Fógraí Tosach Feidhme

Fógraí Tosach Feidhme

Naisc chuig YouTube Ranganna Teagaisc ar úsáid an BCMS ar líne 

  Nasc chuig suíomh Gréasáin BCMS

Na Caighdeáin Foirgníochta https://www.gov.ie/en/publication/95d00-building-standards/

Fógra Tosaithe agus Fógra 7 Lá

SULA BHFUIL AON OBAIR TÓGÁLA ISTEACH AR DO LÁITHREÁN NÍ MÓR DUIT AN LÁITHREÁN A SHEACHADÚ

A LEANAS:

 • Coinníollacha Pleanála Réamhfhorbartha,
 • Fógra Tosaithe,
 • Na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta (CPR) (Rialachán (AE) Uimh. 305/2011))

Coinníollacha Pleanála Réamhfhorbartha;

Má tá aon choinníollacha Réamhfhorbartha ar an sceideal coinníollacha a ghabhann le do chead pleanála ba chóir duit d’aird a thabhairt láithreach orthu sula gcuirtear tús le d’fhorbairt.

Nóta: Ní mór na coinníollacha go léir a chomhlíonadh ina n-iomláine mar go bhfágfar do chead neamhbhailí mura ndéantar amhlaidh agus go bhféadfaí imeachtaí forfheidhmithe a thionscnamh chun é sin a chomhlíonadh dá bharr.

Eolas ginearálta

Ní mór Fógra Tosaigh a bheith faighte ag an Údarás Rialaithe Foirgníochta nach lú ná 14 lá agus nach mó ná 28 lá roimhe sin mian leat tosú ar fhorbairt.

Tabhair faoi deara go bhfuil i gcomhréir leis an Na Rialacháin um Rialú Foirgníochta (Leasú) (IR 9) de 2014 ó 1 Márta, 2014, tá nósanna imeachta nua Fógraí Tosaithe i bhfeidhm. D’fhéadfadh go mbeadh gá le doiciméid bhreise a chur isteach leis an bhFógra Tosaigh Comhlánaithe; agus ba chóir é seo a chomhlánú ar líne ar an BCMS Náisiúnta (Córas Bainistíochta um Rialú Foirgníochta) 

Tá Fógra Tosaithe ábhartha i ngach cás, ach amháin nuair nach bhfuil Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán deonaithe go fóill agus go bhfuil sé riachtanach don fhorbairt. Sa chás seo is í an fhoirm cheart le húsáid ná Fógra 7 Lá a chaithfidh a bheith in éineacht leis Iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán.

(Nóta: Leanann ceaduithe reachtúla a bhaineann le sábháilteacht ó dhóiteán agus rochtain do dhaoine faoi mhíchumas d’fheidhm a bheith acu nuair is cuí agus ní chuireann na hathruithe thuas isteach orthu).

Tá Fógraí Tosaithe ag teastáil le haghaidh na nithe seo a leanas:

 • Foirgneamh a thógáil
 • Athrú ábhartha ar fhoirgneamh
 • Síneadh ar fhoirgneamh
 • Athrú ábhartha ar úsáid foirgnimh
 • Oibreacha a bhaineann le hathrú ábhartha (gan mionoibreacha a áireamh) ar shiopa, oifig nó foirgneamh tionscail nuair nach bhfuil Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán ag teastáil.

Beidh gá le doiciméid bhreise a chur isteach leis an bhFógra Tosaigh comhlánaithe le haghaidh;

(a(c) teaghais nua a dhearadh agus a thógáil, - féach an nóta thíos maidir le rogha an diúltaithe do thithe aonair agus síntí

(b(c) síneadh ar theaghais lena mbaineann achar urláir iomlán is mó ná 40 méadar cearnach, - féach an nóta thíos maidir le rogha an diúltaithe do thithe aonair agus síntí

(c(b) oibreacha lena mbaineann Cuid III IR Uimh. 496 de 1997 arna leasú—.

Nasc chuig suíomh Gréasáin BCMS

Diúltaigh do Thithe Aonair agus Síntí Tí

nótaí: Rinneadh athbhreithniú ar na Rialacháin um Rialú Foirgníochta 1997 go 2015 le déanaí chun ligean d’úinéirí áitribh aonair, ar aonad forbartha aonair, nó ar shíneadh tí atá beartaithe, tarraingt siar as an gceanglas ginearálta an teaghais/síneadh a bheith deartha, iniúchta agus deimhnithe ag. gairmí tógála cláraithe. Tá tuilleadh eolais sa doiciméad seo a leanas; Eolas um Rialú Foirgníochta d’Úinéirí.pdf (méid 352.6 KB)

Maidir le gach oibreacha eile nach bhfuil san áireamh thuas, ní gá ach an Fógra Tosaigh Comhlánaithe a shíniú agus a chur isteach nó a chomhdú go leictreonach ar an CBMB Náisiúnta.

Fógra Tosaithe a Chur isteach

Maidir le hoibreacha a dteastaíonn doiciméadú breise uathu, ní mór d’úinéir na n-oibreacha cóip chomhlánaithe den fhógra tosaithe a shíniú agus (féach alt 9 IR Uimh. 9 de 2014) a bheith ag gabháil leis an méid seo a leanas;

 1. Líníochtaí Socrú Ginearálta
 2. Sceideal de dhoiciméid dearaidh mar atá ullmhaithe nó le hullmhú faoi láthair
 3. Measúnú ar líne tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Foirgníochta ar an gcur chuige atá beartaithe maidir le comhlíonadh cheanglais na Rialachán Foirgníochta 1997 go 2014;
 4. An plean réamhiniúchta
 5. Deimhniú Comhlíonta (Dearadh)
 6. Fógraí Sannta i leith an Tógálaí a dhéanfaidh na hoibreacha agus an Deimhnitheoir Sannta a dhéanfaidh na hoibreacha a iniúchadh agus a dheimhniú, agus
 7. Deimhnithe Comhlíonta sínithe ag an Tógálaí agus an Deimhnitheoir Sannta ag gealltanas a róil a chomhlíonadh de réir cheanglais na Rialachán Foirgníochta.
 8. Ní mór an táille cheart a bheith ag gabháil leis. Mar aon leis an bhfógra, na doiciméid a théann leis agus an táille chuí, ní mór duit fianaise ar na nithe seo a leanas a chur isteach, más infheidhme:

Nóta: Ba cheart na hUimhreacha Tagartha a leanas a chur san áireamh;

Maidir leis an méid thuas, tabhair faoi deara le do thoil:

 1. Caithfidh an Dearthóir agus an Deimhnitheoir Sannta a bheith a Innealtóir Cairte, Nó Ailtire Cláraithe or Suirbhéir Cláraithe
 2. Caithfidh Tógálaí Inniúil an obair a dhéanamh
 3. Ní mór go dtaispeánfadh do líníochtaí sonraí faoin gcaoi a gcloífidh d’Fhoirgneamh leis na Rialacháin Foirgníochta - ní gnách líníochtaí a chuirtear isteach chun críocha cead pleanála a bheith ina líníochtaí comhlíonta um rialú foirgníochta.
 4. Ní mór an fógra tosaithe agus na doiciméid a théann leis a chomhdú go leictreonach tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Foirgníochta ar líne. I gcás ina gcuirtear fógraí agus doiciméid isteach i bhformáid scríofa, socróidh an t-údarás rialaithe foirgníochta é sin a scanadh agus a uaslódáil a mbeidh táille riaracháin i gceist ina leith agus féadfar moill a chur ar spriocdhátaí reachtúla a bhaineann le fógraí den sórt sin.

(nótaí: Leanann ceaduithe reachtúla a bhaineann le sábháilteacht ó dhóiteán agus rochtain do dhaoine faoi mhíchumas de bheith i bhfeidhm nuair is cuí agus ní chuireann na hathruithe thuas isteach orthu).

Táille ar Fhógra Tosaithe

€30 i leith gach foirgneamh má chuirtear iarratas iomlán isteach ar líne

Is é €3,800 an táille uasta ar Fhógra Tosaithe (níl táillí riaracháin san áireamh san uastáille).

TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL, MÁ CHEART TÚ FÓGRA TÚSAITHE BAILÍ A CHUR ISTEACH CHUIG D'ÚDARÁS ÁITIÚIL FÉIDIR LIOM NACH BHFUIL ANN ACH FAOI THEASTAIS CHOMHLÁNAITHE A FHÁIL AGUS FÉIDIR LIOM IARMHARTAÍ TÚRTHÚLA TÉARMÓRA A BHEITH AGAT.

Má tá tuilleadh eolais uait cliceáil le do thoil ar an nasc seo a leanas https://nbco.localgov.ie/  nó déan teagmháil linn ag buildingcontrol@kilkennycoco.ie nó mar rogha air sin cuir glaoch ar 056-7794010.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan