Cosaint Sonraí

Comhairle Contae Chill Chainnigh - Fógra príobháideachta Tacaíochtaí Tithíochta


D'fhonn an raon is éifeachtaí agus is spriocdhírithe de sheirbhísí tithíochta sóisialta a sholáthar chun freastal ar riachtanais shaoránaigh Chontae Chill Chainnigh beidh orainn cineálacha áirithe faisnéise a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid faoi dhaoine a chuireann isteach ar thithíocht shóisialta. Ag brath ar an tseirbhís tithíochta sóisialta atá á hiarraidh féadfaidh ‘sonraí pearsanta’ mar atá sainmhínithe ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí agus ag an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) a bheith san fhaisnéis atá á lorg agus d’fhéadfadh baint a bheith aige le do chúinsí pearsanta (mar iarratasóir) agus baill de. do theaghlach a d’fhéadfadh a bheith mar chuid de d’iarratas ar thithíocht freisin.

Cén fáth a bhfuil an fógra príobháideachta seo againn?
Tá an ráiteas príobháideachta seo cruthaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh chun ár dtiomantas daingean do phríobháideachas a léiriú agus lena chinntiú daoibh go gcinnteoimid, agus tú ag déileáil le Comhairle Contae Chill Chainnigh, slándáil na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn.
Cruthaíonn, bailíonn agus próiseálann Comhairle Contae Chill Chainnigh lear mór sonraí pearsanta i bhformáidí éagsúla éagsúla ar bhonn laethúil. Is é gealltanas Chomhairle Contae Chill Chainnigh duit gurb iad na sonraí pearsanta a d’fhéadfadh a bheith ort a sholáthar dúinn;

 • Faighte go dleathach, go cothrom agus ar bhealach trédhearcach
 • Faighte chun críocha sonraithe, follasacha agus dlisteanacha amháin
 • Leordhóthanach, ábhartha agus teoranta don mhéid atá riachtanach don chríoch dár fuarthas é
 • Taifeadta, stóráilte go cruinn agus go slán agus coinnithe cothrom le dáta nuair is gá
 • Ní choimeádtar é ach an fhaid is gá chun na gcríoch dá bhfuarthas é.
 • Coimeádta i bhfoirm a cheadaíonn aithint an ábhair sonraí
 • Próiseáilte ar bhealach amháin a áirithíonn slándáil iomchuí na sonraí pearsanta lena n-áirítear cosaint ar phróiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach.

Bunús dlí maidir le bailiú, próiseáil agus roinnt sonraí pearsanta mar chuid de sholáthar tithíochta sóisialta
Féadfaidh Comhairle Contae Chill Chainnigh mar Údarás Tithíochta, chun críocha a feidhmeanna faoi Achtanna na dTithe 1966-2014 an fhaisnéis go léir atá in aon fhoirm iarratais ar thacaíocht tithíochta atá ceaptha ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a iarraidh úsáid ag gach údarás áitiúil agus ag Comhairle Contae Chill Chainnigh.


Cineálacha sonraí pearsanta a theastaíonn
Sula gcomhlánaíonn tú foirm iarratais ar thacaíocht tithíochta ba chóir duit an bhileog eolais a théann leis an bhfoirm a léamh go cúramach. Ba chóir duit a bheith cúramach na ceisteanna go léir a fhreagairt go hiomlán nuair a bhaineann siad leat agus na doiciméid tacaíochta riachtanacha a sholáthar. Mura dtugann tú freagra mionsonraithe ar na ceisteanna atá ábhartha duit nó mura soláthrófar na doiciméid tacaíochta riachtanacha d’fhéadfaí d’iarratas a mheas mar neamhiomlán agus moill a chur ar d’iarratas. Beidh ort freisin sonraí a chur isteach faoi na hUimhreacha PSP do gach ball de do theaghlach atá ar an bhfoirm iarratais.
Ceanglaítear ar gach iarratasóir faisnéis a sholáthar ar na catagóirí sonraí seo a leanas (nuair is infheidhme)

 • Sonraí pearsanta an iarratasóra agus aon chéile nó páirtí
 • Sonraí náisiúntachta an iarratasóra agus aon chéile nó páirtí
 • Sonraí pósta an iarratasóra agus aon chéile nó páirtí
 • Sonraí fostaíochta an iarratasóra agus aon chéile nó páirtí
 • Sonraí ioncaim seachtainiúla an iarratasóra agus aon chéile nó páirtí
 • Sonraí aon bhaill teaghlaigh eile atá ag lorg lóistín (lena n-áirítear leanaí)
 • Sonraí aon fhorais leighis nó míchumais a bhféadfadh baint a bheith acu leis an iarratas
 • Sonraí ar shocruithe cóiríochta reatha agus stairiúla an iarratasóra
 • Sonraí ar aon mhaoin nó talamh eile a bhfuil leas airgeadais ag iarratasóirí ann
 • Sonraí aon chionta oird phoiblí ar ciontaíodh an t-iarratasóir nó aon bhall den teaghlach ina leith
 • Sonraí na tacaíochtaí tithíochta atá á lorg
 • Liosta de na ceantair laistigh de theorainneacha Chontae Chill Chainnigh ina nglacfadh an t-iarratasóir le tithíocht shóisialta.


Mar shampla, is féidir teacht ar chóip den fhoirm iarratais ar thacaíocht tithíochta sóisialta agus ar an mbileog eolais a théann leis tríd an nasc seo a leanas,


Conas a úsáidfidh/próiseálfaidh an Rannóg Tithíochta laistigh de Chomhairle Contae Chill Chainnigh do shonraí pearsanta


Uimhreacha gutháin agus seoltaí ríomhphoist
Nuair a dhéanaimid teagmháil linn féadfaimid uimhir theagmhála fón póca (nó ríomhphost) a iarraidh ort. Má dhéanaimid, féadfaimid an uimhir seo a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leat trí théacs (nó ríomhphost) agus ar an nguthán. Ní dhéanfaimid teagmháil leat ach amháin maidir le hábhair a théann i bhfeidhm ar d’iarratas ar aon tacaíocht tithíochta, mar íocaíochtaí nó chun tú a chur ar an eolas faoi chruinnithe a bhaineann le d’iarratas/tionóntacht tithíochta. Ní bheidh aon eolas i dtéacsanna (ná ríomhphoist) ar bith a d’fhéadfaí a úsáid chun tú a aithint .i. d’ainm, sa chaoi is go bhféadfaí na teachtaireachtaí a mheaitseáil leis an bhfón póca ar seoladh an téacs chuige má chailltear/goideadh é.


Stóráil leictreonach agus próiseáil do shonraí
Éilíonn líon na gcustaiméirí ar a bhfreastalaíonn an Chomhairle agus raon na seirbhísí tithíochta a sholáthraímid córas TF chun feidhmchláir chustaiméirí a bhainistiú. Cuirtear sonraí ó na feidhmchláir seo le Córas TF iHouse (iHouse) agus déantar iarratais ar chóip chrua agus doiciméid ghaolmhara a scanadh chuig córas bainistíochta doiciméad (iDocs). Tá an fhaisnéis a iarrtar ar na foirmeacha agus atá stóráilte sna córais seo ábhartha do mheasúnú ar d’incháilitheacht do sheirbhís ábhartha tithíochta, cibé acu iarratas ar thithíocht shóisialta, iarratas ar dheontas, iasacht tithíochta nó seirbhísí agus tacaíochtaí eile é. Déantar rochtain ar na sonraí a rialú agus a theorannú d’fhoireann ábhartha a bhfuil baint acu le measúnú agus próiseáil na seirbhísí éagsúla le bearta slándála eile amhail pasfhocail.
Má shocraíonn tú scor d’iarratas nó má tá tú ar fionraí ón liosta tithíochta, stórálfaimid do stair iarratais go leictreonach ionas gur féidir linn dul i dteagmháil arís ar bhealach níos éifeachtaí leat. Cuireann an Roinn Tithíochta an Beartas Náisiúnta Coinneála i bhfeidhm. Bainfidh sé seo le gach taifead páipéir.

Comhroinnt do Shonraí Pearsanta
Úsáidfidh Comhairle Contae Chill Chainnigh na sonraí a sholáthraíonn tú do Chomhairle Contae Chill Chainnigh mar chuid de d’iarratas ar Thithíocht Shóisialta chun críocha a chinneadh an gcáilíonn tú do sholáthar tacaíochtaí tithíochta. Mar sin féin, féadfar cuid de do shonraí pearsanta (féach an liosta thíos) a roinnt le ranna seirbhíse eile laistigh de Chomhairle Contae Chill Chainnigh ionas nach n-iarrtar ort na sonraí pearsanta céanna a sholáthar go minic i.e.

 • Ainm
 • Seoladh agus sonraí teagmhála
 • UPSP

Roinnfear na sonraí pearsanta seo leis na ranna seirbhíse mar;
An Rannóg Airgeadais Seirbhísí Corparáideacha
Uisce agus Bóithre a Bhailiú Fiach
Comhshaol Seirbhísí Dóiteáin


Roinnfidh Comhairle Contae Chill Chainnigh do shonraí freisin le comhlachtaí reachtúla/údaráis áitiúla eile chun seirbhís tithíochta a sholáthar duit, chun a chinntiú go bhfuil an t-eolas cruinn, chun cistí poiblí a chosaint, chun fiacha a aisghabháil nó chun cosc ​​a chur, a bhrath nó a imscrúdú. cionta agus chun críocha staidrimh.


Mura dteastaíonn uait na sonraí pearsanta thuas a sholáthair tú mar chuid de d’iarratas ar thithíocht, ba chóir duit é seo a chur in iúl i scríbhinn don Roinn Tithíochta i gComhairle Contae Chill Chainnigh agus tú ag déanamh iarratais. Is féidir leat a chur in iúl do na rannóga eile atá liostaithe thuas freisin nach mian leat go n-úsáidfí d’fhaisnéis phearsanta ó iarratas tithíochta i d’iarratas ar a gcuid seirbhísí agus gur mian leat tacar iomlán úr de shonraí pearsanta a sholáthar. Má fhaightear iarratas den sórt sin, seans nach mbeidh an rannóg tithíochta in ann seirbhís tithíochta a sholáthar duit.

Teagmháil a dhéanamh le comhlachtaí poiblí eile chun faisnéis phearsanta a fháil
D’fhéadfadh go n-éileoidh an fhoireann i soláthar tithíochta sóisialta, ó am go ham, chun críche a fheidhmeanna mar údarás tithíochta faoi Achtanna na dTithe 1966-2014, faisnéis a iarraidh agus a fháil ó na comhlachtaí seo a leanas, i.e.

 • Údarás Tithíochta eile,
 • An Biúró um Shócmhainní Coiriúla,
 • An Garda Síochána,
 • An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí,
 • TUSLA
 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), agus/nó
 • Comhlacht Tithíochta Ceadaithe


Beartas Coinneála Taifead
Tá glactha ag Comhairle Contae Chill Chainnigh leis an bPolasaí Náisiúnta Coinneála a thugann níos mó sonraí faoin tréimhse ama a choinneoidh Comhairle Contae Chill Chainnigh do shonraí pearsanta agus cad a tharlóidh dó tar éis don tréimhse choinneála riachtanach dul in éag.
Is féidir teacht ar chóip den Bheartas Coinneála Taifead tríd an nasc seo a leanas,


Do Chearta
Tá sé de cheart agat rochtain a iarraidh ar shonraí pearsanta a choinnítear fút, deimhniú a fháil maidir le cibé an bhfuil sonraí a bhaineann leat ann, go gcuirfí ar an eolas tú maidir le hábhar agus foinse na sonraí agus seiceáil a gcruinneas. Ina theannta sin, má fhaightear amach go bhfuil na sonraí atá i seilbh againn míchruinn tá sé de cheart agat sonraí pearsanta atá i seilbh Chomhairle Contae Chill Chainnigh a athrú, a bhaint, a bhlocáil nó cur i gcoinne úsáid na sonraí pearsanta sin. I gcúinsí áirithe d’fhéadfadh moill a chur nó deireadh a chur le rochtain ar sheirbhís nuair a cheanglaítear na sonraí de réir an dlí nó chun críocha bunriachtanacha a bhaineann le seirbhís a sholáthar duit má chuirtear bac ar rochtain ar shonraí. Tabhair faoi deara le do thoil, chun cabhrú le do phríobháideachas a chosaint, go ndéanaimid céimeanna chun d’aitheantas a fhíorú sula ndeonaítear rochtain ar shonraí pearsanta. Chun úsáid na gceart seo a fheidhmiú ba chóir duit na céimeanna seo a leanas a ghlacadh,


Ceart Comhlíonta chuig Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí
Mura bhfuil tú sásta le toradh an fhreagra a fuair tú ó Chomhairle Contae Chill Chainnigh maidir le d’iarratas, tá tú i dteideal gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí a fhéadfaidh an cheist a fhiosrú ar do shon.
Is é suíomh Gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí ná www.dataprotection.ie nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh lena nOifig ag:
Íosghlao Uimhir: 1890 252 231
R-phost: info@dataprotection.ie
Seoladh Poist: An Coimisinéir Cosanta Sonraí
Teach na Canálach
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire, Co. Laoise. R32 AP23.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan