Nós Imeachta Gearán

Nós Imeachta Gearán

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

NÓS IMEACHTA GEARÁN & ACHOMHAIRC

Má bhraitheann tú gur caitheadh ​​go héagórach leat agus nár caitheadh ​​de réir na Cairte do Chustaiméirí, b’fhéidir gur mhian leat gearán a dhéanamh. Is féidir leat é sin a dhéanamh ach Maoirseoir nó Bainisteoir Oifige a iarraidh. Déanfaidh ár bhfoireann gach iarracht do ghearán a réiteach ag an gcéim seo. Mura bhfuil tú sásta féadfaidh tú gearán foirmiúil a dhéanamh.

CONAS A DHÉANFAIDH LIOM GEARÁN FOIRMIÚIL?
Ba cheart duit do ghearán a sheoladh chuig an Oifigeach Gearán, Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh. Ba cheart gearáin a dhéanamh i scríbhinn ag baint úsáide as na foirmeacha gearáin agus na treoirlínte atá ar fáil ag ár n-oifigí poiblí go léir agus ar ár suíomh Gréasáin. Is féidir gearán a dhéanamh freisin le facs nó le ríomhphost. Má mheastar go bhfuil gearán bailí cuirfear ar aghaidh chuig an duine atá freagrach sa réimse dá dtagraíonn an gearán é.

CATHAIN IS FÉIDIR LIOM Súil le FREAGRA?
Gheobhaidh gach gearán freagra. Eiseoimid admháil laistigh de chúig lá oibre agus freagra iomlán tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis an gearán a fháil. Cuirfear in iúl duit má bhíonn aon imeacht ón scála ama seo agus coinneofar ar an eolas thú faoin dul chun cinn.

CAD IS FÉIDIR LIOM A DHÉANAMH MURA BHFUIL MÉ SHÁSTA LEIS AN bhFREAGRA?
Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an Stiúrthóir Seirbhísí, Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Sráid Eoin, Cill Chainnigh. Déanfar athbhreithniú inmheánach ansin agus déanfar cinneadh deiridh laistigh de 4 seachtaine oibre.

Ní chuireann an córas gearán agus achomharc a fheidhmíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh bac ort ó oifigí seachtracha a úsáid chun déileáil le do ghearán m.sh. Oifig an Ombudsman, An Bord Pleanála.

NÓTA:

Ní bhaineann an nós imeachta gearáin agus achomhairc le cinntí Chomhairle Contae Chill Chainnigh sa chás go bhfuil próiseas reachtúil achomhairc ann agus nach gcuireann sé isteach ar do chearta faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997.

GEARÁIN - NÓS IMEACHTA INMHEÁNACH

OIFIGEACH GEARÁN: ANNE MARIA WALSH, SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA

Ní mór gach gearán foirmiúil a dhéanamh ar an gceann cuí Foirm Ghearáin agus curtha ar aghaidh chuig an Oifigeach Gearán, Gnóthaí Corparáideacha, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh, a bheidh freagrach as freagraí a chomhordú.

Tá na daoine seo a leanas ainmnithe mar na hOifigigh atá freagrach as déileáil le gearáin shonracha laistigh dá réimsí seirbhíse:

SERVICEOIFIGEACH AINMNITHE
OIFIGÍ LIMISTÉIR

Ian Gardner, Innealtóir Sinsearach, Cill Chainnigh.

Stan Cullen, Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach, Baile an Phoill.

Philippe Beubry, Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach, Caisleán an Chomair.

Declan Murphy, Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach, Callainn/Baile Mhic Andáin.

POBAILAnne Marie Shortall, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
AIRGEADASNoelle Brett, Cuntasóir Airgeadais
SEIRBHÍSÍ DÓITEÁINJohn Collins, Príomhoifigeach Dóiteáin
TITHÍOCHTMichael Leahy, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHAAnne Maria Walsh, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
ACMHAINNÍ DUINEMarie Phelan, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
CÓRAIS FAISNÉISEKevin Hanley, Ceann na gCóras Faisnéise
LEABHARLANNJosephine Coyne, Leabharlannaí an Chontae
GLUAISCHÁINStephen O'Connor, Oifigeach Riaracháin
PLEANÁILNicolaas Louw, Pleanálaí Sinsearach/A
BÓITHRESeamus Kavanagh, Innealtóir Sinsearach
COMHSHAOLMichael Arthurs, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
PÁIRCEANNA/TIONSCADAIL SPEISIALTAFrank Stafford, Innealtóir Sinsearach/A
FORBAIRT EACNAMAÍOCH/TURASÓIREACHTAileen McGrath, A/Ceann Fiontair


Nuair a bhíonn custaiméirí míshásta leis an gcinneadh is féidir achomharc a dhéanamh i scríbhinn chuig an Stiúrthóir Seirbhísí, Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh. Déanfar athbhreithniú inmheánach ansin agus déanfar cinneadh deiridh.

Tá sé i gceist oibriú laistigh de na teorainneacha ama seo a leanas:

  • Admháil laistigh de 5 lá oibre
  • Freagra laistigh de 28 Lá tar éis an gearán a fháil
  • Achomharc laistigh de 4 seachtaine oibre

Ní bhaineann an nós imeachta achomhairc thuas le cinntí Chomhairle Contae Chill Chainnigh i gcás ina bhfuil próiseas reachtúil achomhairc ann agus nach gcuireann sé isteach ar do chearta faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 .

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan