Cuimsiú Sóisialta

Cuimsiú Sóisialta

Bunaíodh rannóg Pobail agus Fiontair Chomhairle Contae Chill Chainnigh mar chuid d’athruithe Rialtais Áitiúil Níos Fearr a aithníodh i 1996. Go luath i 2000 bunaíodh Bord Forbartha Contae Chill Chainnigh (BFC) leis an bpríomhthasc Straitéis Eacnamaíochta, Sóisialta agus Sóisialta a dhréachtú agus a chur i bhfeidhm. Forbairt Chultúrtha do Chill Chainnigh. Ba iad príomhthorthaí an BFC ná forbairt áitiúil agus rialtas áitiúil a thabhairt níos dlúithe, cur chuige níos comhtháite a sheachadadh i leith seachadadh seirbhíse agus a chinntiú go ndearnadh iarrachtaí speisialta tosaíocht agus éascú a dhéanamh ar rannpháirtíocht grúpaí a bhfuil imeallú agus míbhuntáiste orthu.

Ba iad na straitéisí BFC a forbraíodh ná príomhbheartais náisiúnta agus phoiblí a chur san áireamh lena n-áirítear an Plean Forbartha Náisiúnta, an Straitéis Náisiúnta Frithbhochtaineachta, an Beartas Náisiúnta um Fhorbairt Inbhuanaithe, an Beartas Náisiúnta um Chomhionannas agus an Beartas um Aois Faisnéise.

Déanann an tAcht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014 foráil dhlíthiúil do na hathchóirithe atá leagtha amach i gClár Gníomhaíochta an Rialtais um Rialtas Áitiúil Éifeachtach, Tús Áite do Dhaoine, a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2012. Baineann ceann de na forálacha san Acht le forbairt pobail i gcomhthéacs na rialtas áitiúil, lena mbaineann bunú Coistí Forbartha Pobail Áitiúil in ionad na mBord Forbartha Cathrach agus Contae

Rinneadh an Roinn Pobail agus Fiontair mar Roinn Pobail, Cultúir agus Tithíochta in 2008-2009. Trí obair an Ghrúpa Bearta um Chuimsiú Sóisialta (SIM), foghrúpa den BFC, dhírigh an rannóg aird ar thacaíocht a thabhairt do na grúpaí sin sa chontae a bhfuil taithí acu ar eisiamh sóisialta mar a shainaithnítear sa Straitéis Náisiúnta Frithbhochtaineachta 2007-2016.

Mar chuid den fhócas seo thacaigh an rannóg Pobail agus Cultúir le roinnt príomhstraitéisí agus príomhbheartais a théann ar bhealach éigin chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna eisiamh sóisialta do ghrúpaí ar leith sa tsochaí, agus thacaigh siad leo agus chuir siad acmhainní ar fáil dóibh.

Baineann na naisc thíos le próifíliú áitiúil réigiúnach agus náisiúnta agus le tosaíochtaí cuimsitheachta sóisialta do Chill Chainnigh:

An Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh - Creat Straitéiseach um Thacaíocht Teaghlaigh

KFSIP - Fóram Chill Chainnigh um Chuimsiú Sóisialta & Rannpháirtíocht

Tuismitheoirí Aonair & Fostaíocht: Cad iad na fíor-shaincheisteanna?

Tuarascáil an ghrúpa oibre ar rannpháirtíocht saoránach leis an rialtas áitiúil - Nollaig 2013

An Straitéis Náisiúnta don Lucht Siúil agus na Romach

Gluaiseacht Phobal Lucht Siúil Chill Chainnigh - Plean Straitéiseach I dTreo 2020

Plean Straitéiseach Chomhpháirtíocht Caitheamh Aimsire agus Spóirt Chill Chainnigh

Plean Gníomhaíochta do Phoist 2014

Plean Forbartha Contae Chill Chainnigh 2014 - 2020

Torthaí Níos Fearr Todhchaí Níos Gile - An Creat Beartais Náisiúnta do Leanaí agus Daoine Óga - 2014 - 2020

Infheistiú i dTeaghlaigh: Ag Tacú le Tuismitheoirí chun torthaí a fheabhsú do Leanaí - Straitéis Tacaíochta do Thuismitheoirí na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach

Próifíl Lucht Siúil Chontae Chill Chainnigh 2013

An Straitéis Náisiúnta Drugaí (Eatramhach) 2009 - 2016 - An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

Dréachtphlean Bainistíochta Eastát Údarás Áitiúil Chill Chainnigh 2015 - 2020

Coiste Gairmoideachais Chontae Chill Chainnigh - Plean Oideachais 2011 - 2015

Plean Gníomhaíochta um Easpa Dídine Thoir Theas 2013 - 2016

Teagasc Ráiteas Straitéise 2012 – 2015

Straitéis Réigiúnach LGBT an Oirdheiscirt

Plean Straitéise Forbartha Pobail Phort an Chalaidh 2015 - 2020

Ár bPobal Ár gComhrá - Plean Gníomhaíochta Chill Chainnigh um Fhéinmharú a Chosc 2014 - 2018

Straitéis Imeasctha Chill Chainnigh 2013 - 2017

Plean Náisiúnta Forfheidhmithe Míchumais 2013 - 2015

Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007 - 2016

Straitéis agus Plean Gníomhaíochta Chill Chainnigh a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

Plean Forbartha Fiontraíochta Chill Chainnigh 2014

Pacáiste Faisnéise agus Clárúcháin Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chill Chainnigh

Plean Breisoideachais agus Oiliúna 2014 - SOLAS

 

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le:

An Roinn Pobail & Cultúir
Comhairle Contae Chill Chainnigh,
Teach Johns Green,
Eoin Glas,
kilkenny
R95 CX92

Teil: 056 7794920
r-phost: pobal@kilkennycoco.ie

 

 

 

 Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan