Bainistíocht Riosca

Cinntíonn an Chomhairle go bhfuil a croíluachanna leabaithe ina cuid gníomhaíochtaí agus go ndéantar iad a dhaingniú tríd an mbeart rialachais seo a leanas

Ár gcur chuige maidir le riosca a mheasúnú agus a bhainistiú chun tacú leis an bpróiseas cinnteoireachta straitéiseach agus oibríochta.

Tá Beartas Bainistíochta Riosca againn a bhfuil ról ag gach ball foirne laistigh de. Tá maoirseacht agus freagracht mhaoirseachta ar ár bhFoireann Bainistíochta as gach riosca a bhainistiú. Forálann ár gClár Riosca do leithdháileadh soiléir freagrachtaí maidir le húinéireacht agus bainistíocht riosca mar a leanas:

  • Déanann an Chomhairle meastóireacht chórasach ar a riosca corparáideach agus coinníonn sí clár rioscaí.
  • Tá na Ranna, a chuimsíonn príomhoibríochtaí agus feidhmeanna tacaíochta, freagrach as bainistíocht riosca a chur i gcrích.
  • Tá maoirseacht agus freagracht mhaoirseachta ar an bhFoireann Bainistíochta, agus tá sí freagrach as a chinntiú go ndéantar athbhreithniú agus nuashonrú rialta ar an gClár Riosca.
  • Déanfaidh an Coiste Iniúchóireachta meastóireacht agus athbhreithniú agus soláthróidh sé dearbhú neamhspleách ar éifeachtacht ár mbainistíocht riosca.

Beartas Bainistíochta Riosca

Oibríonn an Chomhairle laistigh den Chreat Rialachais arna fhorbairt ag an gCumann Bainistíochta Cathrach agus Contae (CCMA), Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG) i gcomhar leis an bhForas Riaracháin (IPA).

Prionsabail Rialachais & Creat Rialachais don Rannóg Rialtais Áitiúil

Treoir um Bainistíocht Riosca do Ranna Rialtais

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan