Láithreáin Thréigthe, Láithreáin Folmha agus Cáin Thalún Criosaithe

Úsáideann an Chomhairle roinnt meicníochtaí éagsúla chun déileáil le réadmhaoin fholmha, agus chun gníomhachtú cuí na láithreán a spreagadh. Seo a leanas iad: 

Clár do láithreáin tréigthe

 • Is é an tAcht um Láithreáin Thréigthe, 1990 an reachtaíocht a rialaíonn é seo
 • Is féidir feidhm a bheith aige maidir le haon talamh a “bhaineann, nó ar dóigh go mbainfidh, go pointe ábhartha, ó thaitneamhacht, carachtar nó cuma na talún i gcomharsanacht na talún atá i gceist”
 • Tá clár na láithreán tréigthe ar fáil lena iniúchadh sa Roinn Pleanála. agus ar líne anseo
 • Tá feidhm aige ar fud an chontae, níl aon tairseach méid suímh ann
 • Déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála le haghaidh tuilleadh eolais: pleanáil@kilkennycoco.ie

Clárú láithreáin fholmha

 • Is féidir é seo a chur i bhfeidhm ar shuíomhanna criosaithe, seirbhísithe, ar mó iad ná 0.05 heicteár (0.12 acra) i méid.
 • I gCill Chainnigh, ciallaíonn sé seo nach mbaineann VSR ach le cathair Chill Chainnigh, Callainn, Caisleán an Chomair, Gráig na Manach, Baile Mhic Andáin, Port an Chalaidh agus Ros Beaircon (Ros Nua).
 • Is féidir iarratas a dhéanamh ar thalamh criosaithe cónaithe, nó ar thalamh criosaithe eile (m.sh. tráchtála) má tá an láithreán ag cruthú drochthionchar.
 • Clárú suíomhanna folamh & tá tuilleadh eolais ar fáil anseo
 • Tá léarscáileanna ar fáil de na suíomhanna beo folamh ag an nasc sin
 • Is é an tAcht um Athghiniúint Uirbeach agus Tithíocht, 2015 an reachtaíocht a rialaíonn seo
 • Déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála le haghaidh tuilleadh eolais: vsr@kilkennycoco.ie

Tithe folmha

Cáin Thalaimh Chriosaithe Chónaithe 

Thug an Roinn Airgeadais agus na Coimisinéirí Ioncaim isteach i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta cáin nua chun talamh a ghníomhachtú chun críocha cónaithe mar Alt 80 den Acht Airgeadais 2021. Tá an beart cánach dírithe ar fhorbairt chónaithe a dhreasú seachas ioncam a ghiniúint don Stát. Tiocfaidh an cháin seo in ionad an Tobhaigh ar Shuíomh Folamh in imeacht ama.  

Chun an beart cánach nua seo a chur i bhfeidhm, ní mór d’údaráis áitiúla léarscáiliú a dhéanamh chun na tailte atá i scóip na cánach ina limistéir feidhme faoi seach a aithint. Is iad na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanfaidh riaradh an bhirt chánach. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

Leathanaigh an Roinn seo

Tobhach ar láithreáin fholmha

Clár na Láithreán Folamh i gCill Chainnigh, is féidir suíomh folamh a chur isteach ar an gclár nuair a bhíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh den tuairim go bhfuil sé...

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan