Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí

 

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN)

 

 

Beochan Faisnéise PPN


Tá creat nua um rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht an phobail, ar a dtugtar an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) á fhorbairt faoi láthair laistigh de gach limistéar údaráis áitiúil. Is é an PPN an príomhnasc trína ndéanfaidh an t-údarás áitiúil nascann leis na hearnálacha pobail, cuimsiú sóisialta agus comhshaoil ​​gan dochar do phróisis chomhairliúcháin eile.

Is é aidhm na struchtúr agus na bpróiseas ná an pobal agus na heagraíochtaí a éascú agus a chumasú chun raon éagsúil tuairimí agus leasanna a chur in iúl laistigh den chóras rialtais áitiúil.

Idirghníomhaíonn baill den phobal áitiúil leis an rialtas áitiúil ag leibhéil éagsúla. Éascaíonn an PPN ionchur an phobail sa rialtas áitiúil trí struchtúr a chinntíonn rannpháirtíocht agus ionadaíocht an phobail ar choistí agus ar chomhlachtaí cinnteoireachta laistigh den rialtas áitiúil.

Féadfaidh gach duine rochtain a fháil ar rialtas áitiúil trí na socruithe atá ann cheana maidir lena saincheisteanna. Chun críche na rannpháirtíochta struchtúrtha poiblí seo laistigh den rialtas áitiúil, féadfaidh daoine aonair dul isteach i ngrúpa nó eagraíocht atá ann cheana féin nó féadfaidh siad grúpa nó eagraíocht leasa a bhunú agus é a chlárú leis an PPN.

An Líonra:

 • Éascaítear rannpháirtíocht agus ionadaíocht pobal ar bhealach cothrom, cothrom agus trédhearcach trí na hearnálacha comhshaoil, cuimsiú sóisialta agus deonacha ar chomhlachtaí cinnteoireachta.
 • Neartaíonn sé cumas na bpobal agus na ngrúpaí comhshaoil, uilechuimsitheachta sóisialta, pobail & deonacha chun cur go dearfach leis an bpobal ina bhfuil siad ina gcónaí / rannpháirteach
 • Soláthraíonn sé faisnéis a bhaineann leis an earnáil chomhshaoil, chuimsithe shóisialta & dheonach agus feidhmíonn sé mar lárionad ar a ndéantar faisnéis a dháileadh agus a fháil.

Struchtúir Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN).

Eagrófar an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN):

 • Ag leibhéal Contae/Cathrach
 • Ag leibhéal an Cheantair Bhardasaigh

  Beidh na nithe seo a leanas ag gach PPN:
 • Iomlánach Contae/Cathrach ag leibhéal Contae/Cathrach a dhéileálann le saincheisteanna ag leibhéal Contae/Cathrach
 • Ceantar Bardasach Iomlánach i ngach Ceantar Bardasach a dhéileálann le saincheisteanna ag leibhéal bardasach
 • Grúpaí Nascachta a dhéileálann le saincheisteanna sonracha
 • Rúnaíocht ag leibhéal Contae/Cathrach atá ina meicníocht éascaithe agus cumarsáide.

Físeán de Chruinnithe PPN a tionóladh


Aimsigh na naisc le haghaidh na nithe seo a leanas le do thoil:

Pacáiste Faisnéise agus Clárúcháin PPN 2016
Clárú PPN 2016 - foirm amháin
PPN Nuashonrú Feabhra, 2016

Critéir Cholún an Chomhphobail, Critéir Cholún Comhshaoil, Critéir an Cholúin um Chuimsiú Sóisialta,
Treoirlínte RCPRÁ le haghaidh PPNanna

Tionchar a imirt ar Bheartas - Cur i Láthair le Brian Harvey

Le haghaidh tuilleadh faisnéise déan teagmháil le do thoil
Comhairle Contae Chill Chainnigh
An Rannóg Pobail agus Cultúir, Teach Fhaiche Sheáin, Faiche Eoin, Cill Chainnigh
r-phost: pobal@kilkennycoco.ie
Gréasán: www.kilkennyppn.ie
Teil: 056 7794931

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan