Ról an Ghrúpa Beartais Chorparáidigh

Ról an Ghrúpa um Beartas Corparáideach (GPC), a bhallraíocht agus a bhunú.

Ról an Ghrúpa Beartais Chorparáidigh

Is Coiste de chuid na Comhairle é an Grúpa Polasaí Corparáideach (GPC) agus tá sé bunaithe faoi Alt 133 den Acht Rialtais Áitiúil 2001. Tá sé comhdhéanta de Chathaoirleach Chomhairle Contae Chill Chainnigh atá ina chathaoirleach ar an ngrúpa, cathaoirligh Choistí Beartais Straitéisigh na Comhairle, agus cathaoirligh ar gach Ceantar Bardasach.

Is é ról an GPC ná comhairle agus cúnamh a thabhairt don Chomhairle tofa maidir le ceapadh, forbairt, monatóireacht agus athbhreithniú beartais. Féadfaidh sé freisin moltaí a dhéanamh maidir le leithdháileadh gnó amhail idir CPSanna agus maidir le comhordú ginearálta gnó. Féadfaidh an GPC freisin comhordú, comhsheasmhacht, éifeachtacht agus seachaint dúbailt i gcomhlíonadh fheidhmeanna na Comhairle ag comhaltaí an cheantair bhardasaigh a chur chun cinn. Tá sé de dhualgas ar an bPríomhfheidhmeannach dul i gcomhairle leis an GPC agus an Plean Corparáideach á ullmhú agus dréachtbhuiséad na Comhairle á dhréachtú. Féadfaidh an GPC iarraidh ar an bPríomhfheidhmeannach freisin tuarascáil a sholáthar dó ar aon ábhar a bhaineann le feidhm de chuid na Comhairle.

Seo a leanas ballraíocht reatha an GPC:

 • An Clr. Eamon Aylward
 • An Clr. Tomás Breathnach
 • An Clr. Máirtín Brett
 • An Clr. Mary Hilda Cavanagh
 • An Clr. Matt Doran
 • An Clr. Michael Doyle
 • An Clr. Ger Frisby
 • An Clr. Joe Lyons
 • An Clr. Andrew McGuinness

Freastalaíonn siad seo a leanas freisin

 • Lar Power, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
 • Martin Prendiville, Ceann Airgeadais
 • Mary Mulholland, Stiúrthóir Seirbhísí
 • Tim Butler, Stiúrthóir Seirbhísí
 • Sean McKeown, Stiúrthóir Seirbhísí.
 • Fiona Deegan, A/Stiúrthóir Seirbhísí

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan