Plean Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2022 - 2026

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta Seachadta sonraí maidir le soláthar tithíochta sóisialta agus inacmhainne thar an tréimhse 2022 go 2026, ar aon dul leis na spriocanna a leagadh síos do Chill Chainnigh faoi Tithíocht do Chách.

Réamhrá

Is é Tithíocht do Chách plean an Rialtais chun an soláthar tithíochta a mhéadú go dtí meán de 33,000 aonad in aghaidh na bliana thar na deich mbliana atá romhainn. Príomhthosaíocht den phlean is ea soláthar tithíochta sóisialta agus inacmhainne nua agus beidh sé ina ghné thábhachtach de sholáthar iomlán na n-aonad nua tithíochta. Áiríonn Tithíocht do Chách gealltanas 90,000 teach sóisialta a sholáthar faoi 2030. Áirítear leis seo breis agus 10,000 teach sóisialta gach bliain thar na cúig bliana atá romhainn. Ina theannta sin, tá Tithíocht do Chách tiomanta do mhéadú an-suntasach ar sholáthar tithe inacmhainne (le ceannach agus cíos), ag údaráis áitiúla agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta.

Príomhchuid de Tithíocht do Chách is ea go ndéanann Údaráis Áitiúla Pleananna Gnímh um Sheachadadh Tithíochta a fhorbairt agus a chur isteach ina mbeidh sonraí faoi sholáthar tithíochta sóisialta agus inacmhainne.

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta Chill Chainnigh sonraí maidir le soláthar tithíochta sóisialta agus inacmhainne araon thar an tréimhse 2022 go 2026, ag teacht leis na spriocanna a leagadh síos do Chill Chainnigh faoi Tithíocht do Chách.

íoslódáil

Íoslódáil Plean Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2022 - 2026.pdf (méid 1.1 MB)

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan