Folúntas - Ailtire Feidhmiúcháin Sinsearach

Dáta Deiridh: Déardaoin 30 Márta

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

Lorgaítear iarratais ó dhaoine cáilithe don phost seo a leanas:

AILTIR FEIDHMIÚCHÁIN SINSEARACH

[COMÓRTAS OSCAILTE]

Uimhir Thagartha an Chomórtais: 2392408

 Tá deis ann anois i gComhairle Contae Chill Chainnigh post mar Ailtire Sinsearach Feidhmiúcháin.

Oibríonn an tAiltire Sinsearach Feidhmiúcháin mar chuid d’fhoireann ildisciplíneach laistigh de Rannóg na nAiltirí, Seirbhísí Tithíochta agus Pobail agus cuireann sé comhairle agus ceannaireacht ar fáil don fhoireann. Ag tuairisciú d’Ailtire Sinsearach, nó do dhuine/daoine ainmnithe dá leithéid a d’fhéadfaí a shannadh ó am go ham, seachadfaidh sealbhóir an phoist clár oibre ailtireachta agus cuirfidh sé comhairle ar fáil don Chomhairle Cathrach ar gach ábhar ailtireachta.

Déanfaidh an t-iarrthóir rathúil:

a) Cáilíocht ghairmiúil san Ailtireacht a bheith agat, atá forordaithe faoin Acht um Rialú Foirgníochta 2007, nó cáilíocht san Ailtireacht atá coibhéiseach le cáilíocht a fhorordaítear amhlaidh in Alt 14 den Acht um Rialú Foirgníochta 2007 agus;

b) A bheith incháilithe do chlárú mar Ailtire faoin Acht um Rialú Foirgníochta 2007 gan gá le measúnú breise. Beidh aon cheapachán ag an údarás áitiúil fostaithe faoi réir clárúcháin faoin Acht;

c) Taithí ábhartha shásúil cúig bliana ar a laghad ar obair ailtireachta;

d) Taithí a bheith agat ar dhearadh foirgneamh, ar ullmhú sracphleananna, ar líníochtaí oibre, ar mhionsonraí agus ar shonraíochtaí;

e) Eolas a bheith aige ar phríomhoidí an Dearaidh Uirbigh agus polasaí agus cleachtas pleanála;

f) Eolas sásúil a bheith aige ar eagraíocht na seirbhíse poiblí nó an cumas eolas den sórt sin a fháil. Tá sonraí an bhunriachtanas agus an róil ar fáil sa Leabhrán Faisnéise d’Iarrthóirí don chomórtas seo.

Dáta Deiridh d’Iarratais ná: 30th Márta 2023

Cuir iarratas isteach ar an bpost seo trí: PUBLICJOBS.IE

Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus spreagann sí iarratais faoi na naoi bhforas uile den Acht um Chomhionannas Fostaíochta.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan