VacantHomes.ie chun Gach Teach Folamh i gCill Chainnigh a Thaifeadadh

 

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN)

 

 

Beochan Faisnéise PPN


Tá creat nua um rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht an phobail, ar a dtugtar an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) á fhorbairt faoi láthair laistigh de gach limistéar údaráis áitiúil. Is é an PPN an príomhnasc trína ndéanfaidh an t-údarás áitiúil nascann leis na hearnálacha pobail, cuimsiú sóisialta agus comhshaoil ​​gan dochar do phróisis chomhairliúcháin eile.

Is é aidhm na struchtúr agus na bpróiseas ná an pobal agus na heagraíochtaí a éascú agus a chumasú chun raon éagsúil tuairimí agus leasanna a chur in iúl laistigh den chóras rialtais áitiúil.

Idirghníomhaíonn baill den phobal áitiúil leis an rialtas áitiúil ag leibhéil éagsúla. Éascaíonn an PPN ionchur an phobail sa rialtas áitiúil trí struchtúr a chinntíonn rannpháirtíocht agus ionadaíocht an phobail ar choistí agus ar chomhlachtaí cinnteoireachta laistigh den rialtas áitiúil.

Féadfaidh gach duine rochtain a fháil ar rialtas áitiúil trí na socruithe atá ann cheana maidir lena saincheisteanna. Chun críche na rannpháirtíochta struchtúrtha poiblí seo laistigh den rialtas áitiúil, féadfaidh daoine aonair dul isteach i ngrúpa nó eagraíocht atá ann cheana féin nó féadfaidh siad grúpa nó eagraíocht leasa a bhunú agus é a chlárú leis an PPN.

An Líonra:

 • Éascaítear rannpháirtíocht agus ionadaíocht pobal ar bhealach cothrom, cothrom agus trédhearcach trí na hearnálacha comhshaoil, cuimsiú sóisialta agus deonacha ar chomhlachtaí cinnteoireachta.
 • Neartaíonn sé cumas na bpobal agus na ngrúpaí comhshaoil, uilechuimsitheachta sóisialta, pobail & deonacha chun cur go dearfach leis an bpobal ina bhfuil siad ina gcónaí / rannpháirteach
 • Soláthraíonn sé faisnéis a bhaineann leis an earnáil chomhshaoil, chuimsithe shóisialta & dheonach agus feidhmíonn sé mar lárionad ar a ndéantar faisnéis a dháileadh agus a fháil.

Struchtúir Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN).

Eagrófar an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN):

 • Ag leibhéal Contae/Cathrach
 • Ag leibhéal an Cheantair Bhardasaigh

  Beidh na nithe seo a leanas ag gach PPN:
 • Iomlánach Contae/Cathrach ag leibhéal Contae/Cathrach a dhéileálann le saincheisteanna ag leibhéal Contae/Cathrach
 • Ceantar Bardasach Iomlánach i ngach Ceantar Bardasach a dhéileálann le saincheisteanna ag leibhéal bardasach
 • Grúpaí Nascachta a dhéileálann le saincheisteanna sonracha
 • Rúnaíocht ag leibhéal Contae/Cathrach atá ina meicníocht éascaithe agus cumarsáide.

Físeán de Chruinnithe PPN a tionóladh


Aimsigh na naisc le haghaidh na nithe seo a leanas le do thoil:

Pacáiste Faisnéise agus Clárúcháin PPN 2016
Clárú PPN 2016 - foirm amháin
PPN Nuashonrú Feabhra, 2016

Critéir Cholún an Chomhphobail, Critéir Cholún Comhshaoil, Critéir an Cholúin um Chuimsiú Sóisialta,
Treoirlínte RCPRÁ le haghaidh PPNanna

Tionchar a imirt ar Bheartas - Cur i Láthair le Brian Harvey

Le haghaidh tuilleadh faisnéise déan teagmháil le do thoil
Comhairle Contae Chill Chainnigh
An Rannóg Pobail agus Cultúir, Teach Fhaiche Sheáin, Faiche Eoin, Cill Chainnigh
r-phost: pobal@kilkennycoco.ie
Gréasán: www.kilkennyppn.ie
Teil: 056 7794931

 

bratach vacanthomes.ie

VacantHomes.ie, an t-ardán ar líne chun gach teach folamh in Éirinn a thuairisciú d’fhonn iad a thabhairt ar ais in úsáid, seoladh a shuíomh Gréasáin nua-fheabhsaithe le déanaí.

Ligeann an t-ardán do bhaill an phobail tuairisc a thabhairt ar aon tithe folmha - nó tithe folamh amhrasta - ina gceantair. Tá 3,000 réadmhaoin fholamh cláraithe ag úsáideoirí ar an ardán go dtí seo. Díobh seo, tá beagnach 300 réadmhaoin neamhúsáidte tugtha arís in úsáid cheana féin nó á n-athchóiriú faoi láthair le haghaidh áitithe.

Sainaithníodh i sonraí Dhaonáireamh 2016 183,312 teach folamh, gan 62,148 teach saoire folamh in Éirinn san áireamh, agus meastar i dtuarascáil GeoDirectory níos déanaí go bhfuil an stoc folamh ag 96,243. Go suntasach, is tithe iad níos mó ná 90% de na maoine atá cláraithe ar an ardán VacantHomes.ie. I gContae Chill Chainnigh, tá an measta 250 maoine folamh.

Is tionscnamh náisiúnta é VacantHomes.ie agus tá Oifigeach Tí Folamh ceaptha ag gach ceann de na 31 údarás áitiúil ar fud na hÉireann chun déileáil le tithe folmha atá cláraithe nó aitheanta ina gceantair áitiúla. Oibríonn an fhoireann VacantHomes.ie leis na hOCFanna chun comhairle a chur ar bhaill an phobail áitiúil maidir le roghanna chun réadmhaoine a thabhairt ar ais chuig an margadh agus tithíocht a bhfuil géarghá léi a sholáthar.

Preas Ráiteas

Íoslódáil preaseisiúint don suíomh Gréasáin nua VacantHomes.ie.pdf (méid 138.6 KB)

Video

Ní mór fianáin a chumasú chun féachaint ar an bhfíseán seo ar an leathanach seo
https://www.youtube.com/watch?v=Lw22yWpCNwU

 
Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan