Aighneacht nó tuairim a dhéanamh

Tuairimí agus Aighneachtaí

Ag trácht ar Iarratas Pleanála

Leagtar amach sna Rialacháin um Pleanáil & Forbairt 2001 (arna leasú) na nósanna imeachta atá le leanúint maidir le haighneachtaí/tuairimí maidir le hiarratais phleanála; féadfaidh na tuairimí seo a bheith dearfach nó diúltach. Ní féidir achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála i gcoinne cinnidh ach amháin sa chás go bhfuil aighneacht bhailí faighte, seachas an t-iarratasóir nó an t-úinéir talún tadhlach a chaithfidh iarratas a dhéanamh ar chead achomhairc.

An tIarratas Pleanála

Nuair a fhaigheann an tÚdarás Pleanála iarratas pleanála bailíochtaítear é agus sanntar uimhir chlár pleanála dó. Tá sé seo faoi réir na Rialachán Pleanála & Forbartha reatha. Ní mór an t-iarratas pleanála a fhógairt trí fhógra suímh - a chuirtear suas ar an láithreán le haghaidh forbartha, agus i nuachtán liostaithe. Tá uimhreacha tagartha iarratais phleanála ar fáil ar ár suíomh Gréasáin nó trí ghlaoch a chur ar an Rannóg Pleanála. Is uimhir uathúil í seo agus ba chóir é a lua ar an aighneacht/tuairim agus ar gach comhfhreagras a bhaineann leis an iarratas.

Próiseas oscailte agus trédhearcach atá sa phróiseas pleanála agus cuirtear do chuid aighneachtaí/tuairimí ar chomhad poiblí agus gach doiciméad eile a chuirtear isteach. Is féidir an t-eolas seo a chur ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chill Chainnigh freisin. Má mheastar go bhféadfadh ábhar na haighneachta/na tuairime a bheith clúmhillteach coinneofar an aighneacht/tuairim faoi rún ie ní fhoilseofar é ar an suíomh Gréasáin.

Fógra Clúmhilleadh

Ba chóir go mbeadh a fhios ag rannpháirtithe a dhéanann aighneachtaí chuig an Údarás Pleanála maidir le hiarratais phleanála go bhféadfadh ábhar na dtuairimí tuairimí a bhaineann le líomhaintí de chineál ar bith i gcoinne duine nó eagraíochta ainmnithe nó inaitheanta eile a bheith clúmhillteach. Féadfar rannpháirtithe a agairt go díreach i leith aon líomhaintí clúmhillteacha in aighneacht agus ba cheart dóibh líomhaintí den sórt sin a sheachaint. Féadfar aighneachtaí a chuirtear faoi bhráid an Údaráis Phleanála a chur ar fáil lena scrúdú ag an bpobal. Tabhair faoi deara, le do thoil, i gcás aon líomhain clúmhillteach a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le caingean dlí ina choinne, féadfaidh an tÚdarás Pleanála slánaíocht a lorg ón té a dhéanann an líomhain. Ba cheart a thuiscint nach mbaineann an tÚdarás Pleanála ach le ceisteanna a bhaineann leis an iarratas pleanála agus go ginearálta nach mbíonn baint ag tuairimí pearsantaithe lena bhreithnithe.

Aighneacht/Barúil Bailí

Chun a chinntiú go gcuirtear do thuairimí san áireamh caithfidh d’aighneacht/tuairim cloí leis na nithe seo a leanas:

 • Is féidir le haon duine nó comhlacht, aighneacht nó tuairim a thabhairt ar iarratas pleanála.
 • Ní mór é seo a dhéanamh i scríbhinn chuig an Údarás Pleanála nó is féidir é a sheoladh ar ríomhphost chuig planning@kilkennycoco.ie de réir na Rialachán um Pleanáil agus Forbairt 2001 (arna leasú).
 • Ní mór é a dhéanamh laistigh den tréimhse 5 seachtaine dar tús an dáta a fhaigheann an t-údarás an t-iarratas. Má thiteann lá deiridh na tréimhse cúig seachtaine seo ar an Satharn, ar an Domhnach nó ar Lá Saoire Poiblí, is féidir glacadh le haighneachtaí/tuairimí ar an gcéad lá oibre eile.
 • Ní mór íocaíocht de €20 a chur leis an aighneacht/tuairim. Glactar le híocaíocht le hairgead tirim ag ár gcuntar poiblí, le seic nó le horduithe poist iníoctha le Comhairle Contae Chill Chainnigh nó le cárta léasair agus creidmheasa . Chun an táille aighneachta a íoc má tá tú ag déanamh aighneachta trí ríomhphost, cuir glaoch ar an Oifig Pleanála ag 056 7794010 le do thoil chun íocaíocht le cárta a shocrú nó chun uimhir theileafóin theagmhála a chur isteach i do r-phost chun go gcuirfidh an Rannóg Pleanála glaoch ort chun íocaíocht an chárta a ghlacadh.
 • Ní mór na nithe seo a leanas a áireamh san aighneacht/tuairim:
 • Cuir an Uimhir Chlár Pleanála san áireamh
 • D'ainm agus do sheoladh
 • seoladh r-phoist, más ann dó, an duine nó an chomhlachta a rinne an aighneacht/breathnú
 • cuir in iúl an seoladh ar cheart aon chomhfhreagras a bhaineann leis an iarratas a sheoladh chuige.
 • I gcás aighneachta/tuairime le sínitheoirí iolracha, seolfar admháil chuig sínitheoir amháin amháin, agus ba cheart a seoladh a chur in iúl ar an aighneacht/tuairim.
 • Cinntigh go bhfuil na sonraí thuas inléite (i mbloclitreacha) agus go bhfuil an aighneacht/tuairim sínithe agus dátaithe freisin.

Má chloíonn d’aighneacht/tuairim leis an méid thuas, admhaíonn an Roinn Pleanála é agus faigheann sé admháil. Is doiciméid thábhachtacha iad seo, agus beidh siad ag teastáil más mian leat achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála in aghaidh chinneadh an Údaráis Phleanála.

Aighneacht Neamhbhailí

Mura gcloíonn an aighneacht/tuairim, cuirtear ar ais é leis an airgead a ghabhann leis.

Aighneacht A Tarraingthe Siar

Níl aon mheicníocht sna rialacháin chun aighneacht/tuairim a tharraingt siar. Féadfaidh tú, áfach, breisiú breise a dhéanamh le d’aighneacht ag iarraidh ar an Údarás Pleanála neamhaird a thabhairt ar d’iarratas bunaidh. Ní mór é seo a dhéanamh chomh luath agus is féidir, agus laistigh den chéad chúig seachtaine. Fanann an dá litir ar an gcomhad ansin.

An méid a dhéanann an tÚdarás Pleanála d'Aighneacht Bhailí

Moltar i scríbhinn do dhuine nó comhlacht a dhéanann aighneacht/tuairim bhailí ar iarratas pleanála:

 • Nuair a dhéantar cinneadh le cóip den chinneadh agus faisnéis maidir le hachomhairc phleanála chuig an mBord Pleánala
 • Nuair a dhéantar achomharc chuig an mBord Pleanála
Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan