Fógra Forbartha Beartaithe - Deisiúchán Ballaí Ché Bhaile Mhic Andáin

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Comhairle Chontae Chill Chainnigh

Deisiúcháin Balla Ché Bhaile Mhic Andáin

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 - 2010

Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2000 - 2011

De bhun Alt 177AE den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2010 arna chur isteach san Acht le hAlt 57 (Cuid XAB) den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010 agus ceanglais na Rialachán um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2011, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh cead a fháil ón mBord Pleanála chun na hoibreacha seo a leanas a thógáil ag Balla Ché Bhaile Mhic Andáin

  • Athphointeáil agus grouting an bhalla.
  • Suiteáil tairní ithreach agus plátaí gaolmhara.

Tá Ráiteas Tionchair Natura ullmhaithe maidir leis an bhforbairt a bheartaítear.

Féadfaidh an Bord Pleanála ceadú a thabhairt don iarratas ar fhorbairt le nó d’éagmais coinníollacha nó féadfaidh sé diúltú don iarratas ar fhorbairt.

Is féidir an Feidhmchlár agus an Ráiteas Tionchair Natura a iniúchadh saor in aisce nó a cheannach ag na hoifigí seo a leanas:

  • Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh
  • Comhairle Contae Chill Chainnigh, Oifig Cheantair Bhaile Mhic Andáin, Sráid Tobar na mBráthar, Baile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh.

idir na huaireanta 9.00rn go 5.00in ó Dé hAoine 4th Aibreán, 2014 go dtí Dé hAoine 16th Bealtaine, 2014

Aighneachtaí nó tuairimí a bhaineann le :

I. Impleachtaí na forbartha beartaithe do phleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe sa limistéar lena mbaineann, i.e.

II. An tionchar is dócha a bheidh ag an bhforbairt a bheartaítear ar an gcomhshaol agus

III. Éifeachtaí suntasacha dóchúla na forbartha a bheartaítear ar shuíomh Eorpach

is féidir é a dhéanamh i scríbhinn, tráth nach déanaí ná 5.00pm Dé Luain 19th Bealtaine, 2014, chun:

An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1

Sínithe: John Mulholland

Stiúrthóir Seirbhísí

Dáta: 4th Aibreán 2014.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan