An tAonad Iniúchta Inmheánaigh

An tAonad Iniúchta Inmheánaigh

Is é feidhm an Aonaid Iniúchta Inmheánaigh ná tuairim chriticiúil neamhspleách a sholáthar ar leordhóthanacht agus éifeachtacht an chreata rialaithe ar fud an Údaráis Áitiúil. Mar chuid den timpeallacht rialachais agus rialaithe iomlán i gComhairle Contae Chill Chainnigh, soláthraíonn sé dearbhú Iniúchta go ndéantar gach riosca oibriúcháin suntasach a shainaithint, a bhainistiú agus a rialú go héifeachtach. Tá an tAonad Iniúchta Inmheánaigh neamhspleách i bhfeidhmiú a dhualgais agus ina shocruithe tuairiscithe. Is feidhm de chuid Stiúrthóireacht na Seirbhísí Corparáideacha é.

Tá sé mar bheartas ag Comhairle Contae Chill Chainnigh Aonad Iniúchta Inmheánaigh ar ardchaighdeán a chothabháil agus a thacú de réir na Cairte Iniúchta Inmheánaigh.

Íoslódáil an Chairt-Iniúchta Inmheánaigh-2022.pdf (méid 104.4 KB)

Iniúchóir inmheánach

Is é ról an Iniúchóra Inmheánaigh ná tacú leis an Údarás Áitiúil a chuspóirí a sheachadadh trí rioscaí aitheanta gaolmhara a íoslaghdú. Soláthraíonn an tIniúchóir Inmheánach feidhm bhreithmheasa neamhspleách chun na rialuithe inmheánacha a athbhreithniú mar chuidiú le húsáid cheart eacnamaíoch, éifeachtach agus éifeachtúil acmhainní. Áirítear leis seo próiseas measúnaithe riosca chun bagairtí inmheánacha agus seachtracha a aithint go leanúnach don Údarás Áitiúil, córas rialaithe freagartha a oibriú chun na bagairtí seo a bhainistiú agus a chinntiú go mbaintear luach ar airgead amach.

Is iad príomhchuspóirí an Aonaid Iniúchta Inmheánaigh a fhreagrachtaí a chomhlíonadh trí scrúdú criticiúil agus oibiachtúil a dhéanamh ar éifeachtacht na bpróiseas bainistíochta riosca, rialaithe agus rialachais agus treoir agus dearbhú a sholáthar dá réir le fonn dochrach ar riosca. 

Sceideal Tuarascálacha Iniúchta

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan