Scéimeanna Ranníocaíochta Forbartha Reatha

Scéim Ranníocaíochta Forbartha

Forálann na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2015 (dá ngairtear “an tAcht” anseo feasta) d’údarás pleanála do dhréachtú Scéim Ranníocaíochta Forbartha dá limistéar dlínse nó le haghaidh codanna de. Ligeann scéim den sórt sin d’údaráis phleanála, ar chead pleanála a dheonú faoi Alt 34 den Acht, coinníollacha a chur san áireamh lena gceanglaítear go n-íocfar ranníocaíocht i leith bonneagair phoiblí agus áiseanna a théann chun tairbhe d’fhorbairt i limistéar an Údaráis Phleanála, agus a sholáthraítear, nó a bheartaítear a sholáthar ag, nó thar ceann, an Údaráis Áitiúil, beag beann ar fhoinsí maoinithe eile don bhonneagar agus d’áiseanna.


Scéim Ranníocaíochta Forbartha Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2016-2017
Tugtar fógra leis seo de réir Alt 48(9) den Acht go ndearna Comhairle Contae Chill Chainnigh ag a cruinniú ar an 20 Meitheamh 2016 an Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2016-2017 le héifeacht ón 20 Meitheamh, 2016.


Tá sonraí na ranníocaíochtaí faoin Scéim Ranníocaíochta Forbartha ar fáil ag an nasc seo a leanas:

íoslódáil Reatha-Forbairt-Ranníocaíocht-Scéim.pdf (méid 336.4 KB)

Tá cóip chrua den Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2016-2017 ar fáil freisin ó: An Oifig Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh. Teil: 056 7794010 nó ríomhphost: planning@kilkennycoco.ie

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan