CCTV

Sonraí Ráiteas Príobháideachta – Comhairle Contae Chill Chainnigh

do Scéimeanna TCI Pobail

 

Cé muid agus cén fáth a dteastaíonn do chuid faisnéise uainn?

Is í Comhairle Contae Chill Chainnigh an eagraíocht atá tofa go daonlathach a bhfuil sé mar phríomhfheidhm aici raon leathan seirbhísí a sholáthar i réimsí ar nós Tithíocht, Bóithre & Iompar, Cosc ar Thuilte, Seirbhísí Uisce, Forbairt Eacnamaíochta & Turasóireacht, Pleanáil & Caomhnú, Caomhnú Comhshaoil, Oidhreacht & Oidhreacht. Na hEalaíona, Seirbhísí Leabharlainne, Pobal & Cultúir, Taitneamhacht, Spórt & Caitheamh Aimsire, Seirbhísí Dóiteáin, Fuinneamh, Daoine Scothaosta & Tacaíonn le Daoine Breacaosta, Leanaí & Daoine Óga, Bainistíocht Airgeadais & Forbairt Seirbhísí do Chustaiméirí.

Agus a feidhmeanna á gcomhlíonadh aici, ceanglaítear ar Chomhairle Contae Chill Chainnigh méideanna suntasacha “sonraí pearsanta” a bhailiú agus a phróiseáil de réir bhrí na Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí [GDPR] agus na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2018. Tá meas ag an gComhairle ar chearta príobháideachais na Comhairle. iad siúd a bpróiseálaimid a gcuid sonraí pearsanta agus tuigimid ár n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Cén fáth a bhfuil ráiteas príobháideachta againn?

Chruthaigh Comhairle Contae Chill Chainnigh an ráiteas príobháideachta seo chun ár dtiomantas daingean do do phríobháideachas a léiriú agus chun tú a chinntiú go mbaileofar sonraí pearsanta a bhailítear trí CCTV Pobail de réir phríomhoidí an GDPR. Is é gealltanas Chomhairle Contae Chill Chainnigh duit go mbeidh na sonraí pearsanta a bhailítear ar an mbealach seo;

 • Faighte go dleathach, go cothrom agus ar bhealach trédhearcach
 • Faighte chun críocha sonraithe, follasacha agus dlisteanacha amháin
 • Leordhóthanach, ábhartha agus teoranta don mhéid atá riachtanach don chríoch dár fuarthas é
 • Taifeadta, stóráilte go cruinn agus go slán agus coinnithe cothrom le dáta nuair is gá
 • Ní choimeádtar é ach an fhaid is gá chun na gcríoch dá bhfuarthas é.
 • Coimeádta i bhfoirm a cheadaíonn aithint an ábhair sonraí
 • Próiseáilte ar bhealach amháin a áirithíonn slándáil iomchuí na sonraí pearsanta lena n-áirítear cosaint ar phróiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach.

Le sonraí iomlána a fháil faoi bhailiú, phróiseáil agus roinnt do shonraí pearsanta againn agus faoi do chearta maidir leis seo, féach ar ár sonraí iomlána  Fógra ar príobháide Tearmaí ar an suíomh gréasáin anseo

Beartas um Chosaint Sonraí

Tá Polasaí Cosanta Sonraí mionsonraithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh a thugann mionsonraí ar an gcaoi a bhfuilimid mar chomhlacht poiblí tiomanta do shlándáil aon sonraí pearsanta a chuireann tú ar fáil dúinn a chinntiú. anseo

Cad a dhéantar tagairt don ghníomhaíocht sa Ráiteas Príobháideachta seo?

Tá úsáid TCI á fheidhmiú ag Comhairle Contae Chill Chainnigh mar Rialaitheoir Sonraí faoi Scéimeanna TCI Pobail chun críche ord poiblí agus sábháilteacht a chinntiú in áiteanna poiblí trí chosc, cosc, brath agus ionchúiseamh cionta de chuid an Gharda Síochána a éascú.

Cad iad na Sonraí Pearsanta a Phróiseáiltear?

Tá na taifid seo a leanas i sonraí pearsanta a phróiseálann córais CCTV Chomhairle Contae Chill Chainnigh:

 • Íomhánna daoine aonair
 • Íomhánna de ghníomhaíochtaí arna ndéanamh ag daoine aonair....
 • Íomhánna d’uimhirphlátaí feithiclí

Eolas a Chomhroinnt

 • Féadfaidh an Garda Síochána, faoi réir rialuithe ábhartha agus nuair is gá agus más comhréireach, rochtain a fháil ar shonraí pearsanta ón Scéim TCI Pobail mar:
  Físeáin & Grianghraif (Áirítear Clárúcháin Feithicle, Píosaí scannáin Aghaidhe, faisnéis faoi Láthair).
 • Féadfaidh an Chomhairle do chuid faisnéise a roinnt go hinmheánach (laistigh den Chomhairle) de réir oibleagáidí reachtúla.
 • Faoi Iarratas Rochtana Ábhar Sonraí bailí.
 • Ár nAturnaetha mar chuid de chás dlí.

Oibleagáidí Dlíthiúla agus Rialála

 • Tá gá le próiseáil chun tasc a dhéantar sa leas an phobail i gcomhréir le hAirteagal 6(1)(e) den Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí, 2016.
 • Alt 38(3) d’Acht an Gharda Síochána 2005 agus Ordú an Gharda Síochána (TCC) (IR Uimh 289 de 2006) – tá údarú tugtha ag Coimisinéir an Gharda Síochána chun TCI a shuiteáil agus a oibriú ag Comhairle Contae Chill Chainnigh don duine aonair nó do príomhchuspóir ord poiblí agus sábháilteacht a chinntiú in áiteanna poiblí trí chosc, chosc, bhrath agus ionchúiseamh cionta ag an nGarda Síochána a éascú. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo
 • Cuid a Cúig den Acht um Chosaint Sonraí 2018,

Beartas Coinneála Taifead:

Coinneofar na sonraí a phróiseáiltear mar chuid den ghníomhaíocht seo ar feadh 30 lá, ach amháin má éilítear iad a choinneáil mar chuid de chás dlí.

Beartas maidir le TCI nua

Is é seasamh na Comhairle go dtabharfar tuairisc d’Oifigeach Cosanta Sonraí na Comhairle ón 25 Bealtaine maidir le húsáid bheartaithe teicneolaíochtaí a bhaineann le TCI Pobail, chun go bhféadfar measúnú tionchair ar phríobháideachas sonraí a dhéanamh. Déanfaidh measúnú tionchair príobháideachta sonraí measúnú ar chomhréireacht úsáid na dteicneolaíochtaí agus, nuair is gá, ar na bearta chun a áirithiú go n-úsáidfear iad i gcomhréir le reachtaíocht agus treoir um Chosaint Sonraí.

Do Chearta Cosanta Sonraí

Tá sé de cheart agat rochtain a iarraidh ar shonraí pearsanta a choinnítear fút, deimhniú a fháil maidir le cibé an bhfuil sonraí a bhaineann leat ann, go gcuirfí ar an eolas tú maidir le hábhar agus foinse na sonraí agus seiceáil a gcruinneas. Ina theannta sin, má fhaightear amach go bhfuil na sonraí atá i seilbh againn míchruinn tá sé de cheart agat sonraí pearsanta atá i seilbh Chomhairle Contae Chill Chainnigh a athrú, a bhaint, a bhac nó cur i gcoinne úsáid na sonraí sin. I gcúinsí áirithe d’fhéadfadh moill a chur nó deireadh a chur le rochtain ar sheirbhís nuair a cheanglaítear na sonraí de réir an dlí nó chun críocha bunriachtanacha a bhaineann le seirbhís a sholáthar duit má chuirtear bac ar rochtain ar shonraí. Tabhair faoi deara le do thoil, chun cabhrú le do phríobháideachas a chosaint, go ndéanaimid céimeanna chun d’aitheantas a fhíorú sula ndeonaítear rochtain ar shonraí pearsanta.

Chun na cearta seo a fheidhmiú, ba chóir duit dul i dteagmháil le Comhairle Contae Chill Chainnigh (Rialtóir Sonraí), Is iad seo a leanas na Sonraí Teagmhála:

Uimhir teileafón: + 353 56 779 4277

R-phost: dataprotection@kilk ennycoco.ie

Suíomh gréasáin: www.kilkennycoco.ie

Seoladh Poist: Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh R95 A39T

 

Ceart Gearán a dhéanamh chuig Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Mura bhfuil tú sásta le toradh an fhreagra a fuair tú ó Chomhairle Contae Chill Chainnigh maidir le d’iarratas, tá tú i dteideal gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí a fhéadfaidh an cheist a fhiosrú ar do shon.

Is é suíomh Gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí ná www.dataprotection.ie nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh lena n-oifig ag:

Uimhir Ghla Lo: 1890 252 231

R-phost: info@dataprotection.ie

Seoladh Poist: An Coimisinéir Cosanta Sonraí, Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin Cúil an tSúdaire, Co. Laoise. R32 AP23

Athbhreithniú

Déanfar athbhreithniú rialta ar an ráiteas seo i bhfianaise aon táscairí reachtacha nó táscairí ábhartha eile.

 

04 / 11 / 2020 Nuashonraithe

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan