Ciste Aitheanta Pobail

Tá sonraí maidir le ciste €50 milliún fógartha ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail chun tacú le forbairt infrastruchtúir agus áiseanna pobail mar aitheantas ar an méid a chuireann pobail le hóstáil do dhaoine nua atá ag teacht isteach sa tír mar fhreagra ar ghéarchéim na hÚcráine. Tá an ciste seo leithdháilte ar Údaráis Áitiúla bunaithe ar líon na ndaoine nua a tháinig isteach ann. Tá leithdháileadh de €948,063 faighte ag Comhairle Contae Chill Chainnigh.

Tá téarmaí an chiste leagtha amach i Scéim na Roinne thíos; 

Ciste Aitheantais Pobail 2023 (www.gov.ie)

Tá an Ciste ina chuid de straitéis “Ár dTodhchaí Tuaithe” de chuid an Rialtais. Tá sé maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus á riar ag údaráis áitiúla.

Díreofar an maoiniú ar na pobail, na sráidbhailte agus na bailte sin ina bhfuil na leibhéil is airde Teacht Nua lonnaithe.

Tionscadail Incháilithe

Is éard a bheidh i gceist le tionscadail a bheidh maoinithe ná caipiteal, soláthróidh siad tairbhí inláimhsithe do na pobail ina bhfuil siad lonnaithe, agus beifear in ann iad a sheachadadh thar thréimhse 2023 agus 2024. Féadfaidh tionscadail incháilithe maoiniú a fháil le haghaidh costais chaipitil, ach ní le haghaidh aon chostais leanúnacha. costais oibriúcháin nó reatha. I measc na gcineálacha tionscadal atá incháilithe do mhaoiniú tá:

 • áiseanna pobail nó cultúrtha a fhorbairt, a fheabhsú nó a athchóiriú lena n-áirítear áiteanna súgartha, siúlbhealaí, páirceanna, gairdíní pobail/céadfach lena n-áirítear cláir chumarsáide, cuibhrinn, agus limistéir áineasa;
 • forbairt, feabhsú nó athchóiriú ar chlub áitiúil agus ar áiseanna spóirt lena n-áirítear áiseanna ar nós linnte snámha pobail, seomraí feistis, leithris, áiseanna digiteacha ar nós cláir scórála / faisnéise srl.;
 • feabhsú ar áiseanna scoile/paróiste atá ar oscailt le húsáid ag an bpobal ar fad tar éis uaireanta scoile;
 • trealamh a cheannach do chlubanna, féilte, imeachtaí pobail agus eagraíochtaí áitiúla m.sh. trealamh ceoil, ealaíon nó spóirt;
 • bonneagar iompair amhail feithiclí pobail, scáthláin bus agus cláir faisnéise freastalaithe a cheannach; agus
 • foirgnimh a cheannach agus a athchóiriú agus/nó talamh a cheannach chun áiseanna pobail a fhorbairt mar áiteanna súgartha / MUGA nó páirceanna baile / gairdíní pobail, limistéir áineasa srl. le haghaidh úsáid an phobail nuair a aithnítear riachtanas soiléir.

Measúnú ar an Tionscadal

Tabharfar aird ar roinnt fachtóirí le measúnú agus formheas na dtionscadal, lena n-áirítear:

 • Comhlíonadh na dtéarmaí atá leagtha amach in Imlíne Scéim an Chiste Aitheantais Pobail;
 • Ailíniú le Plean Forbartha Contae Chill Chainnigh agus le Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Chontae Chill Chainnigh;
 • Cumas an tionscadal a chríochnú laistigh de na hamlínte atá leagtha síos i Imlíne na Scéime .i. íostarraingt 60% den mhaoiniú in 2023 agus tarraingt anuas 100% faoi 2024;
 • Ní mór na rialacha agus na rialacháin airgeadais, soláthair phoiblí agus chuntasaíochta chuí a chomhlíonadh (Féach freisin Roinn M – Imlíne ar Choinníollacha Maoinithe na Scéime);
 • Deimhniú nár úsáideadh an maoiniú mar fhoinse cómhaoinithe do Scéimeanna Ranna Rialtais eile;
 • Ní mór do thograí comhoibriú dlúth le pobail agus leasanna gnó a léiriú i ndearadh agus i seachadadh na dtionscadal molta;
 • Raon, meascán, cáilíocht agus tionchar na dtionscadal molta, ag féachaint don mhaoiniú atá ar fáil;
 • Breithnithe ábhartha eile;

 Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le Fiona Deegan, Aonad Freagartha na hÚcráine – 086 4114935

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan