Fógra Poiblí - Iarratas Pleanála Alt 177AE ar Cheadú chuig an mBord Pleanála do Scéim Feabhsúcháin Bhóthar na Carraige N24

(Léirigh Fógraí Nuachtáin maidir leis an iarratas pleanála seo chuig an mBord Pleanála sna Kilkenny People Dé Céadaoin 23 Samhain 2022 agus san Irish Independent Dé Céadaoin 23 Samhain 2022)

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

FÓGRA DE CHUID: ALT 177AE DEN ACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000 (arna leasú) AGUS NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2001 (arna leasú).

SCÉIM FEABHSÚCHÁIN N24 BÓTHAR NA CARRAIGE, IARTHAIR Ó SRÁIDBHAILTE MOONCOIN, I mBailte Fearainn Chluain Mhór, An Ghráinseach, Poll Ruáin AGUS MOONCOIN, CONTAE CHILL CHAINNIGH.

Fógra maidir le hIarratas Pleanála chuig an mBord Pleanála le Faomhadh

Tugtar fógra leis seo go bhfuil sé i gceist ag Comhairle Contae Chill Chainnigh cead a fháil ón mBord Pleanála faoi Alt 177AE den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) chun forbairt bheartaithe a dhéanamh ar feadh cuid de bhealach an N24 siar ó Shráidbhaile Mhóin Choinn i gCill Chainnigh. na bailte fearainn Cluain Mhór, An Ghráinseach, Pollrone agus Mooncoin i gContae Chill Chainnigh.

Is éard a bheidh sa Scéim Feabhsúcháin ar Bhóthar Charraig an N24 atá beartaithe ná athailíniú a dhéanamh ar chuid 2.2km den N24 chun sraith de choireanna siar ó Mhóin Choinn i gCo. Chill Chainnigh a bhaint. Tá an scéim timpeallaithe go príomha ag talamh talmhaíochta. I measc na mbailte fearainn atá buailte tá Cluain Mhór, Pollrone, An Ghráinseach agus Mooncoin.

Is éard atá i gceist leis an scéim atá beartaithe:

 • Oibreacha cosáin a bheidh comhdhéanta de thart ar 900m d'athailíniú ar líne agus 1300m d'oibreacha athailínithe as líne.
 • Draenáil uisce dromchla.
 • Soláthar 2 uimh. lochán tanúcháin, le fálú pailise 2m ar airde, ceann ar an taobh thiar den scéim agus ceann eile ar an taobh thoir.
 • Compán tógála a sholáthar ag suíomh an locháin mhaolaithe thoir atá beartaithe.
 • Athailíniú beartaithe ar shruth 16 Bhaile na Sceilg a ritheann tríd an suíomh le lintéar bosca le haghaidh trasnú an tsrutháin.
 • Fodhroichead bóthair comhcheangailte agus íosbhealach eallaigh a sholáthar.
 • Cosán 1.5m a sholáthar faoin mbóthar nua ag láthair an fhodhroichead.
 • Cuaille adhmaid agus claíocha mogaill teannais a chur ar fáil feadh go leor d’fhad na scéime, chomh maith le dromchla roinnte/cosán 2.5m ar leithead ar gach taobh den charrbhealach ar an taobh thoir den Scéim.
 • Soláthar rianta rochtana talmhaíochta agus rianta rochtana páirce in aice láimhe.
 • Fálú; bacainní sábháilteachta; líne colbha ; comharthaíocht; agus gach forbairt láithreáin agus oibreacha tírdhreachtaithe.

Ullmhaíodh Ráiteas Tionchair Natura (NIS) mar chuid den iarratas ar cheadú i leith an bheartaithe forbartha.

Féadfaidh an Bord Pleanála ceadú a thabhairt don iarratas ar fhorbairt le nó d’éagmais coinníollacha nó féadfaidh sé diúltú don iarratas ar fhorbairt.

Beidh cóip de na pleananna agus sonraí na forbartha a bheartaítear agus an Ráiteas Tionchair Natura ar fáil le hiniúchadh saor in aisce idir Dé hAoine 25th Samhain 2022 agus Dé hAoine 20th Eanáir 2023 (An dá dháta san áireamh) ag na láithreacha seo a leanas:

 • Tá suíomh Gréasáin comhairliúcháin Chomhairle Contae Chill Chainnigh ag https://consult.kilkenny.ie/en
 • Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cathair Chill Chainnigh. R95 A39T idir na huaireanta 9am go 1pm & 2pm to 4pm Luan go hAoine (Seachas Laethanta Saoire Poiblí & 28th Nollaig 2022),
 • Oifigí Ceantar Bardasach Bhaile an Phoill, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Ionad Siopadóireachta Phort an Chalaidh, Port an Chalaidh, Co. Chill Chainnigh, X91DE42; ó 9am go 1pm & 2pm go 5pm Luan go hAoine (Seachas Laethanta Saoire Poiblí & 28th Nollaig 2022),
 • Oifigí an Bhoird Pleanála, 64 Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1 idir na huaireanta 9:15rn agus 5:30in Luan go hAoine (Seachas Laethanta Saoire Poiblí & 28th Nollaig 2022)

De réir cheanglais Airteagal 120(1)(a) de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (arna leasú) agus Alt 50(1) d’Acht na mBóithre 1993 (arna leasú), tá réamhscrúdú déanta ag an údarás áitiúil ar nádúr, méid agus suíomh na forbartha a bheartaítear. Chinn an t-údarás nach bhfuil fíordhóchúlacht ann go mbeidh tionchar suntasach ar an gcomhshaol ag eascairt as an bhforbairt a bheartaítear agus tá cinneadh déanta nach bhfuil Measúnú Tionchair Timpeallachta (MTT) ag teastáil.

De réir Airteagal 120(3) i gcás ina measann duine ar bith gur dócha go mbeadh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt a bheartaítear a dhéanamh ar an gcomhshaol, féadfaidh sé nó sí, tráth ar bith roimh dheireadh 4 seachtaine dar tosach dáta an. foilsiú an fhógra seo iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála le haghaidh cinnidh scagtha i dtaobh an dóigh go mbeadh tionchar suntasach ag an bhforbairt ar an gcomhshaol.

Is féidir an Ráiteas Tionchair Natura agus na Pleananna agus Sonraí na forbartha a bheartaítear a iniúchadh saor in aisce ag na láithreacha a shainaithnítear nó a cheannach ar tháille shonraithe (nach rachaidh thar an gcostas réasúnach a bhaineann le cóip a dhéanamh).

Aon aighneachtaí agus tuairimí ar an bhforbairt bheartaithe maidir le –

 1. impleachtaí na forbartha beartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inbhuanaithe sa limistéar lena mbaineann,
 2. na héifeachtaí dóchúla a bheidh ag an bhforbairt a bheartaítear ar an gcomhshaol, agus
 3. éifeachtaí suntasacha dóchúla na forbartha a bheartaítear ar Shuíomh Eorpach, má dhéantar í,

féadfar é a dhéanamh i scríbhinn chuig an mBord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath, D01 V902.

Ní mór aon aighneacht/tuairim a bheith faighte ag an mBord Pleanála tráth nach déanaí ná nó roimh 5.30pm Dé hAoine 20th 2023 Eanáir.

Féadfaidh duine bailíocht aon chinnidh den sórt sin ón mBord Pleanála a cheistiú trí iarratas ar athbhreithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986) de réir alt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt. na hAchtanna, 2000 (arna leasú).

Is féidir teacht ar fhaisnéis phraiticiúil faoin meicníocht athbhreithnithe faoin gceannteideal Foilseacháin – Fógra um Athbhreithniú Breithiúnach ar shuíomh Gréasáin an Bhoird www.pleanala.ie nó ar an suíomh Gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh www.citizensinformation.ie

dar dáta an 23 seord Samhain 2022.

Sínithe:

Tim Butler,

Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Chill Chainnigh

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan