Comhairliúchán - Dréacht-Mháistirphlean Loch Mocháis 2022

Tá Dréacht-Mháistirphlean don chomharsanacht nua atá molta do Loch Mocháis i gCathair Chill Chainnigh, Comhairle Contae Chill Chainnigh ag spreagadh daoine chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dréacht agus a dtuairimí a nochtadh.

Dréacht-Mháistirphlean Loch Mocháis, 2022

Tá dréacht-Mháistirphlean ullmhaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh don chomharsanacht nua atá beartaithe do Loch Mocháisc i gCathair Chill Chainnigh. Cuireadh tús leis an bpróiseas chun an Máistirphlean a ullmhú in 2020 agus cuireadh stop leis mar thoradh ar an Covid agus mar gheall ar an bpróiseas níos leithne chun Plean Forbartha Cathrach agus Contae 2021-2027 a dhéanamh. Tá dréacht-Mháistirphlean ullmhaithe anois agus beidh sé ar taispeáint go poiblí, agus tá Comhairle Contae Chill Chainnigh ag spreagadh daoine áitiúla chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dréacht agus a dtuairimí a nochtadh.

 • Cloíonn Máistirphlean Loch Mocháis na prionsabail atá leagtha amach i bPlean Forbartha Cathrach 2021-2027 a glacadh i mí Dheireadh Fómhair 2021 chun dlúthcheathrú uirbeach nua a fhorbairt atá lán-chomhtháite le cathair Chill Chainnigh.
 • Déanann an máistirphlean foráil do chomharsanacht nua le soláthar do thart ar 900 teaghlach sceach agus comharsanacht nua ina lár ar feadh Bhóthar Thulach Ruáin (idir Bóthar Thulach Ruáin agus Lána Lúsaí).
 • Déanann máistirphlean Loch Mocháis foráil d’fhorbairt an choincheapa 10 nóiméad comharsanachta, .i. gur féidir le daoine rochtain a fháil ar na seirbhísí a theastaíonn uathu (m.sh. obair, scoileanna, caitheamh aimsire, siopadóireacht áitiúil, srl.) laistigh de 10 nóiméad trí mhodhanna taistil gníomhacha siúil, rothaíochta nó poiblí. iompar.
 • Síneann ceantar máistirphlean Loch Mocháis ó Ghleann Bhréagach sa deisceart (Ceantar an Bharraigh) go dtí díreach ó thuaidh de Bhóthar Bhaile an Dúnáin agus ó thimpeallán Bheairic an Uisce (Faiche an Bhuit) go pointe timpeall 130m siar ó Thalamh Féarach Féach an léarscáil thíos.

 Dréacht-Loughmacask-Masterplan-2022

 Léiriú dearg ar an limistéar máistirphlean

 • Déanann an máistirphlean foráil do mheánscoil nua CBS atá beartaithe mar aon leis na socruithe rochtana atá beartaithe lena n-áirítear Lána Lúsaí a úsáid mar chonair do choisithe agus do rothaithe a nascann na scoileanna reatha agus na scoileanna molta le forbairtí cónaithe.
 • Is limistéir shuntasacha taitneamhachta nádúrtha iad Gleann na mBréagach agus NHA Loch Mocháis féin.
 • Déantar soláthar do chosaint agus feabhsú na n-áiseanna seo sa Mháistirphlean
 • Tá monarcha leasacháin féaraigh suite siar ó cheantar an mháistirphlean. Is láithreán ainmnithe Seveso é agus tá treoir maidir le pleanáil úsáid talún ar leith tar éis eolas a chur ar úsáidí féideartha cóngarach don mhonarcha.
 • Beidh an gréasán spáis oscailte laistigh de Loch Mocháis mar bhonn eolais ó ghnéithe atá ann cheana féin mar Loch Mocháisc, tailte CLG Dicksboro, páirc imeartha an phobail siar ó na Butts agus Gleann na mBréagach.
 • Bunófar príomhdhromchla glas thuaidh-theas trí na spásanna seo a nascadh agus treoróidh naisc ghlasa tánaisteacha idir an dromlach glas seo agus gach ceann de na limistéir chónaithe agus spásanna tánaisteacha oscailte.
 • Cruthóidh an máistirphlean ceathrú uirbeach insiúil le háiseanna agus taitneamhachtaí ó lá go lá laistigh de 10 nóiméad siúlóide nó rothaíochta nó comaitéireachta trí iompar poiblí chuig tithe – ag laghdú spleáchas ar iompar príobháideach.
 • Leagann an máistirphlean amach na cuspóirí ardleibhéil atá le baint amach do limistéar an phlean.
 • Ní thugann sé cead pleanála do thionscadail ar leith.
 • Beidh gach sainchuspóir faoi réir tuilleadh comhairliúcháin leis an daonra áitiúil ag céim an dearaidh mhionsonraithe sula dtabharfar faomhadh deiridh d’aon tionscadal ar leith.

 Déanann an Máistirphlean soláthar do spás oscailte, líonraí glasa agus áiseanna áitiúla a fhreastalaíonn ar riachtanas áitiúil, a chothaíonn fás pobail agus a thacaíonn le sláinte agus folláine, agus ag freagairt d’athrú aeráide trí iompar inbhuanaithe, teicneolaíochtaí tógála atá tíosach ar fhuinneamh, agus gréasán láidir bonneagair ghlais. .

Síneadh ar an Spriocdháta Aighneachta

Féadfar an Dréacht-mháistirphlean, an Tuarascáil um Mheasúnú Straitéiseach Timpeallachta, an Tuarascáil ar Mheasúnú Cuí agus an Measúnú Riosca Tuilte a iniúchadh ag na láithreacha seo a leanas:

Tá síneadh curtha anois leis an amlíne le haghaidh iniúchta an Mháistirphlean agus na Doiciméid Chomhshaoil ​​a théann leis agus an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí agus an Dréacht-Mháistirphlean, .i.
féadfar cigireacht a dhéanamh ar an Tuarascáil ar Mheasúnú Straitéiseach Timpeallachta, ar an Tuarascáil ar Mheasúnú Cuí agus ar an Measúnú Riosca Tuilte Dé hAoine 26th lúnasa 2022 - Dé hAoine 28th Deireadh Fómhair 2022 (an dá dháta san áireamh) ag na láithreacha seo a leanas:

 • Oifig Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh
 • Leabharlann Chathair Chill Chainnigh, Cé Sheáin, Cill Chainnigh
 • Halla Comharsanachta Naomh Cainneach, Cill Chainnigh

 Féadfar aighneachtaí nó tuairimí a thabhairt:

I scríbhinn chuig:

An Pleanálaí A./Sinsearach, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh

Seisiúin Faisnéise Breise 

Reáchtálfar seisiún faisnéise poiblí breise agus cruinniú pobail don Mháistirphlean i Halla Comharsanachta Naomh Cainneach, 22-28 Faiche Butt, Gairdíní, Cill Chainnigh, R95 X72P mar a leanas:

 • Buail isteach - Dé Luain 10th de Dheireadh Fómhair, 5 pm - 7 pm
  Is é cuspóir an tseisiúin Faisnéise ná deis a thabhairt don phobal féachaint ar an Dréachtphlean agus labhairt le ball den fhoireann phleanála chun soiléiriú a fháil ar cheisteanna roimh aighneachtaí a dhéanamh.
  Tá fáilte roimh chách, ní gá coinne a dhéanamh.
 • Cruinniú Pobail - Dé Luain 17th de Dheireadh Fómhair, 2022, 7 pm - 9 pm
  Tabharfar cur i láthair ar an bPlean ag 7pm, agus beidh seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh sin.

Nuair a bheidh an comhairliúchán poiblí curtha i gcrích, ullmhófar tuarascáil le breithniú ag comhaltaí tofa Chomhairle Contae Chill Chainnigh sula gceadófar an máistirphlean ar deireadh lena ghlacadh ag an gComhairle.

An Fhoireann um Pleanáil Chun Cinn Lúnasa 2022

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan