Deontais Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine Scothaosta & Daoine faoi Mhíchumas

Riarann ​​Comhairle Contae Chill Chainnigh deontais chun cabhrú le daoine oibreacha a dhéanamh chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí dá riachtanais.

Riarann ​​Comhairle Contae Chill Chainnigh roinnt roghanna deontais chun cabhrú le daoine scothaosta agus le daoine faoi mhíchumas oibreacha a dhéanamh atá riachtanach chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí dá riachtanais chóiríochta.

Ina measc tá: -

  • Deontas Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta
  • Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhuine faoi Mhíchumas
  • Scéim Deontais Áiseanna Soghluaisteachta

Foirm Iarratais do na scéimeanna thuas ar fad - Leagan Béarla

Foirm Iarratais do na scéimeanna thuas ar fad - Leagan Gaeilge

Tá tuilleadh sonraí maidir leis na trí scéim ar fáil ó:

Comhairle Contae Chill Chainnigh
An Roinn Tithíochta
Johns Green House
Eoin Glas
kilkenny
Teil: 056 7794930-


r-phost: privatehousinggrants@kilkennycoco.ie

 

Cúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta

Tá an Scéim Chúnaimh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta ar fáil chun cabhrú le daoine atá 66 bliana d’aois nó níos sine a bhfuil cónaí orthu i ndroch-choinníollacha tithíochta deisiúcháin nó feabhsúcháin riachtanacha a dhéanamh. I measc na gcineálacha oibreacha a fhaigheann cúnamh deontais faoin scéim tá deisiúcháin nó feabhsúcháin struchtúracha, athshreangú, deisiúcháin/athsholáthar fuinneoga agus doirse, soláthar seirbhísí téimh, uisce agus sláintíochta.

 

Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhuine faoi Mhíchumas

Tá an deontas seo ar fáil chun cabhrú le hoibreacha a dhéanamh atá riachtanach le réasún chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí chun cóiríocht a thabhairt do dhuine faoi mhíchumas a bhfuil lagú coirp, céadfach, meabhairshláinte nó intleachta marthanach air. I measc na gcineálacha oibreacha atá ceadaithe faoin scéim tá soláthar rampaí rochtana, áiseanna leithris thíos staighre, ardaitheoirí staighre, cithfholcadáin inrochtana, oiriúnuithe chun rochtain do chathaoireacha rothaí a éascú, síntí, agus aon oibreacha eile atá riachtanach le réasún chun teach a dhéanamh níos mó. oiriúnach mar chóiríocht do dhuine faoi mhíchumas. Socraítear leibhéal an chúnaimh deontais atá ar fáil ar bhonn ollioncam teaghlaigh agus beidh sé idir 30% - 95% de chostas ceadaithe na n-oibreacha.

 

Scéim Deontais Áiseanna Soghluaisteachta

Tá an Deontas Tithíochta Áiseanna Soghluaisteachta ar fáil chun sraith bhunúsach oibreacha a chlúdach chun dul i ngleic le fadhbanna soghluaisteachta, go príomha, ach ní go heisiach, a bhaineann le haosú. Áirítear na nithe seo a leanas ar na hoibreacha ar tugadh cúnamh deontais dóibh faoin scéim: - Ráillí Graí, Rampaí Rochtana, cithfholcadáin rochtana comhréidh, ardaitheoirí staighre agus mionoibreacha eile a mheastar a bheith riachtanach chun freastal ar riachtanais soghluaisteachta duine den teaghlach. Is é an t-uasdeontas éifeachtach ná €6,000 nó 100% de chostas na n-oibreacha, cibé acu is lú agus tá an deontas ar fáil do theaghlaigh nach sáraíonn a n-ollioncam bliantúil teaghlaigh €30,000.

 

 

 

 

 

 

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan