Coinníonn Cathair Chill Chainnigh an Bonn Óir agus Méadaíonn sí Iomlán na bpointí

GRADAIM BHAILE Slachtmhara LUACH LUACH 2019

Feabhsuithe Foriomlána ar mharcanna na mBailte Slachtmhara ar fud Chontae Chill Chainnigh

Fógraíodh torthaí chomórtas na mBailte Slachtmhara 2019 Dé Luain 30 Meán Fómhair. Comhghairdeachas le Keep Kilkenny Beautiful ar fheidhmíocht Chathair Chill Chainnigh i gComórtas na mBailte Slachtmhara 2019.

I gcomórtas ina raibh 918 iomaitheoir, bhailigh Cathair Chill Chainnigh 342 pointe san iomlán, méadú 5 phointe ar an mbliain seo caite agus gan ach 4 phointe taobh thiar den bhuaiteoir iomlán. Agus a marc á baint amach aici, tá Cathair Chill Chainnigh ar cheann den 48 iomaitheoir a bronnadh Bonn Óir orthu. Bronnadh an dara háit ar Keep Kilkenny Beautiful sa chatagóir Forbartha Inbhuanaithe as a chuid oibre ar Shiúlóid na Feoire.

Dúirt Cathaoirleach Choiste Keep Kilkenny Beautiful, an tUasal Peter Bluett, “Tá Keep Kilkenny Beautiful an-sásta leis an mbronnadh 342 pointe, is ionann sin agus méadú 5 mharc do Chathair Chill Chainnigh i gcomparáid le hiomlán na marcanna anuraidh agus bhí sé sa dara háit faoi chatagóir H dámhachtain “lárionad mór uirbeach”. Tá sé seo ar cheann de na tuarascálacha is cuimsithí a fuair Cathair Chill Chainnigh le blianta fada anuas ina leagtar amach go leor tuairimí, moltaí agus treoir maidir le forbairt inbhuanaithe ár gCathair amach anseo. Chomh maith le gradam an chontae agus bonn óir a fháil, is mór an onóir do Chathair Chill Chainnigh Gradam an Dara hUair a bheith faighte aici faoin gcatagóir dámhachtana forbartha inbhuanaithe do Shiúlóid na Feoire agus chomh maith leis an nGradam Uile-Éireann um Phailneoir na bPailneoir de chuid an Údaráis Áitiúil faoin gclár Mór. Catagóir Baile Oirdheisceart na hÉireann. Is aitheantas iad na dámhachtainí seo ar obair trojan ár gCoiste, as an tacaíocht gan stad a fhaighimid ó Chomhairle Contae Chill Chainnigh, ó ghnólachtaí áitiúla, eagraíochtaí deonacha, cumainn áitritheoirí agus daoine aonair. Tá Cathair Chill Chainnigh suas ansin leis an gcuid is fearr nuair a thagann sé go dtí na Bailte Slachtmhara, comórtas atá mar chroílár an phobail.."

Méara Cheantar Bardasach Chathair Chill Chainnigh, an Clr. Dúirt Martin Brett ‘go bhfuil sé go hiontach Cathair Chill Chainnigh a fheiceáil chomh maith sin arís i gcomórtas na mBailte Slachtmhara. Is príomhspreagthóir don gheilleagar áitiúil é cur i láthair agus cothabháil ár gCathair agus is bealach é freisin trína gcuirimidne, mar mhuintir Chill Chainnigh, in iúl an mórtas atá againn as ár dtimpeallacht áitiúil.

An Clr. Rinne Peter ‘Chap’ Cleere, Cathaoirleach Chomhairle Contae Chill Chainnigh comhghairdeas le Cathair Chill Chainnigh agus Keep Kilkenny Beautiful, ag cur leis “Ba mhaith liom comhghairdeas ollmhór a chur in iúl do na sráidbhailte Inis Tíog agus Thulach Choch ar bronnadh boinn airgid orthu agus bhuaigh sráidbhaile Thulach Locha Duais Pailneora freisin. Comhghairdeachas le Grúpa Bailte Slachtmhara Bhéal Átha Ragad ar bronnadh Gradam Endeavour do Chontae Chill Chainnigh orthu.

Tháinig 21 iarratas ó Chontae Chill Chainnigh ar na Bailte Slachtmhara in 2019 agus, beag beann ar na dámhachtainí, ba mhaith liom moladh a thabhairt do na daoine sin a thugann a gcuid ama chun ár gContae agus a mbailte agus a sráidbhailte a dhéanamh mar áit chónaithe níos fearr. Is iad na daoine a théann amach ann agus a chuireann rudaí dearfacha i gcrích. Go raibh míle maith agaibh go léir agus go raibh maith agaibh."

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan