Ceadanna Páirceála Cónaitheoirí Ceisteanna Coitianta

An bhfuilim i dteideal ceada?

Tá tú i dteideal iarratas a dhéanamh ar cheadúnas páirceála áitritheoirí más cónaitheoir thú laistigh de limistéar páirceála dioscaí Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus má tá feithicil agat. Mar sin féin, ní bheidh aon chónaitheoir i mbloc árasán saintógtha inar tógadh páirceáil eas-sráide mar chuid den fhorbairt i dteideal ceadúnas cónaitheora.


Conas a dhéanaim iarratas ar cheadúnas?

Tá foirm iarratais agus foirmeacha dearbhaithe reachtúla ar fáil ón Roinn Tráchta, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh, agus ó shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chill Chainnigh www.kilkennycoco.ie. Cuir isteach gach iarratas comhlánaithe go hiomlán chuig an Roinn Tráchta, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.

Cad a theastaíonn uaim le haghaidh cead páirceála cónaitheora?

 • Foirm Iarratais Chomhlánaithe
 • Cóip den Deimhniú Ceadúnaithe Feithicle/Logleabhar do d’fheithicil – ní mór an fheithicil a chlárú chuig an seoladh a bhfuil an cead páirceála á lorg dó – (féach nótaí (a) agus (b) thíos).
 • 1 chóip den Bhille Fóntas m.sh. ESB, GÁS, Soláthraí Teilifíse, Fón Líne Talún, nó Uisce Éireann
  OR
 • 1 chóip den Ráiteas Airgeadais reatha m.sh. Banc / Cárta Creidmheasa / Comhar Creidmheasa
  OR
 • 1 chóip de chomhfhreagras ón Roinn Leasa Shóisialaigh / na Coimisinéirí Ioncaim
  (Caithfidh an doiciméadú a bheith laistigh de na 4 mhí a chuaigh thart a thaispeánann Ainm agus Seoladh an Iarratasóra)
 • Cóip de do theastas árachais - caithfidh an seoladh ar an deimhniú árachais a bheith mar an gcéanna leis an seoladh a bhfuil an cead á lorg dó.
 • Cóip de do cheadúnas tiomána.
 • Cruthúnas ar úinéireacht na maoine, m.sh. comhfhreagras Cáin Mhaoine Áitiúil don bhliain reatha.
 • Má tá cónaí ort i gcóiríocht ar cíos ní mór duit cóip de do Leabhar Cíosa/Comhaontú Cíosa a chur isteach (ní ghlacaimid le litreacha ó thiarnaí talún mar chruthúnas ar thionóntacht) or cóip de do litir dheimhnithe ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (RTB) ag admháil gur cláraíodh an tionóntacht leis an BTC.
 • Táille Iarratais €20, (do chostais riaracháin a bhaineann leis an gcead).
 • Is é €15 an ceadúnas le haghaidh dara gluaisteán sa teaghlach céanna (baineann uasmhéid de 2 chead in aghaidh an teaghlaigh)
 • Is ar shealbhóir an cheadúnais amháin a bheidh an cead a athnuachan.

An bhfuil na sonraí pearsanta a chuirtear isteach mar chuid den iarratas seo á roinnt le heagraíochtaí eile?

 • Féadfaidh Comhairle Contae Chill Chainnigh sonraí pearsanta a chuirtear isteach mar chuid de d’iarratas a chomhroinnt le tríú páirtithe eile nuair is gá de réir an dlí. Nuair a bhíonn gá leis seo beidh aird ag Comhairle Contae Chill Chainnigh ar shlándáil agus ar shláine na sonraí agus íoslaghdófar na sonraí a roinntear.
 • Roinntear do shonraí go hinmheánach laistigh den Roinn Tráchta i gComhairle Contae Chill Chainnigh
 • Cuirtear in iúl d’iarratasóirí go mbeidh ar Chomhairle Contae Chill Chainnigh an fhoirm iarratais chomhlánaithe mar aon leis na doiciméid go léir a cuireadh isteach mar thaca leis an iarratas a choinneáil chun críocha iniúchta iniúchta ag an Iniúchóir Rialtais Áitiúil agus ag iniúchóir inmheánach na Comhairle Cathrach ar feadh tréimhse ama. nach faide ná 2 bhliain.
 • Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh tiomanta dá cuid oibleagáidí a fhorchuirtear leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2018 a chomhlíonadh.

Tabhair FAOI DEARA:

 1. Ní mór an fheithicil a chlárú leis an Oifig Mótarchánach chuig an seoladh a bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar Chead Páirceála Cónaitheoirí.
 2. Seiceáiltear gach iarratas a fhaightear san oifig seo le hOifig na Rátaí lena chinntiú go bhfuil an t-áitreabh liostaithe mar áitreabh tí. Más áitreabh páirt-thráchtála/neamhchónaitheach atá san áitreabh, féadfar an t-áitreabh a iniúchadh chun a dheimhniú go bhfuil cóiríocht chónaithe imleor ar fáil laistigh den áitreabh.
 3. Seolfar foirmeacha Iarratais Neamhiomlána ar ais chuig an iarratasóir.
 4. Is é sealbhóir an cheadúnais atá freagrach as ceadúnas a athnuachan.
 5. Ba chóir go mbeadh gach íocaíocht as ceadanna a phróiseáil le seic, ordú poist srl., iníoctha le Comhairle Contae Chill Chainnigh. Ná seol airgead tirim sa phost le do thoil. Tá an rogha íocaíochta le cárta bainc ar fáil freisin.

Má thiománaim feithicil cuideachta an féidir liom ceadúnas a fháil?

Tá. Teastaíonn uainn cóip den Deimhniú Ceadúnaithe Feithicle agus cóip den Deimhniú Árachais lena n-áirítear litir ón bhfostóir ar pháipéar ceannteidil ag rá gur tiománaí aonair an t-iarratasóir agus go gcoimeádtar an fheithicil ag seoladh an iarratais.

Cad a theastaíonn uaim i gcás Ceadúnas Caillte/Goidte?

 • Ní mór duit foirm Dhearbhaithe Reachtúil a chomhlánú agus a shíniú atá ar fáil i gComhairle Contae Chill Chainnigh, sa Rannóg Tráchta, i Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh, agus ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chill Chainnigh www.kilkennycoco.ie
 • Táille €10

Déan Teagmháil Linn:

Teil: 056 7794540 ríomhphost: trafficfines@kilkennycoco.ie

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan