais Reiligí

Tá sé mar aidhm ag an Scéim Deontais Reiligí tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí/eagraíochtaí pobail i gcothabháil reiligí agus spreagadh a thabhairt do dhea-chleachtas i mbainistíocht reiligí. Is féidir le haon ghrúpa/eagraíocht pobail aitheanta iarratas a dhéanamh.

Teagmháil; Rannóg Comhshaoil ​​Chomhairle Contae Chill Chainnigh Teil. 056-7794470

r-phost: timpeallacht@kilkennycoco.ie

Clár Oidhreachta sna Scoileanna

Soláthraíonn an clár Oidhreacht sna Scoileanna painéal de Shaineolaithe Oidhreachta a thugann cuairt ar bhunscoileanna chun páistí a mhúineadh faoina n-oidhreacht áitiúil – ó bhithéagsúlacht go stair agus béaloideas. In 2022, tairgfidh an Chomhairle Oidhreachta clár measctha Oidhreacht sna Scoileanna do bhunscoileanna, a sholáthróidh meascán de chuairteanna ar líne agus go pearsanta. Leanfaidh an Scéim le foghlaim phraiticiúil, idirghníomhach agus an seomra ranga lasmuigh a chur chun cinn in 2022. Déanfaidh scoileanna agus an Chomhairle Oidhreachta páirtmhaoiniú ar chuairteanna.

Teagmháil; Maria Walsh, Bainisteoir an Chláir Oidhreachta sna Scoileanna, An Chomhairle Oidhreachta Teil: 086 083 4685 Ríomhphost: mwalsh@heritagecouncil.ie

Ciste na Struchtúr Stairiúil, 2022

Is é an maoiniú iomlán a bheidh ar fáil go náisiúnta faoi Chiste na Struchtúr Stairiúil in 2022 ná €4m. Beidh príomhfhócas Chiste na Struchtúr Stairiúil ar chaomhnú agus ar fheabhsú struchtúir agus foirgnimh stairiúla ar mhaithe le leas níos leithne na bpobal agus an phobail.

Teagmháil; Comhairle Contae Chill Chainnigh, Oifigeach Caomhnaithe Ailtireachta Teil. 056-7794010 Ríomhphost: pleanáil@kilkennycoco.ie

Comhpháirtíocht Caitheamh Aimsire agus Spóirt Chill Chainnigh

1. Deontas Forbartha Club – deartha chun tacú le clubanna agus oibrithe deonacha rannpháirtíocht i spórt agus i ngníomhaíocht choirp i gCill Chainnigh a mhéadú. Tá sé mar aidhm ag an gciste seo bunú clubanna nua a spreagadh agus cabhrú le clubanna atá ann cheana féin rannpháirtithe nua a mhealladh.

2. Ciste Atosaithe agus Athnuachana - deartha chun cur ar chumas grúpaí agus eagraíochtaí pobail timpeallachtaí sábháilte a sholáthar agus a chothú chun filleadh ar ghníomhaíocht choirp.

3. Ciste Tacaíochta Mná sa Spórt - deartha chun cur ar chumas clubanna agus eagraíochtaí cláir a fhorbairt a dhíríonn go sonrach ar rannpháirtíocht na mban sa spórt agus a thacaíonn leo.

4. Ciste Tacaíochta Oibrithe Deonacha na gCuntas Díomhaoin – deartha chun cur ar chumas clubanna agus eagraíochtaí líon na ndaoine de gach aois a bhfuil ról ceannaireachta acu i spórt agus gníomhaíocht fhisiciúil a fhorbairt ina bpobail a mhéadú.

5. Scéim Deontas Beaga COVID 19 2022 – deartha chun tacú le clubanna agus eagraíochtaí spóirt a bhfuil dúshláin airgeadais bhreise acu maidir le timpeallachtaí sábháilte a sholáthar agus a chothú chun filleadh ar ghníomhaíocht choirp.

Teagmháil; CSDO Comhpháirtíocht Caitheamh Aimsire agus Spóirt Chill Chainnigh 5 Sráid an Déin, Cill Chainnigh Teil. 056 7794991 Ríomhphost: eolas@krsp.ie

 

Oifig Fiontair Áitiúil

An Oifig Fiontair Áitiúil Áirítear le seirbhísí Chill Chainnigh do ghnóthaí nua agus seanbhunaithe i gcontae Chill Chainnigh: • Eolas Gnó, Comharthaíocht agus Comhairle • Oiliúint Forbartha Fiontraíochta lena n-áirítear Cúrsaí Tosaigh do Ghnó Féin • Meantóireachta Duine le Duine a Sonraigh do Ghnó • Seirbhísí Leathnaithe Gnó lena n-áirítear Oiliúint Forbartha Bainistíochta agus Gnó LEAN. cláir phróisis • Cúnamh Airgeadais Díreach* * Nuair a chomhlíontar na critéir incháilitheachta, cuireann an Oifig Fiontair Áitiúil i gCill Chainnigh raon tacaíochtaí airgeadais ar fáil chun cabhrú le gnólachtaí beaga a thosú agus a leathnú sna hearnálacha déantúsaíochta agus seirbhísí easpórtála: • Deontas Príomhála (do thrádáil gnó níos lú ná 18 mí) • Deontais Mhéadaithe Gnó (do ghnólachtaí atá ag trádáil ar feadh níos mó ná 18 mí) • Deontais Staidéir Féidearthachta/Nuálaíochta • Cúnamh Teicniúil do Mhicri-onnmhaireoirí • Scéim Iasachta Mhicrea-airgeadais Éireann • Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne – dírithe ar mhicrifhiontair

https://www.localenterprise.ie/kilkenny

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla (LIS)

Soláthraíonn an Scéim Feabhsúcháin Áitiúil (LIS) maoiniú chun cabhrú le húdaráis áitiúla oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar bhóithre príobháideacha agus bóithre nach ndéantar cothabháil phoiblí orthu. Go minic bíonn roinnt tithe, feirmeacha nó páirceanna in úsáid mar thoradh ar na bóithre seo, nó chuig lochanna, aibhneacha agus tránna.

Teagmháil;

Ceantar Bardasach Oifig Cheantair Chaisleán an Chomair. Teil. 056-7794450

Ceantar Bardasach Cathair Chill Chainnigh, Halla na Cathrach. Teil. 056-7794290

Ceantar Bardasach Callainn/ Oifig Cheantair Bhaile Mhic Andáin Teil. 056-7755520 Oifig Ceantair Bhaile Mhic Andáin Teil. 056-7793340

Ceantar Bardasach Baile an Phoill, Oifig Cheantair Bhruach an Chalaidh. Teil. 051-831370

An Scéim Náisiúnta um Aisfheistiú Tí 2022

Is scéim nua deontais í an Scéim Náisiúnta um Aisfheistiú Tí atá deartha chun spreagadh a thabhairt do bhaint amach spriocanna iarfheistithe fuinnimh baile an Phlean Gníomhaíochta Uile an Rialtais. Tugann cur chuige an tSiopa Ilfhreastail 3cea réiteach iomlán uasghrádaithe fuinnimh tí d’úinéirí tí ina gcuirfear plean uasghrádaithe saincheaptha ar fáil chun cabhrú leat teach níos teo agus níos compordaí a bhaint amach.

https://3cea.ie/

Scéim Bonneagair Áineasa Allamuigh

Fócas na Scéime - Tá an Scéim mar chuid de Phlean Gníomhaíochta an Rialtais um Fhorbairt Tuaithe agus cuireann sí maoiniú ar fáil chun bonneagar áineasa allamuigh nua a fhorbairt. Tacaíonn sé freisin le cothabháil, feabhsú agus cur chun cinn an bhonneagair áineasa lasmuigh atá in Éirinn faoi láthair.

Teagmháil; Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, An Roinn Turasóireachta, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Forbairt Eacnamaíochta agus Turasóireacht Teil. 056-7794103

Scéim Dreasachta Áitreabh Folamh do Ghnóthais Bheaga

Is é cuspóir na ‘Scéim Dreasachta Áitribh Folamh do Ghnóthais Bheaga’ dreasacht a thabhairt, do ghnólacht nuathionscanta nó do ghnó beag atá ag méadú, chun áitiú ar réadmhaoin tráchtála a bhí folamh roimhe seo. Laghdaítear costais iontrála trí dheontas a bhaineann leis an leibhéal rátaí iníoctha ar an réadmhaoin (nach mó ná €5000p.a.). Tá an deontas bunaithe ar chomhghaolmhaireacht le rátaí tráchtála an ghnó a íoctar ar bhonn laghdaitheach de 75%, 50% agus 25%, thar thréimhse trí bliana. Ligfidh an scéim seo do ghnóthas suas le €7500 a fháil thar thréimhse trí bliana na scéime.

https://www.kilkennycoco.ie/eng/services/economic-development/small-business-vacant-premises-scheme-.html

 

Athnuachan Bailte & Sráidbhailte

Léireoidh tograí rathúla comhoibriú dlúth idir pobail agus leasanna gnó i ndearadh agus i seachadadh na dtionscadal molta agus caithfidh tacaíocht an Údaráis Áitiúil a bheith acu.

Teagmháil; Comhairle Contae Chill Chainnigh, Forbairt Pobail Teil. 056-7794931

r-phost: pobal@kilkennycoco.ie

 

Scéim Deontais Foirgneamh Feirme Traidisiúnta

Scéim deontais bhliantúil chun foirgnimh thraidisiúnta feirme, agus struchtúir ghaolmhara, a chaomhnú agus a dheisiú d'fheirmeoirí i GLAS (Scéim Agra-Chomhshaoil ​​Ísealcharbóin Glas). Tá an deontas ar fáil chun foirgnimh thraidisiúnta feirme a chaomhnú, lena n-áirítear díonta, ballaí, deisiúcháin struchtúracha, fuinneoga agus doirse, agus freisin le haghaidh struchtúir feirme gaolmhara eile lena n-áirítear dromchlaí clóis stairiúla, ballaí, piléir geata agus geataí.

https://www.heritagecouncil.ie/projects/traditional-farm-buildings-grant-scheme

 

Deontas um Chosc Dramhaíola

Tionscadail phobail a chuireann cosc ​​ar dhramhaíl, gníomhaíochtaí athúsáide nó deisiúcháin chun cinn agus/nó ceardlanna a chabhraíonn le dearcthaí agus iompraíochtaí a athrú faoin méid a cheannaímid agus cad a chaithimid uainn.

Teagmháil; Bernadette Moloney Rannóg Comhshaoil ​​Chomhairle Contae Chill Chainnigh Teil. 056-7794470 Ríomhphost: bernadette.moloney@kilkennycoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan